Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Атомна енергетика проблеми і розвитку

Реферат: Атомна енергетика проблеми і розвитку

План.

I. Енергетика сьогодні.

1. Енергетика сьогодні.

2. Структура галузі

2.1 Положення про міністерстві енергетики України.

2.2 Положення про Державному департаменті ядерної енергетики України.

3. Особливості приватизації у енергетичної галузі.

II. Атомна енергетика і промисловість України.

1. Атомна енергетика України.

2. Запорізька АЕС.

3. Атомна енергетика (стан, проблеми і перспективи розвитку).

3.1 Виробництво електроенергії.

3.2 Безпека і екологія.

3.3 Економіка атомної енергетики.

3.4 Чорнобильська проблема.

3.5 Основні завдання наукового забезпечення розвитку атомної енергетики.

3.6 Стратегічні завдання й перспективи розвитку.

4. Атомна промисловість України (стан, проблеми і перспективи розвитку)

4.1 СхідГЗК.

4.2 ДНВП «Цирконій».

4.3 ДП «Смоли».

4.4 ДП «Придніпровський завод кольорових металів»

4.5 ДП «Придніпровський гідрометалургійний завод»

4.6 Український науково-дослідний і пректно-изыскательский інститут промислової технології.

4.7 Програма розвитку атомної промисловості.

5. Фізичний захист і медико-санітарне забезпечення підприємств атомної енергетики, і промисловості.

6. Капітальне будівництво об'єктів атомної енергетики, і промисловості.

III. Стислі висновки.

Енергетика сьогоднi

Електроенергетичний комплекс України - це основа функцiонування і розвитку нацiональної економiки, забезпечення цивiлiзованих умів життя населення, тому його технiчний, технологiчний та iнтелектуальний потенцiал знаходиться на високому рiвнi.

До складу енергетичної галузi України входять 5 атомних електричних станцiй (АЕС) встановленою потужнiстю 12.818 млн. кВт, 8 гiдроелектростанцiй (ГЕС) встановленою потужнiстю 4.7 млн. кВт, тепловi електростанцiї (ТЕС), встановленою потужнiстю 36.5 млн. кВт, а також системоутворююча та розподiльча мережi довжиною понад 1 млн. км.

У структурi виробництва електроенергiї АЕС складає 45.4%, ТЕС 40.9%, ГЕС 10.7%, 3% електроенергiї вироблено iншими малими станцiями. У порiвняннi iз аналогiчним перiодом 1998 року збiльшилося виробництво електроенергiї на АЕС - на 0.5% та на ГЕС - 12.7%.

Ситуацiя в електроенергетицi складна, насамперед, через неплатежi за використану електричну і теплову енергiю. Заборгованiсть споживачiв складає близько 7 млрд. грн. (сiм мiсяцiв роботи енергокомплексу).

Завдяки заходам, що були прийнятi Урядом, а особливо із прийняттям Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №949 вiд 3 червня 1999 року "Про пiдготовку галузей нацiональної економiки до сталого функцiонування в осiнньо-зимовий перiод 1999/2000 року" ситуацiя останнiм годиною покращується. За червень та липень реалiзацiя енергiї значно пiдвищилася і склала вiдповiдно 149.2% та 113.5%, у тому числi банкiвськими коштами 19.4% та 22.4%. Вживаються жорсткi заходь щодо обмеження та вiдключення споживачiв-боржникiв за енергiю. Також покращується ситуацiя із вiдвантаженням палива на електростанцiї Мiненерго. За першу половину серпня вдалося збiльшити запас вугiлля на 503 тис.т.

Дiяльнiсть галузi знаходиться пiд постiйним наглядом із боці Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв, особливо із запитання структурної перебудови в електроенергетичному комплексi. указ президента України вiд 2 серпня 1999 року № 944 "Про деякi запитання приватизацiї об`єктiв електроенергетичного комплексу" сприяє створенню умів для залучення стратегiчних iнвестицiй у галузь, що дасть змогу провести реконструкцiю та модернiзацiю фiзично зношеного та морально застарiлого обладнання енергооб`єктiв.

Структура галузi

Указом Президента України вiд 15.12.99 № 1573/99 "Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади" ухвалено утворити Мiнiстерство палива та енергетики України - на базi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України, Мiнiстерства енергетики України, Державного департаменту із питань електроенергетики України, Державного департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi України та Державного департаменту із питань ядерної енергетики України, що лiквiдуються.

Таким чином, наступнi полoження - уже iсторiя, але й функцii описанi далi виконуються Мiнiстерством палива та енергетики:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

вiд 25 листопаду 1999 року N 1497/99

Положення

про Мiнiстерство енергетики України

1. Мiнiстерство енергетики України (Мiненерго України) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення державної полiтики в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах (далi - паливно-енергетичний комплекс), сприяє їхні структурнiй перебудовi та здiйснює в межах своїх повноважень координацiю їхні дiяльностi.

Через Мiненерго України Кабiнет Мiнiстрiв України спрямовує і координує дiяльнiсть Державного комiтету України із енергозбереження, Державного департаменту із питань електроенергетики України, Державного департаменту із питань ядерної енергетики України та Державного департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi України.

2. Мiненерго України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мiненерго України органiзовує виконання актiв законодавства, здiйснює контролю над їхнього реалiзацiєю.

Мiненерго України узагальнює практику застосування законодавства із питань, що належати до його компетенцiї, розробляє пропозицiї про вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносити їхнього на розгляд Президентовi України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

3. Основними завданнями Мiненерго України є:

державне управлiння паливно-енергетичним комплексом;

доля в формуваннi та забезпечення проведення державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi;

доля в формуваннi та забезпечення проведення єдиної полiтики у сферi мiжнародних зв'язкiв;

розробка пропозицiй про вдосконалення економiчних важелiв розвитку паливно-енергетичного комплексу, сприяння здiйсненню економiчних реформ, формування та вдосконалення ринку паливно-енергетичних ресурсiв.

4. Мiненерго України вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) прогнозує розвиток виробничої, науково-технiчної, трудової, соцiальної, фiнансової та iнших сфер дiяльностi в паливно-енергетичному комплексi;

2) розробляє концепцiю розвитку паливно-енергетичного комплексу, цiльовi програми перспективного розвитку науки, технiки і технологiї;

3) визначає державне пiдприємство для здiйснення централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння об'єднаною енергетичною системою України;

4) бере доля в розробленнi проектiв Державної програми економiчного і соцiального розвитку України, Державного бюджету України;

5) вживає заходiв, спрямованих на вдосконалення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

6) в межах своєї компетенцiї бере доля в пiдготовцi мiжнародних договорiв України, укладає мiжнароднi домов мiжвiдомчого характеру;

7) бере доля в формуваннi та реалiзацiї антимонопольної полiтики як у цiлому, так і за вiдповiдними напрямами (демонополiзацiя економiки, розвиток конкуренцiї, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

8) забезпечує виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави у межах повноважень, визначених законодавством;

9) здiйснює у межах своєї компетенцiї функцiї державного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї, а й за додержанням вимог технiчної експлуатацiї електричних станцiй і мереж, енергетичного обладнання об'єктiв електроенергетики, пiдключених до об'єднаної енергетичної системи України;

10) забезпечує проведення державної полiтики у сферi енергозбереження, бере доля в розробленнi програм із енергозбереження та здiйснює контролю над їхні виконанням;

11) забезпечує проведення державної полiтики із питань органiзацiї працi, заробiтної плати та соцiального захисту працiвникiв паливно-енергетичного комплексу;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8