Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз руху грошових потоків

Реферат: Аналіз руху грошових потоків

ЗОДЕРЖАНИЕ.

1.Аналіз руху грошових потоків.

1.1.Понятие грошових потоків. Аналіз формування чистих потоків коштів у результаті поточної, інвестиційної і втрати фінансової діяльності.

1.2.Методы обчислення грошових потоків (прямий і непрямий). Інформаційна база аналізу. Інтерпретація інформації звіту про рух коштів.

1.3.Обоснование цільового залишку коштів. Аналіз стабільності грошових потоків внаслідок поточної діяльності. Прогнозний аналіз руху грошових потоків і оперативне управління потоками.

2.Аналіз дохідності діяльності.

2.1.Основные характеристики дохідності діяльності: рентабельність, прибутковість, продуктивність й особливо їх спрямування цілей аналізу.

2.2.Система показників рентабельності та його взаємозв'язок.

2.3.Детализация узагальнюючих показників рентабельності. Схема показників Дюпона і її спрямування цілей складання аналітичного висновки про ефективності діяльності підприємства за період, і навіть для прогнозних розрахунків й обгрунтування цінової газової політики.

3.Аналіз фінансування проектів.

3.1.Анализ вибору форм фінансування проектів. Аналіз структури фінансування.

3.2.Анализ грошових потоків від інвестиційного проекту на умовах обмеженості фінансових ресурсів.

3.3.Анализ та обґрунтування бюджету інвестицій. Практичні підходи до формування бюджету інвестицій.

4.Завдання.

Аналіз руху грошових потоків.

Потік коштів – на цю кількість коштів, що його одержує і виплачує підприємство у перебігу звітного чи планового періоду.

Аналіз коштів і управління потоками одна із найважливіших напрямів діяльності фінансового менеджера. Воно включає у собі розрахунок часу звернення коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимальний рівень коштів, складання бюджетів коштів тощо.

Існує дві методу обчислення грошових потоків. Прямий метод полягає в обчисленні припливу (прибуток від реалізації продукції, робіт і постачальники послуг, отримані аванси та інших.) та відтоку (оплата рахунків постачальників, повернення отриманих короткострокових позичок і позик, та інших.) коштів, тобто. вихідним елементом є виручка. Він дозволяє будувати висновки про ліквідності підприємства, розкриваючи рух коштів з його счётах.

Слід зазначити, що прямий метод не розкриває взаємозв'язку отриманого фінансового результату зміна величин коштів на счётах підприємства. Для визначення цієї взаємозв'язку використовується непрямий метод, що грунтується на ідентифікації і свідомому урахуванні операцій, що з рухом коштів та послідовної коригуванні чистий прибуток, тобто. вихідним елементом є прибуток.

У результаті виробничої діяльності може бути значні доходы/расходы, що впливають прибуток, але з які заторкують величину коштів підприємства. У процесі аналізу цю величину і виробляють коригування чистої пробули. Наприклад вибуття основних засобів пов'язані з отриманням збитку у вигляді їх залишкової вартості. Розмір коштів у тому випадку не змінюється, тому недоамортизированная вартість мусить бути додана до величині чистий прибуток. Чи не викличе відпливу коштів нарахування амортизації. Що ж уплинуло на скорочення коштів під кінець року? Відповісти це питання допомагає непрямий метод.

Основним джерелом інформації щодо аналізу руху грошових потоків є баланс (ф.№ 1), додаток до балансу (ф.№ 5), звіт про фінансові результати та його використанні (ф.№ 2). Особливістю формування інформацією цих звітах є метод нарахувань, а чи не касовий метод. Це означає, що отримане доходи, чи понесені витрати можуть відповідати реальному "припливу" чи "відтоку" коштів для підприємства.

У звіті то, можливо показано достатня величина прибутків і тоді оцінка рентабельності буде високої, хоча у той час підприємство може відчувати гострий недолік коштів для свого функціонування. І навпаки, прибуток обіцяє бути незначною, а фінансове становище підприємства - цілком задовільним. Показані в звітності підприємства даних про формуванні та використанні прибутку не дають повного ставлення до реальному процесі руху коштів.

Тож у деяких країнах у час віддається перевагу звіту про рух коштів як інструменту аналізу фінансового становища фірми.

Звіт про рух коштів - це документ фінансової звітності, у якому відбиваються надходження, витрачання і нетто-изменения коштів у ході поточної господарську діяльність, і навіть інвестиційної і втратити фінансове діяльності у певного періоду.

Звіт про рух коштів - це звіт про зміни фінансового становища, складений з урахуванням методу потоку коштів.

Для розрахунку приросту чи зменшення коштів у результаті виробничо-господарської діяльності потрібно здійснити такі операції:

1) Рассчитать оборотні активи і короткострокові зобов'язання, з методу грошових потоків.

2) Коригування чистий прибуток на витрати, які потребують виплати коштів.

3) Виключити вплив прибутків і збитків, отримані від неординарної діяльності.

Інвестиційна діяльність включає переважно операції, які стосуються змін у необоротних активах. Це - "Реалізація і купівля нерухомості", "Продаж і купівля цінних паперів низки інших компаній", "Надання довгострокових позик", "Надходження від погашення позик".

Фінансова сфера входять такі операції як у тривалих зобов'язання фірми і власному капіталі, продаж і купівля власних акцій випуск облігацій компанії, виплата дивідендів, погашення компанією своїх довгострокових зобов'язань.

Аналіз дохідності діяльності.

У разі ринкових відносин велика роль показників рентабельності продукції, характеризуючих рівень прибутковості (збитковості) її производст ва. Показники рентабельності є відносними характеристиками фі нансовых результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони характери зуют відносну дохідність підприємства, вимірювану у відсотках затратам коштів чи капіталу з різних позицій.

Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутків і доходу підприємств. Через це є обов'язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового становища підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовують як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна поєднати у наступні групи:

1. Рентабельність продукції, продажів (показники оцінки ефективності управління);

2. Рентабельність виробничих фондів;

3. Рентабельність капіталовкладень у підприємства (прибутковість господарську діяльність).

1.Рентабельность продукції.

Рентабельність продукції показує, скільки прибутку посідає одиницю реалізованої продукції. Зростання цього показника є наслідком підвищення цін за постійних витратах виробництва реалізованої продукції (робіт, послуг) чи зниження витрат за виробництво за постійних цінах, тобто про зниження попиту продукцію підприємства, і навіть швидшим зростання цін ніж витрат.

Показник рентабельності продукції включає у собі такі показники:

1. Рентабельність всієї реалізованої продукції, яка була ставлення прибуток від реалізації своєї продукції виручку від її реалізації (без ПДВ);

2. Загальна рентабельність, рівна відношенню балансового прибутку до выруч ке від продукції (без ПДВ);


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5