Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страховий ринок: Проблеми та перспективи

Сторінка 9

У разі девальвації обсяг відповідальності стра ховой компанії, виражений в рублях, різко падає проти реальної вартістю збитків страхувальника. Тому девальвація дискредитує самої ідеї страхування — клієнти вважатимуть, що стра ховщики їх обдурили. Слід пам'ятати, що став саме обес ценение вкладів населення Росгосстрахе 1992 р. при вело до різкого падіння престижу страхування.

Заморожування державних цінних паперів про робило проломи в платоспроможності практично всіх страхових компаній. Хоча треба сказати, що кілька найбільших страховиків, граючих визначальну, системну роль над ринком, понесли щодо невеликі прямі збитки. Тут, проте, треба учиты вать, що непрямі наслідки кризи щонайменше значні, ніж прямих збитків страховикам. Річ у тім, що "закупорка" банківської системи призвела до суттєвого ускладнення їх проведення премії і страхове відшкодування. Втрата ликвиднос ти багатьох банків, ще, мала наслідком за мораживание депозитів страховиків.

Відповідно до зростанням курсу долара реальна сто имость карбованцевих активів страховиків також уменьша ется. Особливо негативно позначиться на страхові компанії, практикуючих встановлення страхової торб ми валюті — потенційно це зростання рівня виплат відповідно до курсу долара більш ніж 3 разу.

Через зниження платоспроможності страховиків, має затримки виплат страхових відшкодування, складності під час розрахунків із перестрахування між ріс сийскими компаніями, що ще більш ускладнила сі туацию. Внаслідок цього може бути недовіру до пе рестрахованию всередині країни та різке зростання обсягів зовнішнього перестрахування.

У разі інфляції страховики почали застави вать зростання вартості ліквідацію наслідків страхових подію в премію, що вони призвело до удорожа нию страхування.

Кризові явища, разом із вимогою збільшення статутного капіталу, приведуть до ще біль шему зниження числа страховиків — їх залишиться лише кілька сотень. У це будуть мос ковские компанії та регіональні страховики, опи рающиеся на фінансові та промислові корпора ции, і навіть у місцеві органи виконавчої влади. Відбудеться концентрація страхового капіталу — частина компанії, не вписалися в вимоги ринку, має приєднатися до сильнішим страховим групам.

На цьому логічно випливає, що успішний розвиток страхо вого ринку може статися без серйозною і про думанной державної. У цьому світлі сказано ного є очевидною необхідність розробки страхової ідеології й впровадження її, насамперед, до тями державних чиновників, парламенту і широкої населення.

3.3. Перспективи розвитку страхового ринку Росії.

У розвинених країнах страхування є, як зазначалось, стратегічним сектором економіки. Обсяг резервів і продовжити терміни, куди розміщуються кошти, перетворюють страхові компанії, у наймогутніші фінансові що кредитують інститути. Чи по кишені своєї діяльності вони концентрують в руках величезну фінансову міць. Приміром, 1989 р. страхові компанії Європи, Японії США управляли загальним обсягом вкладень коштів у суму 4000 млрд. $ США. Більше 80% цих вкладень забезпечувалися операціями зі страхування життя. 50% цієї фінансової маси посадили у приватні чи державні боргові зобов'язання, 21% - в облігації і 15% - в ипотеку.[14]

Перспективи розвитку страхового ринку на Росії важко передбачити, оскільки вони в що свідчить залежить від стану економіки нашої країни, рівня його розвитку, добробуту і страхової культури населення. Наївно було думати, у країні з непередбачуваним економічним курсом бідна населення, живе потребами дня стане піклуватися про накопиченні з дня на день обесценивающегося капіталу. У цих економічних умов довгострокові накопичувальні страхові програми ж не працюють. Перспективи розвитку вітчизняного страхового ринку пропонується розглянути з прийнятих державному рівні документів.

Основним документом, визначальним розвиток страхування у Росії, покликана стати Федеральна програма розвитку вітчизняного стра хового ринку на 1998—2000 роках. Програма разработа на Міністерство фінансів РФ з урахуванням зауважень Всеросійського союзу страховиків і Торгово-промыш ленній палати РФ. У 1998 р. Уряд РФ затвердь ло зазначену програму. Документ містить низку тез, якими має намір керуватися правите льство при розвитку вітчизняного страхового ринку. Концептуальна частина програми визначає, що стра хование як звільняє державний бюд жет від витрат, що викликаються надзвичайними подіями, а є однією з стабільних источ ников інвестицій. Тим самим було інститут страхування визнається державою як стратегічно важливою й що потребує підтримки і розвитку.

Як один з першочергових кроків із повы шению надійності страхових компаній програма ви рухає вимоги до підвищення статутних капіталів страховиків. У цьому держава має привіт ствовать можливі об'єднання і злиття функціонуючих страхових компаній, які мають до статочно коштів на поповнення статутних капіталів Розвитку національного страхового ринку має шпп собствовать запровадження низки нових обов'язкових видів страхування. До до їх числа ставляться страхування автогра жданской відповідальності, відповідальності работодате лей, обов'язкове страхування житла і окремих видів майна.

Федеральна програма передбачає збільшення до 2000 р. обсягу операцій із добровільному страхуванню в 2—3 разу, а обсягу операцій із обов'язковим видам страхування — в 1,5—2 разу. У цілому нині обсяг страхових премій може підвищитися в 2—2,5 разу. Государ ство цьому буде стимулювати підприємства міста і репетування ганизации до висновку договорів страхування. Робити це заплановано з допомогою поетапного збільшення возмож ностей віднесення страхових платежів на собівартість продукції. Передбачається, що 2000 р. цей ліміт становитиме 3% стосовно виручці підприємств (нині — 1%). Реалізація програми дозволить збільшити інвестиційний потенціал страхового ринку.

Прийняті останнім часом і гадані до прийняття документи з страхуванню дозволяють з певною упевненістю сказати, що довести своє розвиток отримають деяких видів страхування. До до їх числа можна віднести страхування, що здійснюється на силу закону (обов'язкове). З нині практикованих обов'язкова страхування пасажирів, страхування цивільну відповідальність організацій, експлуатують небезпечні виробничі об'єкти та інші. Обов'язкове страхування пасажирів виробляється при пасажирських перевезеннях авіаційним і залізничним транспортом, і навіть на міжміських автобусних маршрутах. Цей вид страхування не вимагає згоди страхувальника і виробляється непомітно йому, оскільки страхової тариф входить у вартість проїзду без виділення окремим рядком. Страхування цивільну відповідальність організацій, експлуатують небезпечні виробничі об'єкти ввозяться відповідність до Федеральним законом № 116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» і немає права вибору страхувальникові, оскільки однією з умов ліцензування окремих видів діяльності передбачається обов'язковість надання страхового поліса за даним видом страхування (експлуатація підйомних кранів, парових котлів, пересувних заправних станцій ПММ та підвищеної небезпеки).

З розвитком ринку охоронних послуг передбачається розвиток страхування приватних детективів і охоронців. Характерно, що розроблювані сьогодні у цьому напрямі страховими організаціями продукти передбачають страхову захист як життя і здоров'я приватних детективів і охоронців, а й страхову захисту від шкоди, заподіяної діями під час виконання своїх зобов'язань.

У 1999 передбачається запровадження страхування відповідальності роботодавців за заподіяний працівникам збитки з виробництва.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11