Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Договорная теорія виникнення держави й права

Реферат: Договорная теорія виникнення держави й права

Зміст.

1

Генезис держави: основні концепції.

3

2

Договорная теорія виникнення держави й права.

6

 

2.1

Філософське розвиток концепції

6

   

2.1.1

Вчення Локка про країну і права

6

7

10

2.1.2

«Механічний матеріалізм» Томаса Гоббса

2.1.3

Теорія громадського договору системі поглядів Ж.-Ж.Руссо

 

2.2

Історичний обгрунтування теорії

12

   

2.2.1

«Неолитическая революція» і раннеклассовые держави

12

13

18

21

2.2.2

Давня Греція

2.2.3

Древній Рим

2.2.4

Давньоруські князівства

3

Місце договірної теорії в сучасному суспільствознавстві

27

4

Список літератури

28

1.Генезис держави: основні концепції.

У сучасному теорії держави висувається і концепція первинних, вторинних, третинних держав. Її суть у цьому, що первинне держава складається там, де су-ществовали умови для порівняно швидкого зростання громадського виробництва, передусім землеробського господарства.

У цих зонах складалися центри классообразования і державної образова-ния, надалі поширювали свою впливовість, і з цим й стосунку експлуатації і форми її на які оточують суспільства.

Процес появи державності у житті тих чи інших народів не вважається прямолінійним, знає і поворотні руху, піддається різним суб'єктивним, зокрема і случайностным, впливам. І, де умов організованою земле-дельческой діяльності майже немає, то й процес виникнення держави був сущест-венно утруднений. Можна дійти невтішного висновку у тому, що географічний чинник грав определя-ющую роль не етапі неолітичної революції" у тому сенсі, що з початку производя-щей економіці потрібно було передусім наявність підхожих рослин та тварин, і навіть кліматичних інших природних умов.

Вже тисячоліття люди живуть у умовах державно-правової дійсності: є громадянами певного держави, підпорядковуються структурі державної влади, сообразуют свої дії з правовим вказівок та вимогами. Природно, що ще давнину вони почали замислюватися над питаннями про причини й шляхах возникно-вения держави. Створювалися самі різноманітне теорії, по-різному відповідальні на та-кие питання. Множественность цих теорій пояснюється відмінностями історичних і соци-альных умов, у яких жили автори їх, розмаїттям ідеологічних і філософських позицій, які вони обіймали. Теорії про походження держави стали виникати вмес-те останнім, відбиваючи рівень розвитку економічного ладу синапси і суспільства свідомості. Зупинимося деяких із них:

Теологическая теорія є одним із найдавніших. Її творці вважали, держава вічно існує у силу божественної волі, тому кожен зобов'язаний миритися перед волею, підпорядковуватися їй в усьому. Так було в законах царя Хаммурапі говорилося про бо-жественном походження влади царя: ««боги поставили Хаммурапі правити «черного-ловыми»»; «Людина є тінню бога, раб є тінню людини, а цар дорівнює богу»»[1]. У давній Китай імператор іменувався сином неба. У близькі нам часи ідею бо-гоустановленности структурі державної влади продовжувало розвивати християнство. «Будь-яка душа буде покірна вищій владі, - в послання апостола Павла до римлян, - оскільки немає влади Божий, існуючі влади Божий встановлено». Відповідно до теологи-ческой теорії творець всього сущого Землі, зокрема держави, - Бог, проникнути ж у таємницю божественного задуму, збагнути природу і сутність держави. Прида-вая держави і структурі державної влади божественний ореол, вона властивими їй средства-ми піднімала їх престиж, суворо засуджувало злочинність, сприяла утвердженню у суспільстві порозуміння і розумного порядку.

Патріархальне теорія була поширена у Стародавній Греції та рабовла-дельческом Римі, отримав друге дихання під час середньовічного абсолютизму і ще якимось відлунням дійшло нашого часу. Біля її витоків стояв Аристотель, який вважав, що го-сударство являє собою природну форму людського життя, що не держави спілкування людини із собі подібними неможливо. Як істоти громадські люди стре-мятся до об'єднання, до утворення патріархальної. А збільшити кількість цих сімей та його об'єднання призводять до утворення держави. Аристотель стверджував, що госу-дарственная влада є продовження та розвитку батьковій влади. У середньовіччі, обосно-вывая існування у Англії абсолютизму, Р. Фильмер у роботі «Патріархія, чи захист природного права королів» з посиланнями патріархальну теорію доводив, що перво-начально Бог дарувавши королівську влада Адаму, який тому не лише от-цом людського роду, але його володарем. Патриархальную теорію критикували й на час. Зокрема, ще Дж. Локк писав, що замість наукового підходу ми нахо-дим у її положеннях «дитячі побрехеньки». Її називали «доктриною прописів», антинаукової биологизацией такого складного явища, як держава.

Вчення про країну Гегеля. Своєрідну теорію походження держави й права створив найбільший представник німецької класичної філософії Р. У. Гегель. Він стверджував, основу всіх явищ природи й суспільства, отже, держави й пра-ва, лежить абсолютне духовне та розумне початок – «абсолютна ідея». На думку Гегеля, воля держави є щось об'єктивне, саме собою розумне початок, незалежне в сво-ем підставі від визнання волі окремих осіб. Будучи об'єктивним ідеалістом, Гегель виводив держава й право з абсолютної ідеї, з вимог розуму. Він оспорював теза прибічників договірної теорії у тому, держава створено людьми задля забезпечення і охорони свободи творчої особистості і власності. На думку Гегеля, «держава страхове установа, він служить окремих осіб не може бути їх витвором. Держава є вища форма реалізації нравственности»[2]. Воно не служить чиєюсь інтересам, а є абсолютної самоціллю. Інакше висловлюючись, держава служить, а панує, він засіб, а мета, ціль десь у собі, вища із усіх цілей. Держава мають вищу право щодо особистості, а вища обов'язок останньої – бути гідним членом государ-ства. Гегель відкидає народний суверенітет як держави й яка з нього ідею демократії. Верховна влада, на думку Гегеля, неспроможна висловлювати інтереси народу, оскільки народ, не тільки знає, чого хоче «розумна воля», але з знає навіть того, чого хоче вона сама. У його Учении держава змальовується як втілення вищих нрав-ственных цінностей, створює справжній культ держави, підпорядковуючи йому людини пол-ностью.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12