Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз взаємозв'язку активу і пасиву балансу

Реферат: Аналіз взаємозв'язку активу і пасиву балансу

ПЛАН:

Запровадження.

Попередня оцінка фінансового становища “Комкор”.

Побудова аналітичного балансу.

Аналіз структури активу балансу.

Аналіз структури пасиву балансу.

Оцінка майнового становища.

Аналіз фінансового стану “Комкор”.

Показники ліквідності.

Показники фінансової стійкості.

Аналіз оборотності оборотних засобів.

Підсумкова оцінка фінансового становища підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами.

Коефіцієнт втрати платоспроможності.

Укладання.

Додаток 1.

Додаток 2.

Список літератури:

Запровадження.

У разі ринкової економіки запорукою виживання і залишається основою стабільного становища підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відбиває такий стан фінансових ресурсів, у якому підприємство, вільно маневруючи грошима, здатне шляхом эффек тивного їх використання забезпечити безперебійний про цесс виробництва та реалізації продукції, і навіть за витрати з його розширенню і оновленню.

Визначення кордонів фінансової стійкості підприємства належить до найважливіших економічних труднощів за умов початку ринку, оскільки недостатня фінансова стійкість можуть призвести на відсутність в підприємства коштів на розвитку, їх платоспроможності й у кінцевому підсумку, до банкрутства, а “надлишкова” стійкість перешкоджатиме разви тию, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхо дим аналіз його фінансового становища. Фінансове зі стояння є сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення та використання финансо вых ресурсів. Це здатність підприємства фінансувати своєї діяльності.

Фінансове становище характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю їх раз мещения і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і втрати фінансової сталістю.

Здатність підприємства своєчасно виробляти пла тежи, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовому перебуваючи нии.

Головна мета фінансової складової діяльності – вирішити, де, до гда як і використовувати фінансові ресурси для эффектив ного розвитку й отримання максимуму при були.

Мета аналізу не тільки не стільки у цьому, щоб і оцінити фінансове становище перед прийняття, але й у цьому, щоб постійно проводити, спрямовану з його поліпшення. Аналіз финансо вого стану показує, за якими конкретним направ лениям потрібно поводитися роботу. Відповідно до цим ре зультаты аналізу дають питанням, які найважливіші способи поліпшення фінансового становища підприємства у конкретний період своєї діяльності.

Головна мета аналізу – своєчасно виявляти і устра нять вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення ФСП та її платоспроможності.

Джерела аналізу фінансового стану підприємства - форми звіту та додатку до ним, і навіть дані з самого обліку, якщо аналіз проводиться всередині предпри ятия.

У кінцевий результат аналіз фінансового стану підприємства мусив дати керівництву підприємства картину її справжнього стану, а особам, безпосередньо які працюють цьому підприємстві, але зацікавлений ным у його фінансовий стан - відомості, необхідних безстороннього судження, наприклад, про раціонально сти використання вкладених у підприємство дополнитель ных інвестиціях тощо. п.

Попередня оцінка фінансового становища “Комкор”.

Попередня оцінка фінансового стану предпри ятия “Комкор” складає підставі даних бух галтерского балансу, “Звіту про фінансові результати та його використанні”.

На даної стадії аналізу формується початкове уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі майна підприємства міста і їх источни ках, встановлюються взаємозв'язку між показниками.

Для зручності проведення такої аналізу доцільно використовувати так званий ущільнений аналітичний баланс - нетто, її шляхом складання однорідних за складом елементів балансових статей в необхо димых аналітичних розрізах (нерухомого майна, ті кущие активи тощо. буд.), як і показано в таблиці 1.

Щоб оцінити фінансове становище “Комкор” необхідно провести експрес – аналіз, мета якого – наочна просте оцінка фінансового стану і динаміки разви тия підприємства.

Сенс експрес-аналізу залежить від відборі невеликої кількості найістотніших та порівняно неслож ных в обчисленні показників і сталий відстеження їх динаміки.

Основними показниками фінансового стану предпри ятия є:

· забезпеченість власними обіговими коштами;

· іммобілізація оборотних засобів;

· забезпеченість фактичних запасів призначеними них джерелами коштів;

· платоспроможність підприємства.

Побудова аналітичного балансу.

як проводити аналіз фінансового становища перед прийняття, слід сформувати аналітичний (придатний аналізу) баланс.

Перелік процедур перетворення звітної форми балансу в аналітичний баланс залежить від конкретних умов. Цей перелік важливих не можна заздалегідь визначити попри всі випадки. Важливо, щоб було поправлены показники, найбільш суще ственно спотворюють реальної картини.

Розрахунок показників з урахуванням даних балансу (див. прило жение 1) здійснюватиметься так:

При визначенні показників вказані коди вихідних дано ных, які беруть із бухгалтерської звітності). Код і двох частин: перша частина свідчить про код документа (Ф1 - форма № 1 “Баланс підприємства”; Ф2 - форма № 2 -Звіт прибутки і збитках); друга частина — на номер рядки даної форми).

Поточні активи - Ф1.290 - Ф1.217 - Ф1.230

початку року: 317551 - 51 - 0 =317500;

наприкінці року: 636959 -1700 - 0 = 635259.

Ликвидные активи - Ф1.216 + Ф1.250 + Ф1.260 + Ф.240

початку року: 0 +0 +91 + 5978 = 6069

наприкінці року: 0+ 0 + 58 + 7776 = 7834

Кошти і короткострокові фінансові вкладення

Ф1.250 + Ф1.260

початку року: 0+91=91

наприкінці року: 0 + 58 = 58

Материально-производственные запаси

Ф1.210 - Ф1.216 - Ф1.217 + Ф1.220

початку року: 296541 -0 - 51 +14941 = 311431;

наприкінці року: 585748 -1700 + 43377 = 627425.

Нерухомість чи іммобілізовані кошти - Ф1.190 + Ф1.230

початку року: -3325754 + 0 = 3325754;

наприкінці року: - 3146906 + 0 = 3146906.

Загальна сума капіталу - Ф1.399 - Ф1.217 - Ф1.390

початку року: 3643305 - 51 - 0 = 3643254;

наприкінці року: 3783865 -1700 -0= 3782165.

Реальні активи - Ф1.120 + Ф1.130 + Ф1.211 + Ф1.213 + Ф1.214

початку року: 3319184 + 0 +113269 + 28779 +114433 = 3575665;

наприкінці року: 3146532 + 0 +159016 + 41270 +195468 = 3542286.

Зобов'язання (позикові кошти)

Ф1.590 + Ф1.690 - Ф1.630 - Ф1.640 - Ф1.650 - Ф1.660

початку року: 0 + 397627 - 0 - 0 - 5548 - 0 = 392079;

наприкінці року: 0 + 614585 - 0 -0 -0 - 0 = 614585.

Довгострокові зобов'язання - Ф1.590

початку року: — 0;

наприкінці року: —0.

Короткострокові зобов'язання

Ф1.690 - Ф1.630 - Ф1.640 - Ф1.650 - Ф1.660

початку року: 397627 - 0- 0- 5548 - 0 = 392079;

наприкінці року: 614585 -0-0-0-0= 614585.

Власний капітал

Ф1.699 - Ф1.217 - Ф1.390 - “Зобов'язання”

початку року: 3643305- 51 - 0 - 392079 = 3251175;

наприкінці року: 3783865 -1700 - 0 - 614585 = 3167580.

Чисті ліквідні активи

“Ликвидные активи” — “Короткострокові зобов'язання”

початку року: 6069 - 392079 = -386010;

наприкінці року: 7834 - 614585 = -606751.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9