Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизоване проектування станочной оснастки

Сторінка 11

Деякі системи створено в такий спосіб, що проектування у яких ведеться оскільки його сподівається програміст, котрий розробляє програми, а чи не конструктор. Через війну наявність величезної кількості екзотичних можливостей, цікаві математичні «навороти» виявляються «мертвими» для кінцевого користувача і лише утяжеляют інтерфейс.

У БАЗИСе наочність інтерфейсу реалізована з допомогою ясного і зрозумілого мови піктограм, і навіть коротких і развёрнутых підказок, видавали системою в різних етапах роботи із нею.

Підказки зроблено в такий спосіб, що з одного сто-роны вони значно допомагають початкуючому поль-зователю, з другого боку цілком «незамет-ны» для професіонала, крім, разумеет-ся, повідомлень помилки. Це дозволяє концен-трировать увагу до роботі, а чи не на вивченні кнопок. На екрані домінує чертёж, і всі підпорядковане одному - ефективної роботи з нею.

БАЗИС дозволяє конструктору працювати у тради-ционной йому манері і оперувати звичними

поняттями. Функциональные можливості системи обмежені розумної необхідністю, і відібрано внаслідок докладного аналізу роботи конструкто-ров на підприємствах різного профілю.

Отже, БАЗИС - одне з низки «легких» графічних систем, що дозволяє як швидко створювати й легко редагувати креслення, а й службовець надійною фундаментом доведена всією подальшою роботи з комплексної автоматизації підприємства.

І безусловным,скрупулезно отслеживаемым є вимога суворого дотримання вимог ГОСТ, непросто формального соблюдения,а надання конструктору такого середовища, де він просто більше не зможе його зробити чертёж за Держстандарту.

3.5.3. Побудова зображення.

Крім індивідуального, традиційного редактиро-вания передбачені команди групового редагування:

- асоціативна лінійна деформація елементів з

збереженням чи зміною їх структури. При пер-вом способі, відрізок, наприклад, завжди залишиться відрізком за будь-яких параметрах редагування, а другий - коли - може змінитися, приміром, в ламану лінію;

- асоціативна кутова деформація елементів, яка особливо зручна при побудові креслень трубопроводів і деталей складної форми з тонкого аркуша;

- трансфокация елементів щодо центру, що використовується, зокрема, для редакти-рования деталей типу фланців;

- кутова деформація елементів з побудовою проекції на площину креслення. Такий спосіб редак-тирования використовується, наприклад, щоб одержати зображення деталей, видимих на складальному кресленні з точки.

Для прискорення побудов у системі передбачені два режиму: сітка і ортогональность. При включён-ной сітці маркер переміщається виключно за її вузлам за вісім напрямах. Режим ортогональности призначений для точного побудови горизонталь-ных і вертикальних ліній. У системі БАЗИС 3.5 він налагоджуваний, тобто користувач може поставити сектор, переміщення маркера у якого вважатиметься горизонтальним чи вертикальним.

У системі БАЗИС 3.5 діє режим автономних команд. Він дає змогу, не перериваючи виконання поточної команди провести низку додаткових дій:

-перевстановити локальну систему координат;

- змінити розмір області малювання;

- точно встановити маркер до будь-якої точки чи будь-який елемент;

- ввімкнути чи вимкнути сітку і режим ортогональности;

- змінити тип лінії для побудови елемента;

- отримати різну довідкову інформацію про будь-якому елементі, і навіть виміряти довжини і кути;

- провести різні допоміжні побудови.

3.5.4. Структуризация елементів.

Існує безліч визначених структур-ных елементів: це розмір, область штрихування, елемент оформлення креслення (спецзнак), основна напис (штамп),технические вимоги, вид, блок і фрагмент. Кілька осторонь них варто ще один структурний елемент - шар.

Частина формується системи у процесі ра-боты незалежно від бажання користувача (розмір, спецзнак, штамп), інші - спеціальними командами за його бажанням (блок, шар, вид), а фрагмент яв-ляется тимчасовим структурним елементом, существу-ющим у процесі виконання деяких команд. Спільним їм і те, що з ними ведеться і з єдиним цілим. Вигляд – це авто-номная область зберігання інформації листку в оп-ределенном масштабі. У кожному виді інформацію можна розбивати на верстви. Прошарки різних видів пов'язані між собою. Усі побудови записуються в поточний шар поточного виду.

Шар у системі БАЗИС є некото-рую незалежну область зберігання інформації. Він може охоплювати у собі будь-які елементи і бути у одному з чотирьох станів:

- поточний шар - що це шар, з що у цей час працює користувач;

- активний шар - шар, де є інформація, і який видно на екрані;

- невидимий шар - шар, де є інформація, а проте в момент непомітний на екрані;

- порожній шар.

Кількість верств у кожному вигляді - 256. Робота зі верствами передбачені такі команди:

- призначення гніву й кольору шару;

- зрушення і поворот шару;

- накладення зображення вже з шару на зображення у іншому шарі;

- складання верств;

- "розшарування" зображення, тобто переносити частину (або тільки) зображення вже з шару на другий.

Правильна організація роботи з верствами позволя-ет вирішити дуже багато актуальні завдання проекти-рования, наприклад, автоматизоване формирова-ние і деталировка складальних креслень, проведення нескладного кінематичного аналізу роботи меха-низмов, аналіз взаємного розташування коммуника-ций на поэтажных будівельних плани та багатьох інших.

У системі БАЗИС 3.5 є велика група команд, працюючих разом з кількома елементами. Для цих команд уведено поняття вы-деленного фрагмента - безлічі зазначених поль-зователем будь-яких елементів (крім шару), объеди-нённых лише виконання певної коман-ды. Він формується перед виконанням соответству-ющей команди.

Апарат роботи з виділеним фрагментом досить широкий і включає у собі такі команди:

- зрушення, поворот і видалення фрагмента;

- симетричний відображення фрагмента з сохране-нием відповідності проставлених ньому розмірів вимогам ЕСКД;

- копіювання фрагмента в напрямі заданого вектора з заданим кроком.

- копіювання фрагмента навкруг. Може успішно застосовуватися, наприклад, для отрисовки місць фіксації інструмента на делительной голівці;

- копіювання фрагмента в зазначену точку – незамінна змога розміщення фасонных пазів лежить на поверхні плити;

- тимчасове збереження фрагмента в буфері і

відтворення її, принаймні необхідності;

- збереження фрагмента на диску чи спеціальної

бібліотеці фрагментів від використання під час створення інших креслень.

Чинником, істотно що підвищує производитель-ность праці під час використання системи БАЗИС 3.5, є можливість роботи з блоками. Блок за змістом дуже близький до фрагмента крім трьох моментів: по-перше, структура блоку сохра-няется до того часу, поки користувач на сприйме постанову по про його ліквідацію; по-друге, блоки може бути вкладеними, тобто містити інші блоки, причому глибина вкладеності нічим не огра-ничена; і він, блок має ім'я. Формуються блоки так само, як і фрагменти. Звернутися до будь-якого блоку можна або за імені, або зазначенням про всяк входить у нього елемент.

Область штрихування - іще одна структурний елемент системи БАЗИС 3.5. Для завдання областей штрихування є дві основні можливості: перерахування в довільному порядку елементів, обмежують що підлягає штриховке область, і вказівку произ-вольной внутрішньої точки замкнутої области.В пос-леднем разі формується область мінімальної площі навколо заданої точки. БАЗИС 3.5 поддер-живает роботу з усіма типами штриховок, предус-мотренными ЕСКД, і дозволяє редагувати крок і кут нахилу ліній штрихування раніше заштрихованных областей.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15