Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Страхування (навчально-методичні матеріали)

Реферат: Страхування (навчально-методичні матеріали)

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Вимоги обов'язкової мінімуму забезпечення і рівню підготовки випускника вузу, запропоновані Государствен ным освітнім стандартом вищого професійної освіти з дисципліни « Страхування »

Завданнями курсу «Страхування» передбачається отримання слухачами теоретичних знань, які розкривають економічну необхідність, і сутність страхування, види страхової діяльності, страхової маркетинг, фінансові основи страхування, проблеми розвитку страхування у Росії період формування ринкових відносин.

Основною метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення слухачів з засадами страхової справи, економічної сутністю і функціями страхування, місцем і роллю страхування у фінансовому системі держави, сферою його застосування у процесі громадського виробництва.

Предметом вивчення дисципліни є особливі перерозподільчі відносини між учасниками освіти та збільшення використання страхового фонду Що стосується відшкодування матеріального від стихійних лих, а соціальному і особистим страхуванні – від наступу старості, хвороби, нещасних випадків та інших.

Фахівець має:

Знати

Законодавчі і нормативні документи у області страхування; Зміст основних страхових категорій і понять; Класифікацію страхування; Основні засади побудови системи страхових організацій; Формування страхових резервів.

Вміти

Визначати основну концепцію розвитку страхової діяльності, зі метою освіти прибутку достатньої задля забезпечення стійкого фінансового стану страхової організації, підтримки оптимальної структури капіталу, відомості до мінімуму витрат; Правильно визначати страхові тарифи.

Мати уявлення

Про механізм перестрахування платоспроможності і втратити фінансове стійкості страхових організацій; Про ефективних шляхах використання фінансів страхових організацій.

Вміти использо вать інформацію у ситуаціях; тощо.

Для правильної оцінки шкоди, страхове відшкодування і забезпечення страхових організацій; Аналізувати фінансове ситуацію і ефективність функціонування страхової організації; Аналізувати необхідні документи для укладення міжнародних договорів страхування.

Обов'язковий мінімум змісту професійної про разовательной програми з дисципліни «СТРАХУВАННЯ»

Індекс

Дидактичні одиниці

Усього годин

СД. 06.

СТРАХУВАННЯ

Сутність страхування. Класифікація у страхуванні. Форми проведення страхування. Юридичні основи страхових відносин. Норми Цивільного кодексу Російської Федерації, що регулюють питання страхування і страхової діяльності біля Росії. Відомчі акти і нормативні документи страхового нагляду. Основи побудови страхових тарифів. Склад і структура тарифної ставки. Загальні принципи розрахунку нетто- і брутто-ставки. Поняття фінансової стійкості страховиків. Доходи, витрати і прибуток страховика. Страхові резерви, їх види. Забезпечення платоспроможності страхової компанії. Економічна робота у страхової компанії. Запобіжні заходи й їх фінансування страхова компанія. Необхідність інвестиційної діяльності. Принципи інвестування тимчасово вільних коштів страховика. Майнове страхування (морське, авіаційне, вантажів, іншого майна юридичних і фізичних осіб, технічних ризиків, будівельно-монтажних ризиків, майнових інтересів банків, підприємницьких ризиків). Страхування відповідальності. Страхування цивільну відповідальність власників коштів транспорту. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності перевізників. Особисте страхування. Характеристика основних підгалузей і деяких видів особистого страхування. Особисте страхування як головний чинник соціальної стабільності суспільства. Страховий ринок Росії. Страхова послуга. Продавці та покупці страхових послуг. Страхові посередники. Сучасне стан страхового ринку Росії. Світове страхове господарство. Тенденції і його розвитку. Проблеми взаємодії російських і закордонних страховиків.  

150

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ з дисципліни « страхування »

Спеціальність « Фінанси і кредиту »

Кількість годин по 5-річному плану:

Денне відділення –100

№  

Розділ,

тема  

Кількість годин

Контрольні заходи

Усі го

Самост робота

Аудиторные заняття

Усього

лекційні

Группо-вые

лабора-торные

контр раб

КУРсов раб

залік

іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

TЕМА 1.

Сутність страхування трапилося в ринковій економіці

8

4

4

2

2

         

2

ТЕМА 2.

Основні поняття і терміни страхування

10

4

6

4

2

         

3

ТЕМА 3.

Організація страхової справи і страхової маркетинг

8

4

4

2

2

         

4

ТЕМА 4

Планування контроль страхової діяльності

8

4

4

2

2

         

5

ТЕМА 5..

Методика визначення страхових тарифів

8

4

4

2

2

         

6

ТЕМА 6.

Страхування майна юридичних

9

4

5

2

3

         

7

ТЕМА 7.

Страхування майна фізичних осіб

9

4

5

2

3

         

8

ТЕМА 8.

Особисте страхування

6

4

2

2

-

         

9

ТЕМА 9.

Страхування відповідальності, кредитних і підприємницьких ризиків

6

4

2

2

-

         

10

ТЕМА 10.

Страхування зовнішньоекономічної діяльності

6

4

2

2

-

         

11

ТЕМА 11.

Перестрахование

10

3

7

2

5

         

12

ТЕМА 12.

Фінансові основи страхової діяльності

12

3

9

4

5

         

Разом годин по курсу:

100

46

54

28

26

     

7

 

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5