Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз зовнішнього середовища й вироблення стратегії взаємодії

Реферат: Аналіз зовнішнього середовища й вироблення стратегії взаємодії

План:

Запровадження 4

1 Аналіз макроокружения та її класифікація_ 5

1.1 Економічна компонента_ 5

1.2 Правова компонента_ 6

1.3 Політична компонента_ 7

1.4 Соціальна компонента_ 8

1.5 Технологічна компонента_ 9

1.6 Технологія аналізу вивчення окремих компонент 10

1.7 Система відстежування довкілля_ 13

2. Аналіз безпосереднього оточення_ 14

2.1 Покупці_ 14

2.2 Постачальники_ 16

2.3 Конкуренти_ 17

2.4 Ринок робочої сили в_ 18

3 Методи аналізу зовнішнього середовища й вироблення стратегії взаємодії організації з її елементами. 19

3.1 Метод СВОТ_ 20

3.2 Матриця можливостей_ 24

3.3 Матриця загроз 25

3.4 Упорядкування профілю середовища_ 26

Укладання 27

Список використаної літератури: 29

Запровадження

Будь-яка організація і функціонує серед. Кожне дію всіх без винятку організацій можна тільки у разі, якщо середовище допускає його виконання.

Зовнішнє середовище є джерелом, відчуває організацію ресурсами, необхідні підтримки її внутрішнього пітний циала належним чином. Організація перебуває у стані по стоянного обміну із зовнішнього середовищем, забезпечуючи цим можливість виживання. Але ресурси довкілля не безгранич ны. І них претендують багато інших установ, котрі у цій ж середовищі. Тому завжди існує можливість, організація зможе отримати потрібні ресурси із зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал та привезти до багатьох негативним в організацію наслідків. Завдання стратегическо го управління полягає у забезпеченні такої взаємодії організації з середовищем, яке дозволяло б їй підтримувати її за тенциал лише на рівні, необхідному задля досягнення її цілей, і тим самим давало б можливість виживати в довгострокової перекл спективе.

Щоб визначити стратегію поведінки організації та провести цю стратегію у життя, керівництво повинен мати заглиблений ное уявлення як внутрішню середовищі організації, її потенциа ле і тенденціях розвитку, а й зовнішнього середовища, тенденціях її раз вітія і піднятому місці, що займається у ній організацією. У цьому зовнішнє оточення вивчається стратеги ческим Управління першу чергу у тому, щоб розкрити ті погрози та можливості, які організація повинна навчай тывать щодо своєї мети та їх досягненні.

Стратегічне управління розглядає зовнішнє оточення як сово купность двох середовищ: макроокружения і безпосереднього окруже ния. Діяльність представленої мною роботі ми розглянемо докладніше як аналізуються, які стратегічні висновки взято з результатів аналізу.

1 Аналіз макроокружения та її класифікація

Макроокружение створює умови перебування організації у зовнішній середовищі. Найчастіше макроокружение немає специфічного характеру, применительного до окремо взя тієї організації. Хоча ступінь впливу стану макроокруже ния різні організації різна, що пов'язані з відмінностями як і сферах діяльності, і з внутрішнім потенціалом орга низаций.

1.1 Економічна компонента

Вивчення економічної компоненти макроокружения дозволяє зрозуміти те, як формуються та розподіляються ре сурсы. Очевидно, що це є життєво важ ным в організацію, оскільки доступом до ресурсів дуже визначає стан входу до організації. Вивчення економіки передбачає аналіз низки показників: величини валового нацио нального продукту, темпів інфляції, безробіття, про центной ставки, продуктивність праці, норм налогообложе ния, платіжного балансу, норм накопичення та т.п. Під час вивчення економічної компоненти важливо брати до уваги такі чинники, як загальний рівень економічного розвитку, добывае мые природні ресурси, клімат, тип і культурний рівень розвиненості конку рентних відносин, структура населення, рівень освіченості робочої сили й величина зарплати.

Для стратегічного управління щодо перелічених показників і внутрішніх чинників цікаві не значення показу телей як такі, а першу чергу то, які змогу ведення бізнесу це справді дає. Також у сферу інтересу стратегічного управління і розтин потенційних загроз для фірми, укладених нині окремими складових економічної компоненти. Найчастіше буває, можливості і загрози для йдуть у жорсткої зв'язці. Наприклад, низька ціна робочої сили в, з одного боку, можуть призвести до їх зниження витрат. Але, з дру гой боку, вона несе у собі зниження якості праці.

Аналіз економічної компоненти в жодному разі повинен зводитися до аналізу її складових. Вона має бути спрямовано комплексну оцінку його стани. У перший оче редь, це фіксація рівня ризику, ступінь напруженості конку ренции і культурний рівень ділової привабливості.

1.2 Правова компонента

Аналіз правовим регулюванням, що передбачає вивчення задо новий та інших нормативних актів, які визначають правові норми і рамки відносин, дає організації можливість опреде лити собі припустимі межі дій у взаимоотно шениях коїться з іншими суб'єктами правничий та прийнятні методи відстоювання власних інтересів. Вивчення правового регу лирования на повинен зводитися лише у вивченню змісту правових актів. Важливо брати до уваги такі аспекти пра вовою середовища, як дієвість правової системи, сформовані традиції у цій галузі і процесуальна сторона практичної реалізації законодавства.

Під час вивчення правової компоненти макроокружения стратеги ческое управління цікавить ступінь правової захищеності, динамізм правової середовища, рівень громадського контролю над де ятельностью правової системи суспільства. Дуже важливими виявляють ся з'ясування ступеня обов'язковості дії правових норм, і навіть того, поширюється їх дію попри всі організації, або існують винятки з правила, і, нарешті, з'ясування того, наскільки неминуче застосування санкцій до організації у разі порушення нею правових норм.

1.3 Політична компонента

Політична складова макроокружения повинна вивчатися насамперед у тому, щоб мати чітке уявлення про наміри органів структурі державної влади в отноше нии розвитку нашого суспільства та про кошти, з допомогою яких госу дарство має намір здійснювати життя своє політику. Вивчення по литической компоненти має зосереджуватися з'ясуванні того, які намагаються провести у життя різні пар тийные структури, які групи лобіювання перебувають у орга нах структурі державної влади, як належить до различ ным галузям економіки та регіонам країни, які зміни до законодавства і правовому регулюванні можливі в результа ті прийняття нових законів і нових норм, регулюючих экономи ческие процеси. У цьому важливо усвідомити базові характеристики політичною системою: яка ідеологія визначає політику пра вительства, наскільки стабільно уряд, наскільки вона може проводити власну політику, як і ступінь суспільно го невдоволення і (наскільки сильні опозиційні політичних структур.

Ключовим процесом політичної компоненти макроокру жения є боротьба влади. Влада ж у своє чергу связа на з регламентацією того, як звертаються гроші. Влада, з одного боку, визначає те, як здійснюється доступом до грошам, і, з іншого боку, те, як у якому розмірі відчужуються гроші в організацій за державні потреби. Обидва ці процесу явля ются джерелом можливостей та загроз для функціонування фірми.

Приклад з практики бізнесу

У 1995 р. Президент РФ підписав указ про, відповідно до яким постановою Уряди РФ від червня 1995 р. импор терам продукції давалася пільга (дворазове зниження митниць іншої мита) у разі, якщо вони створювали у Росії произ водство продукції, аналогічної імпортованої, інвестувавши до нього щонайменше 100 млн. дол. Такий можливістю не забула скористатися компанія «Марс», яка виробляє шоколадні ба тончики «Марс» і «Сникерс» й експортує в Росію у велику кількість. Буквально за рік фірма «Марс» постро мулу за підмосковному місті Ступино шоколадну фабрику. Це й дозволило їй укласти відповідну інвестиційне согла шение з економіки й одержати зниження тамо женных мит на ввезений нею Росію шоколад [3, c.59].


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6