Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища підприємства

Реферат: Аналіз фінансового становища підприємства

1. Запровадження. Основні показники фінансового становища підприємства.

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з урахуванням запровадження науково-технічного прогресу, ефективніші форми господарювання та управління виробництвом, активізації підприємництва тощо. Важлива роль реалізації це завдання відводиться аналізу господарську діяльність підприємств. З її допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюються контролю над виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів, і працівників.

2. Завдання і джерела аналізу.

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати своєї діяльності. Воно характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і втрати фінансової сталістю.

Фінансове становище то, можливо стійкими, нестійкими й кризовим. Здатність підприємства своєчасно виробляти платежі, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовий стан. Фінансове становище підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, це позитивно впливає фінансове становище підприємства. І навпаки, внаслідок недовиконання з виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення його собівартість, зменшення виручки та незначною сумою прибутків і як наслідок- погіршення фінансового становища підприємства його платоспроможність.

Сталий фінансове становище у своє чергу надає позитивний вплив виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як частину господарську діяльність спрямовано забезпечення планомірного надходження й витрачання коштів , виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власної родини та позикового капіталу і найефективнішого її використання.

Головна мета фінансової складової діяльності- вирішити, де, коли як використовувати фінансові ресурси для розвитку виробництва та отримання максимуму прибутку.

Щоб вижити за умов ринкової економіки та недопущення банкрутства підприємства, треба знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу за складу і джерелам освіти, яку частку обійматимуть кошти, а яку -позикові. Треба сказати і ті поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), рівень ризику, ефект фінансового важеля та інші, і навіть методику їх науковий аналіз.

Головна мета аналізу - своєчасно виявити і усувати вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможність.

У цьому вирішити завдання:

1. За підсумками вивчення причинно-наслідкової взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності оцінку виконання плану з надходженню фінансових ресурсів немає і їх використанню з позиції поліпшення фінансового становища підприємства.

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів.

3. Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Для оцінки фінансового становища підприємства використовується цілу систему показників, характеризуючих зміни:

-структури капіталу підприємства з його розміщення і джерелам освіти ;

-ефективності і інтенсивності її використання;

-платоспроможності і кредитоспроможності підприємства ;

-запасу його фінансової стійкості;

Аналіз фінансового становища підприємства грунтується головним чином відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу за умов інфляції практично неможливо навести такий же вид. Відносні показники аналізованого підприємства можна порівняти:

- з усталеними «нормами» з метою оцінки ступеня ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

- з даними інших підприємств, що дає змоги виявити сильні й слабкі боку підприємства його можливості;

- з даними у попередні роки вивчення тенденцій поліпшення і погіршення фінансового становища підприємства.

Аналізом фінансового становища займаються як керівників Західної й відповідні служби підприємства, але його засновники, інвестори для вивчення ефективність використання ресурсів, банки з оцінки умов кредитування й універсального визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції до виконання плану надходження коштів бюджету тощо. Відповідно до цим аналіз ділиться на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз - проводиться службами підприємства його результати йдуть на планування, контролю та прогнозування фінансового становища. Його мета- встановити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові кошти в такий спосіб, щоб забезпечить нормальну функціонування підприємства, отримання максимуму прибутків і виняток банкрутства.

Зовнішній аналіз -здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних й фінансових ресурсів, контролюючих органів з урахуванням опублікованій звітності. Його мета- встановити можливість вигідного вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутків і виключити ризик втрати.

3. Економічне утримання і побудова бухгалтерського аналізу.

Під аналізом розуміється спосіб пізнання предметів і явищ довкілля, заснований на розчленування цілого на складові вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зміст аналізу випливає з функцій. Однією з цих функцій бути - вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів за умов підприємства. Наступна функція аналізу -контролю над виконанням планів і управлінські рішення, за ощадливим використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва з урахуванням вивчення передового досвіду і досягнень науку й практики. Також інша функція аналізу- оцінка результатів діяльності підприємства з виконання планів, досягнутому рівню розвитку, використання наявних можливостей. І, насамкінець- розробка заходів підлогу використанню виявлених резервів у процесі господарську діяльність.

Аналізом фінансового становища підприємства, організації займаються керівників Західної й відповідні служби, як і засновники, інвестори для вивчення ефективне використання ресурсів. Банки з метою оцінки умов надання кредиту та визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції до виконання плану надходжень коштів бюджету тощо. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом до рук керівників підприємства. Фінансове становище підприємства характеризується розміщенням використання коштів підприємства. Ці дані видаються у балансі підприємства. Основним чинниками, визначальними фінансове стану підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення у міру появи потреби власного обороту капіталу з допомогою прибутків і, по-друге, швидкість оборотності оборотних засобів ( активів). Сигнальным показником, у якому проявляється фінансове становище, виступає платоспроможність підприємства, під якої розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, виробляти оплату праці персоналу, вносити платежі до бюджету. У аналізі фінансового становища підприємства у ходить аналіз бухгалтерського аналізу, пасив і актив їх взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу і - оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства тощо.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7