Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Громадянське держава й правове суспільство

Реферат: Громадянське держава й правове суспільство

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………3

I. Історія розвитку концепції громадянського суспільства. Структура громадянського общества…………………………………………………………………………………….4

II. Діалектика взаємовідносин громадянського й держави. Межі діяльності держави……………………………………………………………… .6

III. Виникнення та розвитку навчань про правову державу. Ознаки правового государства…………………………………………………………………………………8

IV. Теорія і практика формування правової держави в сучасному Російському обществе…………………………………………………………………….13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………… 16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………………18

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Проблеми правової держави завжди хвилювали передових лю дей, прогресивних мислителів давнини, середньовіччя і современ ности. Запитання на кшталт — що таке правової держави? Коли з'явилася його уваги ідея і як розвивалася? Які його це основна прикмета і негативні риси? Які мету і призначення правової держави? — практично завжди були до поля зору філософів, юристів, істориків незалежно від із поглядів і суджень, і навіть від цього, як кваліфікувалося як і називалося це — державою чи закону, справедливості, державою загального благоденства або ж державою законності.

Зрозуміло, зміст і зміст ідеї правової держави тільки в мислителів, політичних і суспільних діячів найчастіше розходилися зі здоровим глуздом і змістом в інших мислителів державних діячів.

Питання правової держави широко обговорюються і до нашого час. Основною причиною такої уваги до правової держави не лише у гуманізмі самої ідеї її виникнення, а й у пошуках шляхів її найадекватнішого оформлення й ефективного здійснення.

Правове держава — це така, в кото ром створюються умови для найповнішого забезпечення права і свободи людини і громадянина, і навіть для найбільш последо вательного зв'язування з допомогою права політичної влади у цілях недопущення зловживань.

Серед існуючих умов і суб'єктивних передумов успішного формування та функціонування правової держави слід назвати наявності у країні громадянського суспільства.

Словосполучення «громадянське суспільство» умовно, оскільки «негромадянського», а тим паче «антигражданского» суспільства немає. Будь-яке суспільство складається з громадян, і без них немыс лимо. Тільки догосударственное, нецивілізовану (родове) суспільство не міг назвати цивільним. По-перше, до силу його незрілості, примітивності; по-друге, оскільки там взагалі таких понять, як «громадянин», «громадянство».

Не може бути, слід сказати, цивільним та рабовладельчес де суспільство, бо вона не визнавало значну частину своїх членів та якість вільних і рівноправних. Раби були суб'єктами, а об'єктами домагань із боку собі подоб ных. Це ж можна сказати про феодальному суспільстві від його кріпацтвом.

У роботі я розгляну історію розвитку навчань і концепцій правової держави й громадянського суспільства, і навіть особливості взаємовідносини громадянського й держави, формування правової держави у Росії на етапі.

I.ИСТОРИЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Становлення та розвитку громадянського суспільства є особливою періодом історії всього людства, держави й права. Суспільство не на держави, існувало завжди, але завжди воно громадянським суспільством. Останнє виникає у процесі голосування та внаслідок відділення держави від соціальних структур, відокремлення його до щодо самостійної сфери суспільної життя і водночас «роздержавлення» низки громадських відносин. У процес становлення та розвитку громадянського суспільства складалися сучасне право і держави.

Категорія «громадянське суспільство», яка від понять держави, сім'ї, племені, нації, релігійної та інших спільностей, стала предметом вивчення у ХVIII-ХIХ століттях і професіонал-правознавець грунтовно розроблено у «Філософії права» Гегеля, котрий окреслив громадянське суспільство як зв'язок (спілкування) осіб системою потреб і розподіл праці, правосуддя (правові заклади і правопорядок), зовнішній порядок (поліцію і корпорації). У «Філософії права» зазначено, що правовими основами громадянського суспільства є рівність людей суб'єктів права, їх юридична свобода, індивідуальна приватна власності, непорушність договорів, охорона права від порушень, також упорядкований законодавство ще й авторитетний суд, зокрема суд присяжних. Попри застарілість поглядів Гегеля суспільство і державу тієї епохи, його висновки про самостійності громадянського суспільства як сфери приватних інтересів стосовно державі (втіленню публічного інтересу), залежно суспільного устрою від поділу праці та форм власності стали величезним кроком у розвитку громадських наук.[1]

Уявлення про громадянське суспільство як і лише сумі індивідів, а й системі зв'язків через економічні, правові норми й інші відносини отримали розвиток в працях низки мислителів, серед і Енгельса. У тому творах показано динаміка співвідношення й держави, джерело якої в зміні форм власності й міжнародного поділу праці. Примітивні форми поділу праці, пояснювали Маркс і Енгельс, породжували кастовий лад у державі, вели до огосударствлению низки сфер життя, оскільки початкові форми приватної власності зазнавали собі печатку спільності. «Вислів «громадянське суспільство» виникла XVIII в., стосунки власності вже вивільнилися з античної і середньовічної спільності . — писали Маркс і Енгельс. — Завдяки вивільненню приватної власності з спільності, держава набуло самостійне існування поруч із громадянським суспільством і поза ним .».[2]

Формування й розвиток громадянського суспільства зайняло неяк до століть. Цей процес відбувається не завершено ні в країні, ні з світовому масштабі.

Окремі елементи громадянського суспільства були у недо торых країнах античного світу (Греція, Рим), де розвиток ремесла і торгівлі породило товарно-денежное виробництво, яке здобуло офор мление закріплення у низці інститутів приватного права (особливо римське приватне право). Але це лише елементи, осередки громадян ского суспільства, які були лише окремих регіонах та сочетавшиеся з вертикальними структурами сословно-кастовых товариств.

Формування громадянського суспільства на масштабі цілих країн, великих регіонів Європи і сподівалися Америки, почалося в Новий час. У розвитку громадянського суспільства можна визначити три етапу, перехід від кожної у тому числі до наступному знаменувався суттєвими змінами суспільного телебачення і державних устроїв, соціальними і эолитическими потрясіннями, масовими рухами, столкно вениями класів, корінними перетвореннями громадської идео логии.

У першому етапі (приблизно ХVI-ХVII ст.) складалися еко номические, політичні та ідеологічні передумови гражданско го суспільства. До них належать розвиток в промисловості й торгівлі, спеціалізація видів виробництва та поглиблене розподіл праці, розвиток товарно-грошових відносин. За підтримки міст та міського стану у низці країн виникали централізовані національні держави, котрі володіли поруч ознак сучасних держав (суверенітет, державна скарбниця, професійний управлінський апарат, і ін.). А до того народилася переворот у громадському ідеології, бурхливий розвиток мистецтва і нашої культури, стала вельми поширеною протестантській буржуазної етики, оформ ление в «теорію природного права» основних загальних ідей, що з уявлення про громадянське суспільство як і справу соціально-політичному ідеалі. На чолі боротьби пригноблених станів проти феодального нерівності і стояли городяни. Від початку буржуазної Революції Англії (1640 р.) ведеться відлік Нового часу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7