Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вивчення складу кадрів

Реферат: Вивчення складу кадрів

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

1. Статистический метод угруповання 5

1.1. Поняття угруповання 5

1.2. Види статистичних угруповань 5

1.3. Принципи побудови угруповання 7

1.4. Застосування методу угруповання щодо складу кадрів на промислове підприємство 10

2. Кореляційний аналіз 14

2.1. Поняття кореляційної зв'язку 14

2.2. Статистичні методи виявлення наявності кореляційної зв'язку

між двома ознаками 15

2.3. Множественная кореляція 19

2.4. Застосування множинної кореляції до вивчення складу кадрів на промислове підприємство 22

2.5. Аналіз коефіцієнтів регресії 24

Укладання 24

Список літератури 27

Додаток 28

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перехід до ринкової економіки наповнює новим змістом роботу комерсантів, економістів і менеджерів. Це пред'являє підвищені вимоги до рівня їх статистичної підготовки. Опанування статистичної методологією – одна з неодмінних умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування попиту й пропозиції, прийняття оптимальних рішень всіх рівнях управління, комерційної діяльності над ринком товарів та послуг.

Мета курсової роботи – вивчити деякі статистичні методи: угруповання і кореляційний аналіз.

Необхідність здійснювати різноманітні угруповання обумовлюється існуванням безлічі форм розвитку соціально-економічних явищ, і навіть конкретних цілей дослідження та неоднорідних за змістом вихідних даних. У курсової роботі розглядаються різні види угруповань і показується їх використання у вивченні складу кадрів на промислове підприємство.

Проте угруповання будуються з урахуванням розчленовування статистичної сукупності на частини по істотним їм ознаками. Насправді часто потрібно знати, за зміну одних ознак впливає зміна інших. Вивчення взаємозв'язків над ринком товарів та послуг – найважливіша функція менеджерів, комерсантів, економістів, та організаційним інструментом цієї функції є кореляційний аналіз. У курсової роботі сприймається як парна кореляція, тобто. вплив варіації факторного ознаки на результативний, і множинна регресія, що займається виявленням залежності результативного ознаки від кількох основних признаков-факторов. З допомогою методу кореляційного аналізу виявляється залежність рівня зарплати від стажу працівників, і навіть проводиться багатофакторний кореляційний аналіз залежності зарплати від рівня виконання і розряду персоналу промислового підприємства.

Для наочного зображення результатів статистичних угруповань і кореляційного аналізу, у курсової роботі використовуються графічні методи.

1.СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ГРУППИРОВКИ

1.1.Понятие угруповання

Однією з основних та найбільш поширених методів обробки й аналізу статистичної інформації є угруповання. Целостную характеристику сукупності необхідно поєднувати з характеристикою складових її частин, класів та т.д. Під угрупованням в статистиці розуміють розчленовування статистичної сукупності на групи, однорідні в якомусь відношенні, і характеристику виділених груп системою показників з метою виділення типів явищ, вивчення їх структури та взаємозв'язків.

По роль ході дослідження метод угруповань виконує функції, аналогічні функцій експерименту мови у природничих науках: у вигляді угруповань щодо окремих ознаками і комбінації самих ознак статистика має можливість виявити закономірності і взаємозв'язку явищ за умов, певною мірою визначених нею. З використанням методу угруповань з'являється можливість простежити взаємостосунки різних чинників.

1.2.Виды статистичних угруповань

Статистичні угруповання завданнями, що розв'язуються з допомогою, діляться: типологічні, структурні і аналітичні.

Типологическая угруповання – цей поділ якісно однорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи одиниць на відповідність до правилами наукової угруповання. Наприклад, типологічною угрупованням є угруповання промислових підприємств із формам власності.

Одна й та сукупність то, можливо якісно однорідної щодо одного статистичному дослідженні і різнорідною й інші. Так, сукупність промислових підприємств є однорідної у разі аналізу показників шлюбу під час виробництва будь-якої продукції, і неоднорідною у разі, якщо вивчається оподаткування підприємств.

Під час проведення типологічною угруповання основну увагу має приділятися ідентифікації типів соціально-економічних явищ. Вона виготовляють базі глибокого теоретичного аналізу досліджуваного явища.

Інший вид угруповання – структурна. Структурною називається угруповання, у якій відбувається поділ однорідної сукупності на групи, що характеризують її структуру по якомусь варьирующему ознакою. З допомогою таких угруповань можуть вивчатися: склад населення за підлозі, віку, місцем проживання; склад підприємств із чисельності зайнятих, вартості основних виробничих фондів; структура депозитів щодо терміну їх залучення й т.д.

Угруповання, выявляющая взаємозв'язку між изучаемыми явищами та його ознаками, називається аналітичної угрупованням.

Усю сукупність ознак можна розділити на дві групи: факторні й результативніші. Факторными називаються такі ознаки, під упливом змінюються інші – які й утворюють групу результативних ознак. Взаємозв'язок в тому, що зі зростанням признака-фактора систематично зростає чи убуває середнє результативного ознаки.

Особливістю аналітичної угруповання такі: по-перше, основою угруповання кладётся факторний ознака; по-друге, кожна виділена група характеризується середніми значеннями результативного ознаки.

Перевага методу аналітичних угруповань над іншими методами аналізу зв'язку (наприклад, корреляционным аналізом) у тому, що не вимагає дотримання будь-яких умов його застосування, крім однієї – якісної однорідності досліджуваної сукупності.

Угруповання, у якій групи утворені за однією ознакою, називається простий, а угруповання, у якій поділ йде з двох і більше ознаками, узятим у поєднанні (комбінації), є складною. Складні угруповання дають можливість вивчати розподіл одиниць сукупності одночасно з кількох ознаками. Проте якщо з збільшенням кількості ознак зростає кількість груп. Проте угруповання з великою кількістю груп стає наочної. Тому на згадуваній практиці будують складні угруповання лише за трьома ознаками.

1.3.Принципы побудови угруповання

При побудові угруповання слід дотримуватися наступній схеми:

1) вибирають группировочный ознака чи комбінацію ознак;

2) визначають число груп, і величину інтервалу;

3) безпосередньо групують статистичні дані;

4) становлять таблицю чи графічне відображення, у яких представляють результати угруповання;

5) роблять висновок.

Для визначення оптимальної кількості груп використовують формулу Стерджесса :

n = 1 + 3,322*lgN , (1.1)

де n – число груп,

N – число одиниць сукупності.

Інший спосіб визначення числа груп грунтується на застосуванні середнього квадратичного відхилення ( ). Якщо величина інтервалу 0,5 то сукупність розбивається на 12 груп, коли величина інтервалу 2/3 і , то сукупність ділиться відповідно на 9 і шість груп.

Якщо сукупність ділиться на 12 груп, то інтервали будуються між тим (x-3; x+3) з кроком 0,5 , якби 6 груп, то інтервали будуються у тому проміжку з кроком .

Середнє квадратичне відхилення вираховується за формулою:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7