Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз гніву й ефективність використання основних засобів на ТОВ шахта «ДОБРОПОЛЬСКАЯ»

Реферат: Аналіз гніву й ефективність використання основних засобів на ТОВ шахта «ДОБРОПОЛЬСКАЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

 

1

Теоретичні аспекти дослідження гніву й ефективність використання основних фондів.

 
 

1.1 Економічна сутність основних фондів

5

 

1.2 Завдання аналізу та джерела інформації

10

 

1.3 Система показників гніву й ефективність використання основних фондів

12

2

Аналіз гніву й ефективність використання основних фондів на ТОВ шахта «Добропольская».

 
 

2.1 Загальна ж оцінка стану основних фондів

14

 

2.2 Аналіз технічного стану основних фондів

16

 

2.3 Аналіз ефективність використання основних фондів

18

 

2.4 Аналіз використання устаткування

22

3

Напрями поліпшення гніву й ефективність використання основних фондів.

 
 

3.1 Обгрунтування конкретних управлінські рішення, вкладених у поліпшення гніву й ефективність використання основних фондів

26

 

3.2 Аналіз гніву й ефективність використання основних фондів з досвіду розвинених країн

29

 

3.3 Автоматизація аналізу основних фондів

33

 

Укладання

 
 

Список літератури

 
 

Додатка

 

Запровадження

Процес трансформації, що зараз проходять колишні социалис тические країни, зокрема і Україна, можна охаракте ризовать, як перехідну економіку. Кожне суспільство слід перед вибором варіантів разви тия. Складність реальних економічних процесів, їх противоречи вость і неоднозначність у перехідній економіці, створюють значи тільні труднощі, щоб вибору напрямку економічної полити кі, відповідальних прогресивної тенденції розвитку суспільства. Різниця можливих варіантів економічної політики настільки велика, що сел ледовательная реалізація кожного їх у протягом 20-25 років мо жет до формування різних моделей економічного раз вітія країни, зокрема і історично безперспективних, тупико вых. Об'єктивною підставою при цьому служить тільки, що тенденції і поза кономерности сучасної економіки суперечать одна одній. Сучасна економіка - це поєднання суперечать одна одній груп відносин: ринкової системи відносин також свідомого регулирова ния всієї економіки; активного підприємництва, ориентированно го на зростання капіталу, прибутковості і необхідності зі циально-ориентированного розвитку; тенденції до відкритості экономи кі і необхідності забезпечити захист національного воспроизвод ства, особливо у секторах, де національна промисловість ще неконкурентоспроможна.

Перед економічної політикою стоїть вибір між одностороннім підходом до закономірним тенденціям розвитку та національним тради циям і всебічним підходом, враховує реальну складність і суперечливість тенденцій сучасної змішаної економіки. У перекл вом разі результатом буде створення явно неефективною экономи ческой моделі. Однозначна орієнтація, наприклад, лише з пітний циал ринкової системи, можуть призвести до однобічно витлумаченої ринкової моделі з відверто вираженим либерально-ра дикальным підходом до економічного та соціальному розвиткові й підлога іншої відкритості економіки.

Результатом цього й з'явитися модель економіки, джерело якої в різкій диференціації становища громадян, жорстокої конкуренції, та, при тенденції до її повної відкритості економіки, перетворення стани на сировинний додаток інших держав. З іншого боку, абсолютиза ция і спрощене розуміння соціальної орієнтації неминучим слід ствием матимуть придушення потенціалу підприємництва і, отже, ринкового господарства, перебільшення ролі государ ственного регулювання через соціальної сфери тощо. Ще явними будуть одні наслідки однозначної орієнтації на свідоме регулювання всієї економіки. І тут неминучий підрив ос новий ринкового підприємництва, придушення ринкових відносин, певний відкіт від реформування економіки. Тому єдиний ственной альтернативою даним підходам може бути облік слож ностей й регіональних протиріч сучасної економіки та національних осо бенностей перехідною економіки. Економічна політика та экономи ческие дії мають бути послідовно ориенти рованы створення змішаної економіки з урахуванням національних особливостей нашої держави.

На сучасному розвитку нашої країни однією з найважливіших чинників розвитку, збільшення обсяги виробництва своєї продукції промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами у необхідному кількості та асортименті .Для вирішення цих завдань необхідно як повне обеспече ние підприємства технічним потенціалом, тобто. основними кошти ми, а й підвищення ефективності їх використання. Виходячи з цього, було обрано тема курсової роботи "Аналіз гніву й еф фективности використання основних засобів".

Проблемам обліку, і аналізу основних засобів присвячені роботи таких провідних вчених-економістів як Богдановская Л.А., Виногоров Г.Г., Ермолович Е.Е., Савицкая Г.В., Снітко К.Ф., Сушкевич В.В., Русак Н.А.

Ці вчені внесений значний внесок теоретичних методичес ких питань у області обліку, і аналізу основних засобів. Проте вивчення спеціальної літератури та досвіду організації обліку, і ана лиза для підприємства показує, що не проблеми у цій облас ти вирішені остаточно. Зокрема, є проблеми, у переоцінці основних засобів, обліку амортизації і зносу, відборі чинників, які впливають фондоотдачу, про методику їхньої аналізу, системності проведе ния аналізу та інші.

Мета справжнього дослідження - виходячи з нормативних, задо нодательных матеріалів, наукової та спеціальної літератури вивчити досвід організації аналітичної роботи з ТОВ шахта «Добропольская» розробити і пропозиції з удосконалення аналізу основних засобів.

Досягнення поставленої мети у роботі поставлені і вирішені такі:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13