Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз організаційних структур

Реферат: Аналіз організаційних структур

I. ЗАПРОВАДЖЕННЯ. Поняття організації.

Останніми десятиліттями вивчення організацій та поведінки стало головне завдання досліджень, проведених спільно представниками кількох наукових дисциплін. Вивчення організацій поступово перетворилася на самостійну наукову область- теорію організації.

Непрямим шляхом внесок у теорію організації внесли фахівці, працюють у таких віддалених областях знань, як біологія, математика, психологія тварин, і філософія. Безпосередньо сприяли створенню теорії організації соціологи, антропологи, фахівці з соціальної психології людини, політичним наук й історію. З іншого боку, сприяли його розвитку дисципліни, пов'язані із ділянкою підприємницької діяльності: загальна теорія ділового керівництва, теорія людські стосунки, дослідження операцій та наука управління, і навіть промислова соціологія. Усі зростаючий інтерес, який виявляють фахівцями з громадським наук до дослідження підприємства, свідчить про значення соціальних і культурних норм у розвитку організації.

Організація – це:

1. внутреняя упорядкованість, взаємодія, узгодженість більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена його будовою;

2. сукупність процесів чи дій, які ведуть утворенню відкладень і вдосконаленню взаємозв'язків між частинами цілого;

3. Об'єднання людей, спільно що реалізують деяку програму чи мету і діючих з урахуванням певних процедур і керував (соціальна організація).

Загалом сенсі під організацією (соціальної організацією) мають на увазі способи впорядкування та регулювання дій окремих індивідів і соціальних груп.

У вузькому значенні під організацією розуміють щодо автономну групу людей, оринтированную для досягнення деякою наперед визначеної мети, реалізація якої вимагає спільних координованих дій.

Але всі організації мають деякими загальними елементами. Організації- це 1) соціальні системи, тобто. люди, об'єднані у групи; 2) їхня діяльність інтегрована (люди працюють разом, спільно) і трьох) їхні діяння целенаправлены (люди меті, намір).

Однією із поважних структур організації є соціальна организация.Ее можна визначити так: “Соціальна організація - це безперервна система диференційованих і коодинируемых видів людської діяльності, що полягає у використанні, перетворення й об'єднання специфічної сукупності трудових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних і природних ресурсів у деяке унікальне, вирішальне проблеми ціле. Функція цього цілого полягає у задоволенні приватних потреб людини шляхом взаємодії коїться з іншими системами, куди входять різновиди людської роботи і ресурси у тому конкретному оточенні”.

Людські (соціальні) організації мають різноманітні форми: військові організації, підприємницькі і політичних організацій, добровільні спілки та інші форми організації суспільної діяльності.

У взаєминах людей всередині організації існує ієрархія (гр.-священная влада) -принцип структурної організації складних багаторівневих систем, котра перебувала упорядкування взаємодій між рівнем гаразд від вищого нижчим.

Кожен із двох чи більше рівнів постає як управляючий стосовно всім нижележащим як і керований, підлеглий стосовно вышележащим. У ієрархічно побудованої системі кожен рівень спеціалізується на виконанні певного кола функцій, причому більш високих рівнях ієрархії переважно здійснюються функції узгодження, інтеграції. Ієрархія у створенні систем необхідна у зв'язку з тим, що управління них пов'язані з отриманням, переробкою й використанням великих масивів інформації. На нижніх рівнях використовується конкретна, що охоплює лише окремі боку функціонування системи, інформація, але в вищі рівні надходить узагальнена інформація, характеризує умови існування всієї системи, і приймають рішення, що стосуються системи загалом.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА. Аналіз організаційних структур.

1. Особливості сучасних підприємницьких організацій.

Підприємницька організація разом із її головними цілями виробництва та розподілу матеріальних продуктів чи послуг є одне із найбільш складних видів соціальних організацій.

Зростання розмірів підприємницьких організацій не можна порівняти ні із чим. Дрібні і середні сучасні підприємства в багато разів перевершують в масштабах своєї діяльності найбільші фірми.

Останніми роками дедалі більше посилюються тенденції до спеціалізації і поділу праці межах організаційної структури підприємства. Зі збільшенням спеціалізації праці швидко множаться проблеми інтеграції співробітників сучасної підприємницької організації у деяке ефективно функціонуюче ціле.

Інша особливість сучасної підприємницької організації - розмаїття цілей, завдань, які різними працівниками та підрозділами організації. Зазвичай вважається, що мета підприємства полягає у досягненні максимального прибутку протягом тривалого.

У той самий час у складі підприємства діють багато підсистеми, кожна з яких має власні специфічні цілі й завдання. Справді, будь-який пересічний працівник організації вдається до виконання своєї роботи, маючи чимало особистих мотивів, цілей і завдань, що неминуче позначаються її поведінку у створенні. Розмаїття цілей окремих співробітників і підсистем у створенні створює проблему інтеграції цілей своєї діяльності. І тут слід шукати основу для об'єднання цих різноманітних цілей у єдине ціле.

Сучасні підприємницькі організації функціонують не ізольовано. Вони є невід'ємною частиною цього суспільства загалом. Вплив зовнішніх чинників на підприємство буде постійно посилюватися і стимулюватиме необхідність зміцнення та розвитку підприємницької організації, як життєздатною системи.

2. Організаційна структура підприємств.

Для управління організацією необхідно, щоб їх структура відповідала цілям й завданням діяльності підприємства міста і була пристосована до них. Організаційна структура створює певний каркас, що є на формування окремих адміністративні функції. Структура виявляє й встановлює взаємовідносини співробітників всередині організації.

Структура організації визначає також структуру подцелей, яка служить критерієм вибору для підготовки рішень на різних частинах організації. Вона встановлює відповідальність підрозділів організації за прискіпливе дослідження окремих елементів зовнішнього оточення і поза передачу до відповідним точкам інформації про події, потребують особливої уваги.

З поняттям структури організації тісно пов'язані поняття про ієрархічних взаємозв'язках. Дедалі більше організацій мають ієрархічну природу. Майже кожен організація - церква, університет чи підприємство - складається з підрозділів, які діляться більш дрібні організаційні одиниці, дробящиеся своєю чергою ще на менші частини. У класичної теорії організації поняттю ієрархічної структури відповідає так званий принцип драбини. Цей принцип передбачає розподіл влади й відповідальності за вертикаллю ієрархії, і розподіл обов'язків між підрозділами.

Ієрархія є, очевидно, загальну закономірність природи. Принцип ієрархічної структури - є й головними принципами загальної теорії систем.

Основою класичної теорії організації є принцип узаконивания за деяким центральним джерелом влади. Влада - це здатність змусити виконувати свої рішення підлеглих; основою влади є формальне керівникові і керівництво з допомогою заохочень і стягнень, які супроводжують цьому формальному становищу. Влада пов'язана з особистими якостями керівника, і з його становище у організації.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4