Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз і структура заробітної плати у комерційних підприємствах

Реферат: Аналіз і структура заробітної плати у комерційних підприємствах

ПЛАН

Запровадження 3

1. Завдання і системи показників статистики праці комерційної діяльності 4

2. Аналіз чисельності, складу і динаміки трудового контингенту 5

3. Аналіз ефективності витрат праці, якості праці та визначення оптимальної чисельності

працівників комерційних підприємств і закупівельних організацій 9

4. Аналіз оплати праці працівників комерційним структурам 17

Укладання 20

Додаток 1 21

Додаток 2 22

Література 23

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Важко недооцінити важливість статистики загалом, і зокрема статистики праці.

Неможливо собі уявити продуктивну роботу управлінського апарату без опертя статистичну звітність за працею. Кожен господарник чи директор обов'язково має ознайомитися з своїм персоналом із засобів статистичного звіту за працею. Адже працю – це основне джерело витрат, отже, новий турбогенератор оптимізує працю ми оптимізуємо свої витрати.

Ця робота ставить собі метою, у доступній формі, прикладах пояснити:

· що таке статистика праці (конкретно у комерційних банках підприємствах);

· як робиться;

· ефективність праці;

· склад парламенту й динаміка трудового контингенту, й багато іншого.

Робота побудовано аналізі прикладів, бо тільки аналіз здатний зробити висновки з голих цифр потрібну, необхідну інформацію.

Також у роботі дуже багато формул з допомогою яких, й відбувається аналіз.

I Завдання і системи показників статистики праці комерційної діяльності

До основному завданню статистики праці комерційної діяльності отно сятся:

1. Аналіз розподілу чисельності працівників підприємстві:

• та їх посадам;

• по відомчої приналежності;

• за галузями;

• але підлозі, віку, освітньому рівню, кваліфікації, і наявності спеціальної підготовки.

2. Аналіз динаміки трудового контингенту:

•характеристика загального зміни спискового складу працівників кому мерческих структур за звітний період, зокрема з їхньої посадовим категори ям;

• характеристика руху робочої сили протягом звітний період за найважливішими джерелами надходження, і причин вибуття;

• аналіз сталості і плинність кадрів, комерційних підприємстві.

3. Аналіз ефективність використання робочого дня у комерційних банках підприємств і організаціях:

• означення й аналіз використання календарного, табельної і максі мально можливого фондів робочого дня з урахуванням даних табельної уче та відпрацьованого робочого дня (в чел.-днях);

• розробка балансів використання робочого дня у комерційних банках структурах встановлення причин наявних втрат робочого дня.

4. Аналіз ефективності витрат праці, якості праці та визначення оп тимальной чисельності працівників:

• аналіз рівня продуктивність праці працівників комерційних струк тур і виявлення чинників, його визначальних;

• дослідження трудомісткості комерційних процесів;

• аналіз показників якості праці працівників комерційним структурам;

• розрахунок оптимальної чисельності працівників комерційних підприємств.

5. Аналіз оплати праці:

• аналіз витрати фонду оплати праці комерційних структурах, її складу і динаміки за звітний період;

• аналіз сроднен заробітної плати працівників комерційних підприємстві виявлення чинників, які впливають неї;

•характеристика динаміки показовий середньої зарплати работни ков комерційних підприємств за звітний період.

6. Аналіз змін - у трудовий сфері комерційної діяльності;

• аналіз основних тенденцій зміни чисельності та складу працівників комерційних підприємств у умовах формування ринкових відношенні;

• аналіз тенденції зміни рівня кваліфікації працівників коммер ческих структурах;

• аналіз основних чинників, визначальних рівень зайнятості у сфері кому мерческой діяльності.

Статистика праці комерційних підприємствах полягає в наступній системі показників:

• показники чисельності, складу і динаміки трудового контингенту;

• показники ефективність використання робочого дня;

•показники рівня продуктивність праці працівників комерційним структурам;

•показники якості праці різних категорій працівників комерційних підприємств і закупівельних організацій;

• показники оплати праці;

• показники зайнятості працівників комерційних підприємств зв організацій.

Кожна з вище перерахованих груп показників розглянута нижчий за соответ ствующих параграфах підручника.

II. Аналіз чисельності, складу і динаміки трудового контингенту

Звітність за працею мають становити і здатні являти до органів держстатистики всіх підприємств, є юридичних осіб і мають самосто ятельный баланс. Дані структурним одиницям, несамостійною під поділам — виробництвам, цехах, відділенням, ділянкам, фермам, бригадам, ланкам, бюро, лабораторіях та інших., входять у звіт за працею того предпри ятия, на балансі якої вони перебувають.

Структурні одиниці, мають окремий баланс і рахунки установах банку зв що входять до склад об'єднання, розміщені інший республіки, краю, області, ніж головна структурна одиниця (головне перед прийняття) об'єднання, статистичну звітність представляють головний структурної одиниці (головному підприємству) чи з його вказівкою самі структурні одиниці — статистичному органу за місцем розташування струк турных одиниць; об'єднання на цьому разі представляють статорганам за місцем розташування головний структурної одиниці (головне підприємство) крім звіту загалом об'єднанню звіт без даних із структурним едини цам, розташованим території інших адміністративних одиниць.

Статистична звітність за працею складається суворо за встановлений звітний період: місяць, квартал і рік. Місячний звіт складається із першого по останнє (включно) число звітного місяці, квар тальный звіт із першого числа першого місяця квартали останнє (включно) число третього місяці звітного кварталу, річний — за пери од з початку по 31 грудня.

Звіти за працею видаються у найкоротші терміни і адреси, передбачені утвер жденными формами і табелем форм статистичної звітності. Представле ние статистичної звітності за працею пізніше встановлені строки являє ся порушенням звітної дисципліни.

Найвища вимога під час упорядкування статистичної звітності по тру ду — це повнота заповнення звіту та достовірність звітних даних. За достовірність даних у фінансових звітах і своєчасність уявлення звітів не сут відповідальність керівники підприємстві, їх структурних підрозділів, і головний бухгалтер.

Статистична звітність за працею на підприємствах мусить бути составле на виходячи з уніфікованих форм первинної облікової документації. Ос новными формами первинної облікової документації за працею є: прика зы (розпорядження) про зарахування працювати, перекладі іншу роботу, припинення трудового договору (ф. Т-1, Т-5, Т-8); особиста картка (ф. Т-2); записка про предос тавлении відпустки (ф. Т-6); табель обліку використання часу зв розрахунку зара ботной плати (ф. Т-12) і табель обліку використання робочого дня (ф. Т-13);расчётно-платежные відомості (ф. Т-49, Т-49а), розрахункові відомості (ф. Т-51), платіжні відомості (ф. Т-53, Т-53а); лицьові рахунки (ф. Т-54, Т-54а) інші документи, затверджені установленому порядку. Перелічені форми перекл вичной облікової документації затверджені Держкомстатом РФ і є типо выми міжвідомчими формами, як і без зраді ния усім підприємствах, крім бюджетних установ, котрим форми первинного обліку розробляє й запевняє Мінфін РФ.

Позначка в табелі обліку використання робочого дня про причини неявок працювати, на роботу неповний робочого дня, про понаднормової роботі зв інших відступах від нормальних умови роботи мають бути зроблені основі документів, оформлених міг би належно (аркуші нетрудо здібності, аркуші про просте, довідки про виконання державних або громадських обов'язків тощо. і.).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11