Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Этикет

Реферат: Этикет

Ніщо не цінується так дорого і

годі так дешево, як ввічливість.

Сервантес

1. Запровадження.

Нашу епоху називають століттям космосу, століттям атома, століттям генетики. Із цілковитою правом її було на кликати і століттям культури.

Не в тому, що чимало культурні цінно сти, колишні раніше надбанням обраних аристо крати ческих кіл, сталі у нашій країні доступні широких мас читачів, глядачів, слухачів. Бла годаря зростанню активності трудящих, збільшення кількості сво бодного часу, впровадженню научно-тех нических дости жений у всі сфери життя дедалі більше суще ст венну роль набуває культура людських отно шений, культура спілкування людей. Чим значи тельнее тих нико-экономический потенціал суспільства, що багатше й складніше його культура, тим більша мусить бути культур ность людей, що у ньому живуть і який їм управ ляют. Профессиональ ная, моральна, естетична, ін теллектуальная культура потрібна у побуті та на производ стве. Від нього залежать і ефективність праці та розумне використання дозвілля.

Суспільне життя протягом останніх півстоліття усложни лася, її ритм прискорився. У швидко зростаючих містах на порівняно невеликих ділянках території живуть пліч-о-пліч друг з одним мільйони людей. Кожен зустрічає ся щодня, із сотнями, або навіть тисячами іншим людям. З ними він їде працювати, трудиться для підприємства, стоїть у черзі до каси кіно, чи стадіону, відпочиває у дружній компанії. Люди соприка саются друг з дру гом в різноманітних нравственно-психологиче ских ситуаціях. Питання, що робити, як поводитись і як ставитися щодо поведінки іншого у цьому чи іншому разі, набуває особливої гостроти через огром іншої строкатості характерів, думок, поглядів, естетичних смаків. Щоб знайти пра вильное рішення, що дозволяє зберегти свій дос тоинство, свої і не скривдити іншу людину, слід врахувати багато обставини, проявити такт, стриманість, наполегливість, бажання зрозуміти собесед ніка.

Але навіть добрі наміри України і суб'єктивна чесність який завжди рятують нас від промахів і прямих помилок, у яких потім доводиться каятися. Про це знає кожен з власного досвіду. За багато століть істота вания людської культури виробився ряд правил поведінки, способст вующих взаимопонима нию, дозволяю щих уникнути непотрібних конфліктів, натягнутості в від ноші ниях. Ці правила називають ино гда правилами хо рошего тону, чи правилами етикету. Про неї і го ворится у книзі.

Стріт чи, проте, писати у тому, що всім відомо? Навряд знайдуться люди, хто знає, що потрібно вітатися і прощатися, що до людині ста рому чи незнайомому має бути іншим, ніж отно шение до ровеснику чи близькому приятелю.

Правила поведінки мають культурно-історичні особливості. Сучасний міської житель Європи счи тане, що чоловік має поступатися дорогу жінці, перекл вым приходити побачення. У сімейному житті современ ная мораль вимагає рівноправності. Інші відносини між ду чоловіками, й жінками у країнах Вос струму. Тут у домі розпоряджаються чоловіки, жінки пропускають чоловік чин вперед, поступаються їм дорогою, першими приходять побачення. У ліричних піснях дівчина за видует по другам, ждущим своїх возлюб ленних. Так само любопыт ны розбіжності у оцінці точності й діють пунктуальності. Англи чані і самі американці, приміром, звикли цінувати час і розрахунку його кілька днів вперед. Опазды вать перед обідом до 10 хвилин вважається неприпустимим. У Греції, на проти, приходити перед обідом в назна ченное час непристойно: хазяїн може робити подумати, що ви прийшли лише тим, щоб поїсти. Завдяки поглибленню контактів між народами культурні раз личия поступово стираються. Але вони ще великі. Тому, потрапляючи в незнайому країну, слід дотримуватися тих правил ввічливості, які тоді при няты. З з менением умов життя, зі зростанням освічено сти й Міністерство культури деякі норми основі моралі й пра вила веж ливости застарівають, поступаються місце новим. Те, що счи талось непристойним, стає загальне твердження при нятым. До пет ровских нововведень за куріння тютюну виривали ніздрі і відправляли на заслання. Ще нещодавно счита лось непристойним тоді їздити у велосипеді. До цього часу встре чаются люди, що заперечують не хочуть, щоб жінки ходили в штанах. Але часи ме няются, і навіть затяті кін серваторы змушені поступатися вимогам життя.

Этикет—это мовчазний мову, з допомогою якого багато сказати й багато чого зрозуміти, якщо вміти бачити. Этикет не можна замінити словами. Розмовляючи з іноземцем, інколи важко буває пояснити, як ви ставитесь його й до того що, що він каже. Але коли ви володієте ці кетом, ваше мовчання, жести, интона ции будуть червоно речивее слів. По зовнішньої манері триматися по закордонах судять як про людину, а й країні, яку представляє.

До цього часу не застаріла думку, висловлена багато років тому великим просвітителем епохи Віз народження письменником Сервантесом: “Ніщо не обходиться нам так дешево і цінується так дорого, як ввічливість”.

2. Де зароджувався етикет.

Англію та Франції називають зазвичай "класичними країнами етикету". Проте батьківщиною етикету назвати їх не. Грубість моралі, невігластво, поклоніння грубої силі, і т.п. в XV столітті панів ствуют в обох країнах. Про Німеччину та інші країнах Європи на той час взагалі невтомно говорять, лише Італія на той час становить виняток. Облагораживание моралі італійського суспільства починається вже у XIV столітті. Людина переходив від феодальних моралі до духу нової доби і це перехід розпочалося Італії раніше як у інших країнах. Якщо ж порівнювати Італію 15 століття коїться з іншими народами Єв ропы, одразу впадає правді в очі вища ступінь освіченості, багатства, здібності прикрашати своє життя. А водночас ,Англія, закінчивши одну війну втягується до іншої, залишаючись незалежності до середини XVI століття країною варварів. У Німеччині лютувала жорстока і непримиренна війна Гусситов, дворян ство безграмотно, панує кулачна право, дозвіл всіх суперечок силою. Франція була порабо щена і спустошена англійцями, французи не визнавали ніяких заслуг, крім військових, вони лише не поважали науки, і навіть гребували ними і вважали всіх учених найнікчемнішими з людей. Інакше кажучи, тоді як і всі інша Європа потопала у міжусобицях, а феодальні порядки трималися ще силі, Італія була країною нову культуру. Росія і заслуговує справедливо бути названої батьківщиною етикету.

3. Поняття етикету, види етикету.

Сложившиеся норми моральності результат тривалого за часом процесу становле ния відносин між людьми. Без дотримання норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини, адже можна існувати, не поважаючи одне одного, не накладаючи він певних обмежень.

Этикет - слово французького походження, що означає поводження. До нього ставляться правила поштивості і ввічливості, прийняті суспільстві.

Сучасний етикет успадковує звичаї практично всіх народів від сивої давнини донині. У основі своїй цих правил поведінки є загальними, оскільки вони дотримуються представниками як якогось цього товариства, а й представників найрізноманітніших соціально-політичних сис тим, що у світі. Народи кожної країни вносять в етикет свої поправки і дополне ния, зумовлені суспільним ладом країни, специфікою її історичного будівлі, національними традиціями і звичаями.

Розрізняють декілька тисяч видів етикету, основними серед яких є:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7