Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Амортизація основних засобів і амортизаційна політика підприємства

Реферат: Амортизація основних засобів і амортизаційна політика підприємства

Зміст

Запровадження…………………………………………………………………………… .3

1. Основні кошти підприємства……………………………………………… 4

1.1. Поняття виробничих фондів…………………………………….… 4

1.2. Характеристика обліку основних средств…………………………………5

1.3. Оцінка основних средств……………………………………………………7

2. Зношеність основних засобів і амортизаційна политика……………………….9

2.1. Поняття й ті види зносу основних средств…………………………………9

2.2. Амортизація основних засобів…………………………………………. .11

2.3. Методи амортизаційної політики предприятия……………………….13

2.4. Ускоренная амортизація………………………………………… ………19

3. Практичне застосування методів амортизации…………………………….22

Укладання………… ……………………………………………………………. .26

Список літератури… … ………………………………………………………. .27

Запровадження

Витрати є з найважливіших чинників, які впливають прийняття рішень при управлінні підприємством, яке є досить складна система, що об'єднує все ресурси (грошові, матеріальні, трудові). Досягнення цілей у ділової сфері завжди пов'язані з витратами, і підприємець може бути переконаний у слушності прийнятого рішення, якщо підготовці не проводився аналіз витрат і собівартості продукції.

Такий аналіз спрямовано виявлення можливостей підвищення ефективність використання всіх для підприємства ресурсів. Аналіз витрат на виробництво дозволяє дати об'єктивнішу оцінку показників прибутків і рентабельності.

Проблема підвищення ефективність використання основ ных фондів наукових і виробничих потужностей підприємства займає центральне місце у період переходу Росії до ринкових отноше ниям. Маючи чітке уявлення про роль кожного елемента основних фондів в виробничому процесі, фізичному і моральному їх знос, чинниках, які впливають використання основних фондів, можна виявити методи, напрями, з яких повыша ется ефективність використання основних фондів і производст венних потужностей підприємства, забезпечує зниження издер жек виробництва та зростання продуктивність праці.

Цілі даної роботи містять у собі вивчення видів зносу основних засобів виробництва, особливостей амортизації, її методів, і навіть дослідження процесу кругообігу коштів під час створення фонду амортизаційних відрахувань. Також у мети входить опис основних правових документів, виходячи з яких підприємство визначає розрахунок амортизаційних відрахувань і формує амортизаційну політику.

Завданням роботи є підставою аналіз конкретних методів амортизації і умов його застосування, і навіть пошук найоптимальніших шляхів проведення амортизаційної політики підприємства.

1. Основні кошти підприємства

1.1. Поняття виробничих фондів підприємства

Найбільш високу частку у структурі майнового комплексу підприємства займають основні фонди.

Основними фондами є вироблені активи, використовувані неодноразово або протягом тривалого, але з менше року, для товарів, надання ринкових і неринкових послуг. Основні фонди діляться на матеріальні і нематеріальні (рис. 1.1).

Матеріальних основних фондів (основних засобів) ставляться будинку, споруди, машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, житла, обчислювальної техніки і оргтехніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар, робочий, продуктивний та племінної худобу, багаторічні насадження й інші види матеріальних основних фондів.

Рис. 1.1 Основні фонди

До нематеріальною основних фондів (нематеріальною активам) ставляться комп'ютерне програмне забезпечення, бази даних, оригінальні твори розважального жанру, літератури, або мистецтва, наукомісткі промислові технології, інші нематеріальні основні фонди, є об'єктами інтелектуальної власності, використання є обмежена встановленими ними правами володіння.

Матеріальні й нематеріальні основні фонди демонструються у балансі підприємства у розділі "Внеоборотные активи". Об'єднує ці види ресурсів підприємства як та обставина, що відіграють важливу роль діяльності підприємства, але те, що об'єкти, включаемые у складі основних фондів, використовують у протягом багато часу (понад рік). Проте за докладнішому вивченні виявляється, основні кошти й нематеріальні активи мають велика різниця, що віддзеркалюються методів їх урахування, аналізі використання коштів і вплив фінансовий результат. Далі розглянемо кошти підприємства. [1, з. 183]

1.2. Характеристика обліку основних засобів підприємства

До основних засобів ставляться засоби виробництва, неодноразово що у виробничому процесі, зберігають у своїй свою натуральну форму, які переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами принаймні снашивания. До них належать засоби виробництва яка відслужила вже більш 12 місяців.

До основних засобів ставляться також капітальні вкладення на корінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи) та й в орендовані об'єкти основних засобів.

У складі основних засобів враховуються перебувають у власності організації земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є правильне документальне оформлення і своевремен ное свій відбиток у дисконтних регістрах надходження основних засобів їхньої внутрішньої переміщення і вибуття; правильне літочислення і свій відбиток у обліку суми зносу основних засобів; точне опре розподіл результатів при ліквідації основних засобів; контролю над витратами ремонт основних засобів, право їх збереженням і ефективністю використання.

Для організації обліку основних засобів, відповідального поставлених завдань, важливого значення мають такі передумови: класифікація основних засобів; встановлення принципів оцінки основних засобів; встановлення одиниці обліку предметів основних засобів; вибір форм первинних документів і майже дисконтних регістрів. [4]

У організаціях застосовується єдина типова класифікація основних засобів, відповідно до якої кошти групуються за такими ознаками: галузевому, призначенню, видам, приналежності, використанню.

Угруповання основних засобів по галузевою ознакою (промисловість, сільському господарстві, транспорт та інших.) дозволяє їм отримати дані про їхнє вартістю кожної галузі.

За призначенням кошти організації подразделя ются на виробничі кошти основний діяч ности; виробничі кошти інших галузей; не виробничі кошти.

По видам кошти організацій поділяються ми такі групи: будинку, споруди, робітники і силові машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, обчислювальної техніки, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар з туалетним приладдям, робочий, продуктивний та племінної худобу, багато літні насадження й інші кошти.

У складі основних засобів враховуються перебувають у власності організації земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

За рівнем використання кошти поділяються на які перебувають:

· У експлуатації;

· У запасі (резерві);

· У стадії добудови, дооборудования, реконструкції та часткову ліквідацію;

· На консервації.

Залежно наявних прав на об'єкти кошти поділяються на

· Об'єкти основних засобів, належать організації на праві власності (зокрема здані у найм);

· Об'єкти основних засобів, котрі перебувають при організації у оперативному управлінні чи господарському віданні;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7