Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Атомна енергетика проблеми і розвитку

Сторінка 2

12) забезпечує у межах своєї компетенцiї проведення державної полiтики у сферi охорони працi, пожежної безпеки і охорони довкiлля, здiйснює методичне керiвництво та контролю над дiяльнiстю пiдприємств паливно-енергетичного комплексу із цих питань;

13) забезпечує проведення державної полiтики у сферi зайнятостi населення, вживає заходiв щодо забезпечення паливно-енергетичного комплексу висококвалiфiкованими працiвниками;

14) здiйснює вiдповiдно в Україну функцiї із управлiння об'єктами державної власностi, що належати до сфери його управлiння;

15) забезпечує у межах своєї компетенцiї проведення державної полiтики стосовно державної таємницi, здiйснює контролю над її збереженням у центральному апаратi Мiнiстерства та на пiдприємствах, що належати до сфери його управлiння;

16) формує і координує проведення державної науково-технiчної та iнвестицiйної полiтики в паливно-енергетичному комплексi виходячи із прiоритетних напрямiв структурної перебудови економiки, може виступати замовником науково-технiчних дослiджень;

17) органiзовує науково-технiчну, iнформацiйну дiяльнiсть, пропаганду досягнень і передового досвiду, видавничу дiяльнiсть, сприяє створенню і впровадженню сучасних iнформацiйних технологiй та комп'ютерних мереж у паливно-енергетичному комплексi;

18) здiйснює в установленому порядку контролю над дiяльнiстю вiдповiдних структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй;

19) здiйснює iншi функцiї, пов'язанi із виконанням покладених на нього завдань.

5. Мiненерго України має право:

представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням у мiжнародних органiзацiях та пiд годину укладення мiжнародних договорiв України;

одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, Заради мiнiстрiв Автономної Республiки Крім, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, документи, матерiали, статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради із питань, що належати до його компетенцiї.

6. Мiненерго України пiд годину виконання покладених на нього завдань взаємодiє із iншими центральними і мiсцевими органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крім, органами мiсцевого самоврядування, а також із вiдповiдними органами iнших держав.

7. Мiненерго України в межах своїх повноважень, на основi та на виконання актiв законодавства видає накази, органiзовує і контролює їхні виконання.

Мiненерго України в разi потреби видає разом із iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування спiльнi акти.

Нормативно-правовi акти Мiненерго України пiдлягають реєстрацiї у встановленому законодавством порядку.

Рiшення Мiненерго України, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами і органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

8. Мiненерго України очолює Мiнiстр, якого призначає на посаду та звiльняє із посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Мiнiстр має заступникiв, якi призначаються на посаду та звiльняються із посади вiдповiдно до законодавства. Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками, визначає ступiнь їхні вiдповiдальностi та ступiнь вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства.

Мiнiстр енергетики України здiйснює керiвництво дорученими йому сферами дiяльностi та несе персональну вiдповiдальнiсть Президентові України та Кабiнетом Мiнiстрiв України за стан справ у цих сферах.

9. Для погодженого вирiшення найважливiших питань, що належати до компетенцiї Мiненерго України, обговорення напрямiв його дiяльностi і розвитку вiдповiдних галузей у Мiнiстерствi утворюється колегiя у складi Мiнiстра (голова колегiї), заступникiв Мiнiстра та Голови Держкоменергозбереження України за посадою, а також iнших керiвних працiвникiв Мiненерго України та пiдпорядкованих йому державних департаментiв.

До складу колегiї можуть входити керiвники iнших центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй.

Членiв колегiї затверджує та увiльняє вiд виконання обов'язкiв Кабiнет Мiнiстрiв України.

Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Мiнiстерства.

10. Для розгляду наукових рекомендацiй та пропозицiй щодо головних напрямiв розвитку науки і технiки, обговорення найважливiших програм та iнших питань у Мiненерго України можуть утворюватися науково-технiчнi заради.

Склад науково-технiчних радий і положення про них затверджує Мiнiстр.

У Мiненерго України можуть утворюватися iншi дорадчi та консультативнi органи. Склад цих органiв і положення про них затверджує Мiнiстр.

11. Граничну чисельнiсть працiвникiв центрального апарату Мiненерго України затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

Структуру центрального апарату Мiненерго України затверджує перший вiце-прем'єр-мiнiстр України.

Штатний розпис та кошторис доходiв і видаткiв центрального апарату Мiнiстерства затверджуються в установленому порядку.

Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiненерго України затверджує Мiнiстр.

12. Мiненерго України є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адмiнiстрацiї

Президента України У. ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

вiд 25 листопаду 1999 року N 1500/99

Положення

про Державний департамент із питань ядерної енергетики України

1. Державний департамент із питань ядерної енергетики України (Держатом України) є центральним органом виконавчої влади, який пiдпорядкований Мiнiстерству енергетики України.

Дiяльнiсть Держатому України спрямовується і координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстерство енергетики України.

Держатом України забезпечує проведення державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та поводження із радiоактивними вiдходами до передачi їхнього на захоронення (тобто у сферi ядерно-промислового комплексу).

2. Держатом України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням, а також наказами Мiнiстерства енергетики України. У межах своїх повноважень Держатом України органiзовує виконання актiв законодавства, здiйснює контролю над їхні реалiзацiєю.

Держатом України узагальнює практику застосування законодавства із питань, що належати до його компетенцiї, розробляє пропозицiї про вдосконалення законодавства і вносити їхні у встановленому порядку на розгляд Президентовi України, Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням із Мiнiстерством енергетики України.

3. Основними завданнями Держатому України є:

державне управлiння у сферi використання ядерної енергiї та поводження із радiоактивними вiдходами до передачi їхні на захоронення;

доля в формуваннi та забезпечення проведення державної полiтики у сферi ядерно-промислового комплексу;

створення ядерно-паливного циклу України;

сприяння розвитку ринку електричної енергiї.

4. Держатом України вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) прогнозує розвиток виробничої, науково-технiчної, трудової, соцiальної, фiнансової та iнших сфер дiяльностi у ядерно-промисловому комплексi;

2) розробляє концепцiю розвитку ядерно-промислового комплексу, цiльовi програми перспективного розвитку науки і технiки в цiй сферi, бере доля в прогнозуваннi виробництва електричної і теплової енергiї;

3) планує, розробляє і впроваджує в межах своєї компетенцiї державнi програми із використання ядерної енергiї, пiдвищення ядерної та радiацiйної безпеки;

4) розробляє комплекс заходiв, спрямованих на поглиблення економiчної реформи, готує пропозицiї про вдосконалення механiзму регулювання розвитку ядерно-промислового комплексу, його структурної перебудови, соцiального захисту працiвникiв, охорони працi, пожежної та екологiчної безпеки;


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8