Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизація обліку основних засобів у бюджетній організації

Реферат: Автоматизація обліку основних засобів у бюджетній організації

Зміст

I. Запровадження 2

II. Огляд літератури 3

2.1. Порядок обліку основних засобів 3

2.1.1. Загальні засади з обліку основних засобів 3

2.1.2. Класифікація і - оцінка основних засобів 4

2.1.3. Амортизація основних засобів 7

2.1.4. Відновлення основних засобів 9

2.1.5. Документальне оформлення і аналітичний

облік основних засобів 9

2.1.6. Синтетичний облік надходження, і вибуття

основних засобів 11

2.1.7. Інвентаризація основних засобів 14

2.2. Особливості обліку основних засобів в бюджетних установах 15

2.3. Технічні кошти автоматизації обліку основних засобів 18

2.3.1. Загальний аналіз сучасного ринку програмного

забезпечення 18

2.3.2 Огляд можливостей комплексу «1С: Підприємство 7.5» 20

III. Практичне застосування комплексу «1С: Підприємство 7.5»

у сфері автоматизації обліку основних засобів 25

3.1. Попередня настроювання комплексу 25

3.1.1. Налаштування констант 25

3.1.2. Налаштування плану рахунку також аналітичного обліку 26

3.1.3.Настройка довідників аналітичної інформації 27

3.2. Введення яка входить інформації 29

3.2.1. Введення вхідних сальдо 29

3.2.2. Контроль коректності введення яка входить

інформації 30

3.3. Методика повсякденного застосування комплексу 31

3.3.1. Кошти автоматизації введення господарських операцій 31

3.3.2. Автоматичне отримання звітності. 47

Укладання 50

Література 51

Додатка 52

I. Запровадження

Сучасний бухгалтерський облік - це комп'ютерний облік, який з допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки і бухгалтерських програмних продуктів. Бухгалтерська програма є досить складний інструмент, готовий до автоматизації професійних функцій зовсім непростий сфери людської діяльності. Ці чинники визначають відносну складність застосування програмних продуктів для успішного і повсякденного відображення господарських актів у електронному форматі.

Чому, начебто, маючи на руках усе необхідне і освоєння програми (технічні засоби, літературу, і т.д. тощо.), переважна більшість його користувачів як не застосовують эффектив ных прийомів і можливостей програми, але частенько навіть не являючи не знають них?

Річ у тім, що бухгалтер, зважившись все-таки автоматизувати свою повсякденну діяльність з допомогою комп'ютера зазвичай наштовхується на ряд серйозні проблеми приблизно такого змісту:

q Яку програму придбати?

q Як навчитися роботі з нею?

q Як адаптувати її до облікову політику своєї установи?

q Як підтримувати їх у актуальному стані умовах постійного поновлення законодавства?

У цьому роботі зроблено спробу вирішити ці та низку інших питань стосовно обліку основних засобів і навіть запропонована модель автоматизації обліку основних засобів на платформі вельми поширеного у Росії комплексу «1С: Підприємство – 7.5». У цьому ключі роботу можна запропонувати як практичного посібники з експлуатації, орієнтованого насамперед бухгалте рів, збираються придбати комп'ютерну програму або тільки початківців працювати із нею.

II. Огляд літератури

2.1. Порядок обліку основних засобів

2.1.1. Загальні засади з обліку основних засобів

У господарську діяльність будь-який організації особлива роль належить основних засобів.

Методологічні основи формування в бухгалтерс кому обліку інформацію про основні засоби, що у організації на праві власності, господарського ве дения, оперативно керувати і умови договору оренди, опре ділені в Положенні по бухгалтерського обліку «Облік основ ных коштів» (ПБУ 6/97), затверджених наказом Мінфіну Російської Федерації від 3 вересня 1997 р. №65н (діє з початку 1995 р.).

Основні кошти - частина майна, яка у ролі коштів праці під час виробництва продукції, выполне нии робіт чи наданні послуг, або керувати органи зацией протягом періоду, перевищує 12 місяців, чи звичайний операційний цикл, коли він перевищує 12 місячи цев.

Не ставляться до основних засобів і враховуються орга низацией у складі засобів у обороті (у складі малоцінних і швидкозношувані предмети) предмети, использу емые протягом періоду менш 12 місяців незалежно від своїх вартості, предмети вартістю на дату придбання трохи більше стократного встановленого законом розміру міні мальной місячної оплати праці за одиницю, незалежно від терміну їхніх корисного використання.

Під терміном корисного використання розуміють період, протягом якого використання об'єкта основних засобів покликане приносити прибуток організації, або для ви полнения цілей діяльності організації, визначених для прийнятих до бухгалтерського обліку основних засобів в соот ветствии з установленою порядком. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання може оп ределяться з кількості продукції або іншого нату рального показника обсягу робіт, очікуваного для отримання у результаті застосування цього об'єкта.

Не ставляться до основних засобів і враховуються в зі ставе засобів у обороті також:

q спеціальні інструменти, і спеціальні приспособле ния незалежно від своїх вартості: спеціальний одяг, спеціальна взуття та постіль незалежно від своїх вартості і продовження терміну служ б, крім постільних приладь, чис лящихся у складі основних засобів готелів;

q тимчасові споруди, пристосування, і устрою, витрати з зведенню яких ставляться на себестои мость будівельно-монтажні роботи у складі накладних витрат;

q тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на яких складах чи здійснення технологічних процесів, вартістю межах ліміту;

q предмети, призначені для видачі напрокат, неза висимо від своїх вартості;

q молодняк тварин і звинувачують тварини на відгодівлі, птах, кро лики, хутрові звірі, сім'ї бджіл, і навіть піддослідні тварини;

q багаторічні насадження, вирощувані в розплідниках як матеріалу;

q гармати лову (трали, неводи, мережі, мережі й інші несамовитому крику дия лову) незалежно від своїх вартості і продовження терміну служби;

q бензомоторные пилки, сучкорезки, сплавний трос, сезон ные дороги, вуса і тимчасові гілки лісовозних доріг, тимчасові будівлі у лісі терміном експлуатації до два роки (пересувні обігрівальні будиночки, котлопункты, пилоточные майстерні, бензозаправки та інші).

Не ставляться до основних засобів з метою бухгалтер ского обліку також машини та устаткування, й інші аналогич ные предмети, віднесені як готові вироби на яких складах организаций-изготовителей, як товари - на яких складах орга низаций, які торгують; предмети, здані в монтаж чи підлягають монтажу, перебувають у шляху; ка питальные і фінансові вкладення, інші довгострокові інвестиції.

2.1.2.Класифікація і - оцінка основних засобів.

Основні кошти організації різноманітні за складом та призначення. Щоб вести їх облік, доцільна классифи кация їх за видами, призначенню і характерові участі у про цессе виробництва, виконання робіт і оказа ния послуг, рівні використання і з приналежності.

Типова класифікація основних засобів РФ з їхньої ві дам встановлено Общероссийским класифікатором основ ных фондів (ОК 013-94), затвердженим постановою Держстандарту РФ від 26 грудня 1994 р. №359.

По класифікаційним видам ведеться облік основних засобів і складається звітність про наявність і рух ос новных коштів.

Залежно від призначення до діяльності організації кошти поділяють на кошти про изводственного і невиробничого призначення.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13