Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Емісія і холодне поводження цінних паперів ВАТ "Нижнекамскнефтехим"

Реферат: Емісія і холодне поводження цінних паперів ВАТ "Нижнекамскнефтехим"

Зміст

Зміст _ 2

ЗАПРОВАДЖЕННЯ _ 3

1 ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ _ 4

1.1 Процедура емісії і її етапи 4

1.1.1 Реєстрація випуску 9

1.1.2 Розміщення цінних паперів 11

1.1.3 Отчёт про результати випуску 13

1.2 Акції та його види _ 14

1.3 Дивиденд 16

1.4 Дохідність акцій 18

1.5 Облігації 21

2 ВТОРИЧНЫЙ РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ _ 26

2.1 Біржовий _ 27

2.1.1 Учасники біржі 33

2.1.2 Види угод _ 34

2.2 Внебиржевой 36

2.2.1 Внебиржевой організований ринок цінних паперів 36

2.2.2 Внебиржевой неорганізований ринок цінних паперів 39

2.3 Стоимостная оцінка акцій 40

2.4 Реєстр 42

2.5 Депозитарій _ 43

2.6 Кліринг _ 43

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ І ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ _ 45

3.1 Технічний аналіз 45

3.2 Фінансовий аналіз 52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ _ 54

Додаток А 56

Список літератури 57

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Соціально – економічні перетворення, здійснювані у Росії початку 90-ых років і спрямовані у бік формування ринкової економіки, зумовили інституціональне становлення і розвиток такої важливою сфери економіки, як ринок цінних паперів.

У разі ринкової економіки найважливіше значення підвищення ефективності виробництва підприємства має здатність керувати процесом фінансування. Інакше висловлюючись, керівництво підприємств слід прагнути до найбільш оптимальному використанню вільних фінансових ресурсів, що б підприємству забезпечити максимальну прибуток. Однією з найбільш гнучких фінансових інструментів є використання цінних паперів.

Мета цієї курсової роботи у тому, щоб у прикладі акціонерного товариства та її цінних паперів показати механізм функціонування ринку цінних паперів та її інститутів, особливості і проблеми російського ринку, простежити, як працюють над ринком цінних паперів інвестори, емітенти й інші учасники ринку. Метою роботи є також оволодіння практичними навичками дослідницької праці та підготовка до дипломної роботі.

Уперше главі роботи я розгляну первинний ринок цінних паперів, саме: технологія емісії, первинного розміщення, вторинного розміщення, дам поняття і наведу приклад розрахунку дивіденда, поняття афільованих осіб й те.

У другій главі я спробую розкрити механізм функціонування вторинного ринку. У цьому главі я покажу відмінність біржового ринку від позабіржового. Покажу роботу емітента і індивідуального інвестора, і навіть інших учасників обох видах ринку. Опишу реєстр акціонерів, депозитарій і клірінг. Рассмотрю види позабіржового ринку, приділивши особливу увагу російському позабіржовому ринку, і наведу приклад розрахунку курсової вартості акції.

У третин главі я розгляну методи технічного аналізу що супроводжуватимуться прикладами і різними малюнками для кращого сприйняття інформаціі. Розглядатимуться також особливості фінансового аналізу та його суть.

Наприкінці я підведу підсумок виконаної роботи.

1 ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Відкрите товариство "Нижнекамскнефтехим" в 1993 р. було перетворено на товариство з однойменного державного виробничого об'єднання.

План приватизації ПО "Нижнекамскнефтехим" затвердили Рішенням Колегії Держкоммайна РТ № 25 від 20.07.93 р.

Місце перебування і поштову адресу: 423570, Республіка Татарстан, г.Нижнекамск, ВАТ "Нижнекамскнефтехим"

Дата державної реєстрації речових Товариства і реєстраційний номер: 18 серпня 1993 р., зареєстровано Міністерство фінансів Республіки Татарстан і внесено до реєстру акціонерних Товариств, створюваних біля Республіки Татарстан, за номером 388.

Среднесписочная кількість працівників емітента, включаючи працівників його філій і представництв: 20 131 людина.

ВАТ "Нижнекамскнефтехим" має 22 залежних і дочірніх господарських суспільства, які проводять всі з транспортування, підготовці сировини, доставці готової продукції тощо допоміжні роботи.

Статутний капітал компанії (див. таблицю 1.1) зараз становить 1 830 239 750 карбованців і складається з 1 830 239 750 акцій акцій становить 1 карбованець, у тому числі звичайні акції становлять 1 611 256 000 штук, а привілейовані - 218 983 750 прим.

Таблиця 1.1 Розподіл статутного капіталу

Вигляд акцій

Номінал, крб.

Кількість, прим.

Сума, крб.

АОИ

1

1 611 256 000

1 611 256 000

АПИ

1

218 983 750

218 983 750

РАЗОМ

   

1 830 239 750

Усі акції розміщені; статутний капітал оплачений повністю.

Идентификационный номер платника податків: 1651000010.

Кількість акціонерів, зареєстрованих у реєстрі акціонерів ВАТ "Нижнекамскнефтехим" на 07.11.2001 р. - 34 827 людина.

Статутний капітал суспільства складається з від номінальної вартості акцій суспільства, придбаних акціонерами. Номінальна вартість всіх звичайних акцій суспільства мусить бути однаковою. Статутний капітал суспільства визначає мінімальний розмір майна суспільства, що гарантує інтереси його кредиторов.[2]

Мінімальний статутний капітал відкритого суспільства має становити щонайменше тысячекратной суми мінімальної відстані оплати праці, встановленого федеральним законом на дату реєстрації суспільства, а закритого суспільства - щонайменше стократной суми мінімальної відстані оплати праці, встановленого федеральним законом на дату державної реєстрації речових общества.[2]

1.1 Процедура емісії і її етапи

Відповідно до Цивільним Кодексом РФ цінної папером є документ, котра засвідчує з повним дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнових прав, здійснення або передачі яких можливі лише за його предъявлении.[1]

Первинний ринок — ринок, у якому здійснюється розміщення вперше выпщенных цінних паперів. Основними його учасниками явля ются емітенти цінних паперів і інвестори. Эмитенты, що потребують фінансових ресурсів годі для інвестицій у основний рахунок і оборотний капітал, визначають пропозицію цінних паперів на фондовий ринок. Інвестори, які шукають вигідну сферу до застосування свого капіталу, формують попит на цінних паперів. На первинному ринку здійснюється мобілізація тимчасово вільних коштів і інвестування в економіку. Але первинний ринок як забезпечує расшире ние накопичення масштабу національної економіки. На первинному ринку панує розподіл вільних коштів по отрас лям і сферам національної економіки. Критерієм цього розміщення у умовах ринкової економіки служить дохід, принесений цінними паперами. Це означає, що вільні кошти направляють ся на підприємства, галузі й сфери господарства, щоб забезпечити мак симизацию доходу. Первинний ринок виступає способом створення ефективної з погляду ринкових критеріїв структури националь іншої економіки, підтримує пропорційність господарства при сло жившемся в момент рівні прибутку щодо окремих предприяти ям і галузям.

Усе це означає, що первинний ринок цінних паперів є фак тическим регулятором ринкової економіки. Він значною мірою визначає розміри накопичення та інвестицій у країні, служить стихій ным засобом підтримки пропорційності у господарстві, отвеча ющей критерію максимізації прибутку, отже визначає темпи, масштаби і ефективність національної економіки. Первич ный ринок передбачає розміщення нових випусків цінних паперів емітентами. Причому у ролі емітентів можуть виступати корпорації, федеральне уряд, муніципалітети. Значення цих груп емітентів над ринком визначається станом економіки країни й загальним рівнем його розвитку. Хронічні дефіцити державних бюджетів більшості країн зумовлюють переважну роль го сударства над ринком цінних паперів. Так було в США 1989 р. частку госу дарства доводилося до 75% всіх запозичень, у Росії 1995 р. близько 70%.[11]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22