Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Основи перестрахування

Реферат: Основи перестрахування

1. Сутність і теоретичні основи перестрахування

2. Зміст договору перестрахування

3. Види договорів перестрахування

4. Перестрахование і ретроцессия

Література: ДК РФ

В.В.Шахов. Страхування

1. Сутність і теоретичні основи перестрахування

Перестрахование є необхідною передумовою обеспе чения фінансової стійкості страхових операцій та нормальної концепцію діяльності будь-якого страхового суспільства. Відомо, що страхування виходить з теорії ймовірностей, і законі великих чисел. За цим законом сукупне дейст вие значної частини випадкових чинників спричиняє при деяких дуже загальні умови до результату, майже залежному від слу чаю. Випадковість проявляється як закономірність. Найчастіше страхові суспільства немає віз можности створити ідеально збалансований портфель ризиків, оскільки кількість об'єктів страхування невеличке чи портфелі містяться великі й небезпечні ризики, які у склад портфеля елементи диспропорції. З іншого боку, практика показує, що будь-який страхове про щество навіть за ретельному відборі ризиків прийому їх у страхування неспроможна створити портфель повністю ізольований ных друг від друга об'єктів страхування, оскільки умовами страхування зазвичай покриваються різні небезпеки, кото рим застраховані об'єкти можуть піддаватися одночасно в разі настання катастроф: повеней, ураганів, землетрясе ний, спустошливих пожеж тощо. Проте у про те, що кошти й навіть все активи будь-якого страховика зі ставляют лише незначну частку загального обсягу його відповідально сти перед страховиками з усього портфелю застрахованих об'єктів, зазначені катастрофи (страхові випадки) можуть лише значно підірвати фінансову базу страхового про щества, а й провести його до повного банкрутства.

Для вирівнювання страхових сум узвичаєних страхування ризиків і тим самим збалансування страхового портфеля, при ведення потенційної відповідальності по сукупної страхо виття суми на відповідність до фінансових можливостей стра ховщика і, отже, задля забезпечення фінансової підвалина чивости страхових операцій та їх рентабельності, отримання взаємного участі у ризики, узвичаєних страхування іншими страховиками, існує інститут перестрахування.

Перестрахование є системою економічних отноше ний, у процесі яких страховик, приймаючи страхування ризики, частку провини із них (з урахуванням своїх финансо вых можливостей) передає на узгоджені умови іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля договорів страхування, забезпечення фінансової стійкості й рентабельності страхових операцій.

Перестрахованием досягається як захист страхового портфеля із зони впливу нього серії великих страхових випадків і навіть одного катастрофічного випадку, але те, що сплата сум страхове відшкодування із таких випадків не лягає тя желым тягарем одне страхувач, а здійснюється колективно усіма учасниками.

Страховщик, прийняв страхування ризик та який передав її майже повністю чи частково в перестрахування іншому стра ховщику, іменується перестраховиком чи цедентом. Страхов щик, прийняв в перестрахування ризики, іменується перестра ховщиком. Сприяння у передачі ризику в перестрахування часто надає перестрахувальний брокер. Прийнявши перестрахування ризик, перестрахувальник може частково передати його третьому страховику. Таку операцію прийнято називати ретроцессией, а перестрахувальника, передавального ризик в ретроцессию, — ретро-цессионером.

У період науково-технічного прогресу відбувається колос сальна концентрація тих матеріальних цінностей і, слідчий але, зростання страхових сум великим кількості об'єктів стра хования: зростає вантажопідйомність морських судів і участі як наслідок цього — вартість самих судів і участі перевезених ними вантажів, будуються заводи-гіганти, значно збільшується вартість далекомагістральних літаків тощо. Жодна страхова кому пания неспроможна прийняти страхування подібні великі ризики, які мають твердого перестрахувального забезпечення понад сум, які вона тримати у своїй відповідальності.

В багатьох випадках страхові вартості які підлягають страхо ванию ризиків такі великі (чи небезпечні), що ємність окремих ринків виявляється недостатньою, щоб забезпечити страхування повних сумах.

2. Зміст договору перестрахування

Перестрахование дозволяє компенсувати вагання і скорочувати величину шкоди. Це система экономиче ских відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи страхування ризики, частку провини із них (з урахуванням своїх фінансових можливостей) передає на согла сованных умовах іншим страховикам з метою створення наскільки можна збалансованого портфеля страхований, обеспе чения фінансової стійкості й рентабельності страхових операцій.

Батьківщиною перестрахування вважається Німеччина. Перше пере страховочное суспільство була створена у Кельні в 1846 р. У Росії її "Російське суспільство перестрахування" виникла 1895 р.

У основі перестрахування лежить договір, за яким один бік — цедент передає в цілому або частково стра ховой ризик (групу страхових ризиків певного виду) дру гой боці — перестраховщику, який у часи чергу при нимает він зобов'язання відшкодувати цеденту відповідаю щую частина виплаченого страхове відшкодування.

З наведене означення слід, що у договорі пере страхування виступають дві сторони: страхувач, пере дає ризик, який називатимемо перестраховочным ризиком, і страхувач, яка набирає ризик зважується на власну відповідальна ность, яку ми називатимемо перестрахувальником чи перестраховочным суспільством.

Сам процес, пов'язані з передачею ризику, слід називати цедированием ризику, чи перестрахувальної цессией. У цьому перестрахувальника, отдающего ризик, називають цедентом, а пере страховика, приймаючої ризик, — цессионарием.

Страхові суспільства, які спеціалізуються у висновку договорів перестрахування, називаються перестрахувальними про ществами. Договір перестрахування має низку специфічних чорт, які зустрічаються у, ні з фінансових і у деяких договорах. Ці специфічних рис творяться з специфіки угоди перестрахування.

Однією з відмінностей договору перестрахування яв ляется принцип возмездности. Перестраховщик зобов'язаний виплатити цеденту відшкодування пропорційно частці участі й в тому разі, якщо цедент виплатив причи тающееся відшкодування застрахованій.

Принцип доброї волі виявляється у тому, що страхувальник зобов'язаний інформувати страховика до підписання договору страхування і протягом всього термін дії про всіх істотних обставин ризику, що стосуються об'єктів страхування, і навіть ступеня загрози цих об'єктів із боку стихійних лих.

Аналогічні зобов'язання випливають із відносин пере страхування. Цедент зобов'язаний надати перестраховщику підлогу ную і достовірну інформацію про цедированном ризик. Прин цип доброї волі має особливе значення підтримки довгострокового співробітництва перестрахувальника з цедентом. Звідси випливає, що перестрахувальник приймають рішення про взяття договору перестрахування і виплаті страхове відшкодування за цим договором з інформації, наданої до кументах цедента.

Элементами договору страхування є ризик, страхової платіж, страхового відшкодування та інших. Об'єктом перестрахувальних відносин є майнова ситуація даного страхового суспільства, виступав на ролі цедента. Перестраховщик немає ніяких правий і обов'язків, що випливають із ув'язнених цедентом договорів страхування. Натомість застрахований немає нічого спільного з договорами перестрахування, заклю ченными цедентом щодо передачі ризиків. Страховщик зобов'язаний інформувати страхувальника про намір передати в перестрахування (в цілому або частково) взяті ризики.

Основний функцією перестрахування є вторинне розподіл ризику, завдяки якому вона відбувається количест венне і дуже якісне вирівнювання страхового портфеля. Рас прерозподіл ризику відбувається у межах економік, а зв'язки України із інтернаціоналізацією господарських зв'язків набуває міжнародного характеру. З іншого боку, пере страхування виконує деякі допоміжні функції. Воно дозволяє приймати страхування унікальні та дорого які стоять ризики. Завдяки перестрахування з'являється возмож ность організації нових видів тварин і варіантів перестрахування.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3