Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страховий фонд

Реферат: Страховий фонд

Роль і значення страхування. Життя, особливо у наш час, сповнена несподіванок. Людина може бути жертвою ка тастрофы чи пограбування, раптово занедужати, через зміну ринкової кон'юнктури можуть виправдатися розрахунки предпринима теля отримання прибутку. У цих та багато інших випадків виникла потреба заздалегідь убезпечити себе від своїх шкідливих наслідків або звести до мінімуму. Чимало людей постійно перебуває у зоні підвищений ризик. Це пожежні, працівники охоронних служб, рятувальники, інкасатори, представники цілої низки інших професій. По прибутті їх на чи заклику на службу від відповідних міністерств, відомства й інші організації приймають він зобов'язання в страхуванню життя і здоров'я зазначених осіб у разі смерті чи стійкою втрати працездатності. Багато громадян напередодні старість і пов'язаної з нею зниження працездатності хочуть забезпечити хоча б прожитковий міні мум, навіщо вдаються до послуг спеціалізованих організацій, які, приймаючи від громадян одноразово чи періодично певні внески, гарантують їм під час наступі обумовлений ного події (наприклад, при дожитии до обумовленого віку) виплату відповідних сум, переважаючих, зазвичай, ці внески. В усіх життєвих зазначених випадках ідеться страхування, у якому спеціалізовані організації — страховики збирають внески з громадян і організації (страхувальників), які уклали із нею договори страхування. за рахунок цих внесків (страхових премій) у страховика утворюється особливий страхової фонд, з яких в разі настання був у договорі випадку — страхового випадку (смерті, втрати працездатності, знищення майна, неполу чения прибутків і т. буд.) страховик сплачує страхувальникові чи іншій особі зумовлену гроші.

Вважають, що початок страховому справі було покладено У XVII в. у лондонській кофеїні Едварда Ллойда. У кофеїні зустрілися купці, чимало з яких понесли чималих збитків внаслідок які у плавання і які повернулися кораблів. Нерідко кораблі та його команди ставали, та й тепер стають, жертвами морських піратів. Купці вирішили у разі загибелі і пропажі кораблів не залишати у скруті того, хто спорядив корабель до експедиції, а зваді делять понесений збитки між всіма. І тому домовилися про переводити відрахування з вартості що у експедиціях майна, з допомогою яких створити особливий фонд. На цьому фонду, й опинялася допомогу купцю, який потрапив у біду. Саме так зародилося страхування його сучасному розумінні, хоча потреба в взаи мопомощи відчувалася людьми здавна.

Страхователи прагнуть отриманню грошову компенсацію шкоди, заподіяної особистості або майну внаслідок випадкових обставин, причому розмір цієї компенсації має бути як можна вищою, і вже у всякому разі більше од суми сплаченої стра ховой премії. Страхова виплата часом виступає для страхувальника єдиний засіб покриття збитків. У деяких видах стра хования (наприклад, нагромаджувальному) метою страхувальника може статися частини доходу вкладення сум сплачених їм премій у ті чи інші ринкові активи (інвестиційний дохід). Нарешті, не можна забувати тому почутті «захищеності», яке має страхувальник, заключивший договір з надійної страхова компанія.

Страховщик, своєю чергою, має на меті отримати страхову премію, вкласти їх у ті чи інші активи і витягти інвестиційний дохід. Укладання договорів страхування йому — вид предприни мательской діяльності, імовірний оскільки далеко ще не в кожному договору настає страховому випадку. Страхові ж премії приєднуються з кожного з договорів, що дозволяє створити фонди для виплат. На поповнення таких фондів йдуть і від розміщення премій.

Наступ страхових випадків підпорядковане законам ймовірності. Можливість розраховується математично, шляхом аналізу безлічі подій, і використовується щодо величини страхової премії. Що ширшим це безліч, то ближче до оптимальному розмір премії. Відповідно, що більше договорів укладе страховик (що ширша його страхове полі), то стійкішим його бізнес (якщо, звісно, правильно розрахована ймовірність). Подейкують страховики, немає поганих ризиків, є маленькі премії.

Найхарактернішою рисою страхування є освіту СТРАХОВОГО ФОНДУ відособленого майнового фонду з допомогою децентралізованих джерел — внесків страхувальників. Цей фонд перебуває у распоря жении самостійної юридичної особи — страхової организа ции, якій видано ліцензія (дозвіл) на право займатися страхової діяльністю. На цьому фонду в разі настання страхового випадку та зберігання здійснюються виплати або самому страхувальникові, або іншому зазначеному у законі чи договорі особі.

Зрозуміло, наївно представляти діяльність із надання страхових послуг, як альтруїстичну, як безкорисливе служіння спільному добру. Як і підприємницька діяльність, його ведуть передусім заради систематичного одержання прибутку, причому страхової бізнес досить доходен. Страхові компанії, сосредоточи вая серйозні за величиною капітали, пускають в оборот, вкладаючи в найприбутковіші сфери бізнесу. У результаті на страховий ринок йде жорстка конкурентна боротьба. У той самий час без страхування, який усе широке коло страхових ризиків, сучасне суспільство немислимо. Підприємництво неминуче свя заале з ризиком, без страхування якого стався спад активності фінансово-промислових кіл. І це, своєю чергою, призвело б до згортання виробництва, скорочення робочих місць, зниження купівельну спроможність населення тощо вкрай неже лательным соціально-економічним і політичною наслідків.

Не слід забувати про те, що окремий страховик може перекласти частину свого ризику інших страховиків шляхом исполь зования механізмів сострахования й перестрахування. Непрямо в несінні тяганини конкретного страхового випадку беруть участь й інші учасники громадянського обороту, однак втягнуті в надання страхових послуг.

Отже, страхування — це таке вид необхідної суспільно поліз іншої діяльності, коли він громадяни та молодіжні організації заздалегідь страхують себе від несприятливих наслідків у сфері їх потребує матеріальних та особистих нематеріальних благ шляхом внесення внесків у особливий фонд спеціалізованої організації (страховика), яка надає страхові послуги, а цю організацію в разі настання зазначених наслідків выпла чивает рахунок коштів цього фонду страхувальникові чи іншій особі зумовлену суму.

Сторони договору страхування:

За договором страхування один бік (страхувальник) вносить боці (страховику) обус ловленную договором плату (страхову премію), а страховик зобов'язується в разі настання передбаченого договором події (страхового випадку) виплатити страхувальникові чи іншій особі, на користь якого укладено договори страхування, страхового відшкодування чи страхову суму.

Сторони договору страхування — страхувальник і страховик.

Страхувальник — та людина, заключающее договір страхування. У ролі страхувальника, за загальним правилом, може бути будь-яка особа. У деяких видах страхування страхователем може бути специаль ный суб'єкт, проте це питання розглядатимуть пізніше.

Страхувальник, зазвичай, сплачує страхову премію. Однак у консенсуальном договорі страхування обов'язок зі сплати страхо виття премії може лягти і третя особа — вигодонабувача

З нашого боку страхувальника, окрім неї самого, можуть одночасно виступати треті особи — выгодоприобретатели.

Выгодоприобретатель — та людина, на користь якого страхувальник уклав договір страхування. Така конструкція одна із прикладів договору користь третя особа.

Выгодоприобретатель набуває правничий та обов'язки за договором страхування лише за наявності його згодою цього. Якщо вона хоче бути пов'язаним договором страхування, може його проигнориро вать. Проте щойно вигодонабувач висловить своєї волі для закупівлі що випливають із договору страхування прав, він автома тически стає суб'єктом що з ними обов'язків.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3