Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Регулювання страхової діяльності в Україні

Реферат: Регулювання страхової діяльності в Україні

зміст

1

запровадження

4

Державне Регулювання страхової діяльності на україні

12

15

17

ліцензування страхової діяльності

висновок

література

запровадження

Необхідність гарантування високого рівня відповідальності страховика за соціально-економічні наслідки своєї діяльності обумовлює формування суспільної потреби у створенні державного страхового нагляду. У загальній формі цей нагляд виявляється у вивченні фінансового стану страховика та її платежеспособно сти за усталеними договірних зобов'язаннях перед страховате лями. Відсутність коштів у страховика для розрахунків з приня тым зобов'язанням шкодить довірі до як до конкретного страховику, а й до ідеї страхування. У суспільній свідомості недовіру до страхової ідеї втілюється у претензіях на населення до державних інституцій. Саме тому держава може у не стоїть осторонь страхової діяльності, пов'язуючи інтереси страховиків, населення і побудову економіки загалом. Основна проблема державного стра хового нагляду — величина резервів, які гарантують платі жеспособность страховика.

Страховий ринок як частину фінансово-кредитної сфери яв ляется об'єктом державного регулювання і функцію контролю з метою гарантування стабільного функціонування, з уче тому значимості страхування у процесі громадського відтворення. Повсюдно страхову справу виділяється в спеці альную область господарського законодавства і админист ративного нагляду: регулювання страхового ринку здійснюється з допомогою спеці-альної податкової по литики, прийняття законів на окремі види предпринима тельской діяльності, що відбивають порядок укладання до говірок страхування і розв'язання суперечок. Государ ство також встановлює з інтересами всього суспільства обов'язкові види страхування.

Регулююча роль державного органу з страховому нагляду має передбачати виконання переважно трьох функцій, з допомогою яких забезпечується надійна защи та страхувальників.

1. Реєстрація тих, які здійснюють дії, пов'язані з висновком договорів страхування, — головна функція органу з страховому нагляду. Реєстрацію повинні відбутися все страховики. У результаті реєстрації з'ясовуються профессиональ ная придатність страховика, його фінансове становище. За падная практика зазвичай вимагає уявлення рекомендатель ного листи - від будь-якого відомого обличчя на финансово-кре дитной сфері. Не отримавши із офіційним визнанням, страхувач неспроможна функціонувати.

Органом страхового нагляду акт реєстрації оформляється видачею певного дозволу чи ліцензії.

2. Забезпечення гласності. Кожен, хто професійно займається страхової діяльністю, зобов'язаний опублікувати проспект, у якому повну правдиву і чітку информа цию фінансове становище страховика. Принцип гласно сти проводиться через становище законодавчих актів про стра ховой діяльності (публічна звітність).

Щоб недопущення обмеження конкурентної боротьби, репетування ган страхового нагляду повинен перевірити, наскільки достовер на представлена інформація чи зажадати подтвержде ния представлених даних аудитором. Відкритість информа ции фінансове становище страховиків сприяє зі зберігання конкурентної боротьби.

3. Підтримка правопорядку у галузі. Орган государст венного страхового нагляду може, розпочати розслідування нару шений закону, прийняти адміністративні заходи щодо тих, хто діє всупереч інтересам страхувальників, чи пере дати справу до суду.

Державне Регулювання страхової діяльності на україні

Першої спробою на законода тельном рівні регламенти ровать підприємницьку страхову діяльність й страхові відносини у Україні було Декрет Ка бинета Міністрів України "Про страхо вании" від 10 травня 1993 р. № 47-93. Його розробники пішли шляхом, предло женному Законом Російської Федера ции "Про страхування". У цьому об'єднувалися правові норми, регламен тирующие підприємницьку стра ховую діяльність із цивільно-правовими нормами, регулюючими стра ховые відносини. Слід зазначити, що у тексті Декрету Кабінету Минист рів України "Про страхування" проти воречий і недоробок більше, ніж у однойменному Законі Російської Феде рації. Проте, даний норматив ный акт надав великий вплив на страховий ринок послуг у Україні (більшою мірою з допомогою установи Комітету у справах нагляду над страхо виття діяльністю України).

Укрстрахнадзор створений соответст вии з Постановою Кабінету Міні стров України та Національного Банку України від 17 вересня 1993 р. № 743. Постановою Кабінету міністрів України від 14 березня 1994 р. № 166 затверджене Положення звідси Комите ті, яким визначено цієї мети, заду чи і компетенція.

На межі 1994-1995 рр. України спостерігався криза страхового ринку, який висловився в неплатежеспособ ности багатьох страхових компаній, невиконанні ними зобов'язань перед страховиками.

Сьогодні у Україні вона найчастіше страхового поліса (страхове свідчення) не сприймається як гарантія захисту особистих і имущест венних інтересів від непередбачуваних випадків.

Зловживання під час здійснення підприємницької страхової дея тельности із боку, як страховщи ков, і страхувальників, особливо в страхуванні фінансових ризиків (зокрема непогашення кредитів), на несли непоправної шкоди діловій репутації страховиків і страхової справи загалом.

Причини такої явища такі:

· неефективний нагляд з боку держави за страхової діяльно стью;

· відсутність нормативних актів, регу лирующих страхову діяльність, та поширення досвіду страхових взаємин у сфері приватно - правового недержавного страхування як з боку суб'єктів страхових відносин, і з боку держави.

Слід також враховувати, що Декретом Кабінету міністрів Украи ны "Про страхування" (ст. 2) запроваджено заборона здійснення предпринима тельской страхової діяльності території України іноземними страховиками. Тим більше що, і вони мають досвідом та культурою пре доставляння високоякісних стра ховых послуг, і навіть багаторічної практикою технології здійснення страхової діяльності. Іноземним страховим посередникам відмовили й у здійсненні посредниче ской діяльність у Україні. Мотиви ровкой таких нецивілізованих за претов послужило прагнення пре доставити можливість отечествен ным страховикам "стати на ноги". Насправді ж це лише виправила необхідну приватного предприни мательства конкуренцію, що позбавило страхувальників права зробити цивили зованный вибір.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4