Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страховий ринок: Проблеми та перспективи

Сторінка 5

Залежно від масштабів попиту й пропозиції на страхові послуги можна назвати внутрішній, внеш ний й міжнародний страховий ринок.

Внутрішнім страховим ринком передбачається називати місцевий ринок, де є безпосередній попит на страхові послуги, що тяжіє до удовлетворе нию конкретними страховиками.

Зовнішнім страховим ринком слід називати ринок, які перебувають поза внутрішнього ринку нафтопродуктів та тяготе ющий до суміжним страхових компаній як у нашому регіоні, і поза ним.

Під світовим страховим ринком слід розуміти пропонування й попит на страхові послуг у масштабах світового господарства.

По галузевою ознакою виділяють ринок особистого страхування і ринок майнового страхування. Натомість кожен із ринків можна розділити на відособлені сегменти, наприклад ринок страхова ния від нещасних випадків, ринок страхування домаш нього майна України та т. буд.

Учасниками страхового ринку виступають продавши цы, покупці, й посередники, і навіть їх асоціації. Категорию продавців становлять страхові і перестра ховочные компанії. Покупцями виступають страхувальники — фізичні і юридичних осіб, вирішивши шие оформити договір страхування з тим або іншим продавцем. Посередниками між продавцями і покупа телями є страхові агенти і страхові броке ры, своїми зусиллями сприяють висновку до говору страхування.

Первинним зве ном страхового ринку є страховик - страхувач чи страхової компанії. Саме здійснюється про цесс формування та використання страхового фонду, формуються одні й з'являються інші економічних відносин, переплітаються особисті, групові, коллек тивные інтереси.

Страхова компанія — історично певна громадська форма функціонування страхового фо нда, є відокремлену структуру, осу ществляющую укладати договори страхування та його обслуговування. Эконо мическая відособленість страхової компанії проявля ется у повній відособленості її ресурсів, їх повному самостійному обороті. Страхова компанія функци онирует у економічній системі як самосто ятельного господарюючого суб'єкта та «її вмонтовано» в опре поділену систему виробничих відносин. Эконо мически відособлені страхові компанії будують свої відносини з іншими страховиками з урахуванням пере страхування і сострахования.

Наступним, мій погляд, щонайменше важливим суб'єктом страхових відносин є страхувальник – фізичне чи юридична особа. Саме з задоволення його потреб у страхової захисту створюється і функціонує страховий ринок. Ринкова економіка полягає в свободі выбо ра громадян. У принципі так кожний вирішити сам, як йому вступити. Людина вільний витрачати свої доходи і доходи самостійно розв'язувати, яку частина їх напра вити споживання, а яку — на накопичення. З іншого боку, людині надається свобода висновки з глашений коїться з іншими людьми. Усе це враховує страхо виття ринок, пропонуючи широкий набір страхових послуг. Основний принцип ринкової економіки у тому, що вільна гра попиту й пропозиції стиму лирует поява таких страхових послуг, які необ ходимы потенційному страхувальникові.

Особливим ланкою функціонування страхового ринку виступає держава. Держава - це головною особою з розробки правил поведінки на страховий ринок, і навіть виконує контрольну функцію за суворим дотриманням страховиками встановлених правил. Від держави роботу здійснює Департамент страхового нагляду Міністерства фінансів Російської Федерації.

Специфічний товар, запропонований на страховий ринок, — страхова послуга. Її потребительной стоимо стью є забезпечення страхової захистом, набирає форму страхового покриття. Ціна страхової послуги виявляється у страховому тарифі. Вона складається на конкурентній основі і при співставленні попиту й пропозиції. Нижню межу ціни визначається прин ципом рівності між надходженнями платежів страхо вателя і виплатами страхове відшкодування і страхових сум, верхня межа — потребами страховика. Якщо ціну страхової послуги виявляється надмірно ви сокой, страховик може у невигідному поло жении проти конкурентами і втратити клієнта. Ціна послуги конкретного страховика залежить від вели чини і структури його страхового портфеля, якості інвестиційної діяльності, величини управлінських витрат, очікуваного прибутку.

Страхова послуга то, можливо представлена на осно ве договорів (у добровільному страхуванні) чи закону (в обов'язкове медичне страхування). Інакше висловлюючись, у його слу чаях, коли надання страхової захисту необхо димо з позицій громадських інтересів, страхування носить примусовий характер. Купівля-продаж стра ховой послуги оформляється укладанням договору стра хования, на підтвердження чого страхувальникові видається страхове свідчення (поліс). Перелік видів стра хования, якими може скористатися страхо ватель, є асортимент страхового ринку.

Нині у світі страхування посилилися дві тенденції: спеціалізація і универсализа ция діяльності страховиків. Перша з цих тенден ций безпосередньо з углубляющимся загальне твердження ственным поділом праці: відповідний процес стає об'єктивно необхідним й у страховій справі. Останніми роками разом із спеціалізацією страхів щиков посилюються тенденції до універсалізації їх де ятельности. Традиційно займалися більшою сте пені тими чи інші видами страхування страховики вторгаються в суміжні види діяльності (наприклад, знаходять біржові маклерські фірми тощо. буд.).

Нова роль страхових компаній у тому, що вони більше виконують функції специализи рованных кредитних інститутів. Вони працюють кре дитованием певних сфер і галузей хозяйствен іншої діяльності. Страхові компанії займають веду щие після комерційних банків позиції щодо величині активів і значенням як постачальників ссудно го капіталу. Характер акумульованих ними ресурсів дозволяє використовувати їх для довгострокових произ водственных капіталовкладень через ринок цінних бу маг. Такими можливостями банки, які спираються на порівняно краткосрочно залучені кошти, мають. Тому страхові компанії займають чільне положення над ринком капіталів. При струм коштів у вигляді страхових премій і по ходів від активних операцій, зазвичай, набагато пре вышает суму щорічних виплат власникам полісів. Це дозволяє страхових компаній рік у рік збільшувати інвестиції в високоприбуткові долгосроч ные цінних паперів з фіксованими термінами погаше ния, головним чином облігації промислових корів пораций, державні облігації і заставні під нерухомість.

Глава 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку Росії.

3.1. Загальна характеристика страхового ринку.

Страховий бізнес, властивий будь-якої економіці, функ ционирующей на ринкової основі, одержав у Росії протягом десяти років істотне розвиток. Про це свиде тельствуют створення сотень страхових організацій (навіть тому, значна частина організацій, світанку гистрированных як страхові компанії, насправді ними не були, а виглядали фірми, створено ные вирішення завдань своїх установ по запобіганню оподаткування), по явище великої кількості нових видів страхування, раніше не відомих у вітчизняної економіці.

Проте розвиток страхового ринку на протягом даного десятиліття було простим. Інколи у вигляді страхових послуг проводилися операції, які мають нічого спільного зі страхуванням. Так було в 1992—1995 роки страхові компанії вижили і Єгиптом розвивалися тому, що можна пристосуватися до надання послуг за легальної оптимізації податкових та інших обов'язкових платежів (внесок у соціальні позабюджетні фонди). Під виглядом страхування через страхові компанії проводилася виплата зарплати, що дозволяло підприємствам заощаджувати до 40% коштів. У 1993 р. майже 10% страхових премій складали страхування ответст венности позичальника за непогашення кредиту – страхування, що дозволяло отримувати значні кошти під сумнівні і міг би належно незабезпечені комерційні угоди. Значитель ное на зміну структури страхових премій відбулося 1996 р., коли частка поворотного страхування помітно знизилася, а класичні види страхування було неможливо повноцінно розвиватися через неможливість віднесення витрат за страхування на собівартість вироблену продукцію. Через війну сукупні прибутки страхових компаній мало змінилася, а сукупні збитки зросли двічі. Така ситуація ви нуждала страховиків розширити свою що у про грамах страхування. Частка внесків по обов'язковому страхуванню у загальному обсягу поступле ния страхових платежів перевищила 40%.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11