Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Договір страхування: правове регулювання і практичне застосування

Реферат: Договір страхування: правове регулювання і практичне застосування

План.

Запровадження . 2

Форма й умови договору страхування 2

Страховий поліс і правил страхування . 5

Види договорів страхування . 7

1. Договірні ставлення за обов'язкове медичне страхування 8

2. Договір особистого страхування 12

3. Договір майнового страхування . 14

4. Договір страхування відповідальності . 16

Зміна і припинення договору страхування . 18

Суперечки за договором страхування . 21

Укладання 28

Список літератури . 29

Запровадження.

У нашій країні практика страхування має можливість досить велику історію. Проте у переходити до ринкової економіки страхування зазнало дуже багато змін. Ці зміни лунають із боку змін чинного законодавства, яке продовжує удосконалюватися й по сьогодні. Страхування стало комерційним виглядом діяльності, регульованим цивільне право.

Встановлення цивільних правий і обов'язків у сфері страхування, як у сфері за інші форми бізнесу, здійснюється з допомогою угод між громадянами і юридичних осіб. Основним юридичним фактом, з яких виникають зобов'язальні правовідносини учасників угоди щодо страхування, безумовно, є договір (договір страхування).

У цьому курсової роботі розглядається договір страхування як основний документ, який породжує відносини між страхователем і страховиком, з погляду норм російського права, ні з погляду практичного застосування. Розгляд стосується форми і умов договору, моментів реєстрації, зміни і розірвання, видів договорів страхування, і навіть судового розгляду.

Форма й умови договору страхування.

Договір страхування є фактом, порож що дає страхове зобов'язання. Договір страхування, чи страхової договір, — це з глашение між страхователем і страховиком у тому, що стра ховщик зобов'язується при страховому разі зробити страхову виплату страхувальникові чи іншій особі, на користь якого за десятилітній ключен договір страхування, а страхувальник зобов'язується сплатити страхові внески (страхову премію) в встановлених термінів.

Договір страхування, як і будь-яка інший договір, відбувається внаслідок взаємного згоди сторін, збіги їх воль і волевиявленні. У цьому угоду має бути досягнуто з усіх істотних умовам договори та виражено в требуе мій законодавцем формі. Страхові компанії при заключе нии договорів страхування з своїми клієнтами зазвичай примі няют розроблені ними стандартні форми договорів із від діловим видам страхування. Такі договори найчастіше отра жают умови правил страхування, виходячи з яких стра ховщики вправі укладати страхові договори відповідно до виданої Росстрахнадзором ліцензією.

До прийняття Державної Думою Закону "Про внесення і доповнень до Закону РФ "Про страхування" від 31.12.97 р. форма й умови страхового договору регламентувалися Цивільним Кодексом і Законом "Про страхування". Вищезгаданий закон скасував главу про договорі страхування. Цивільний кодекс наближається до визначенню договору страхування так: по-перше, у ньому перераховуються норми, загальні всім операцій та договорів, тому обов'язкові й у договорів страхування. По-друге, друга частина ДК містить главу "Страхування" (№48), у якому додатково обумовлено окремо кожному за виду страхування.

Договір страхування, як будь-яка угода, повинен відповідати про щим умовам дійсності угод, передбачених граж данским законодавством Російської Федерації. Російське законодавство встановлює спеціальні вимоги до форми договору страхування: повинен бути укладено письмово (ст. 940 ДК РФ). Це означає, що договір страхування то, можливо укладено як шляхом складання одного документа, подпи санного сторонами, і шляхом обміну документами посредст вом поштової, телеграфної, телетайпной, телефонної, електрон іншої чи іншого зв'язку, що дозволяє напевно встановити, що він походить від боку за договором (ст. 434 ДК РФ). З гласно новому Цивільному Кодексу письмова форма договору вважається соблюденной, якби пись менное пропозицію однієї зі сторін укласти договір (офер ту) інший бік замість письмового відповіді зробила дії, які вона повинна була зробити відповідно до перед лагаемым їй договором: наприклад, сплатила суму грошей (страхову премію) тощо. – такі дії вважатимуться згодою укласти договір (акцептом) (год. 3 ст. 434, ст. 438 ДК РФ).

Слід пам'ятати, що ні всяке пропозицію страхової компаній заклю чить договір можна розцінювати як оферту: так, реклама й інші пропозиції, адресовані невизначеному колі осіб, не мо гут вважатися офертою, оскільки законодавство розглядає таку рекламу лише як запрошення робити оферти (ст. 437 ДК РФ). Але якщо рекламне пропозицію містить всі істотні умови договору страхування у ньому явно усмат ривается воля страхової компанії, що робить таке предложе ние, укласти договір на зазначених умовах із кожним, хто відгукнеться, така пропозиція вважається офертою (так называе мойпубличной офертою).

Слід зазначити, що до ст. 927 ДК РФ договір особисто го страхування належить до публічним договорами. Це означа ет, що страховик зобов'язаний укладати такий договір з кожним, хто щодо нього звернеться (ст. 426 ДК РФ).

Цивільний кодекс допускає заклю чение договору страхування шляхом «вручення страховиком страхувальникові виходячи з його письмового чи усного заяви страхового поліса (свідоцтва, сертифіката, квитанцій), під писаного страховиком» (год. 2 ст. 940 ДК РФ). І тут волевиявлення страхувальника підтверджується прийняттям від страховика зазначених документів.

Различный підхід до форм підписання договору страхування пояснюється, по-перше, особливостями видів страхування (так, пасажиру, заклю чившему договір страхування від нещасних випадків тимчасово поїздки, досить видати лише поліс, тоді як страхо вателю фінансового ризику знадобиться не короткий поліс, а подроб ный договір), а по-друге, традиціями страхової компанії або потребами самих страхувальників. У кожному разі, хоч би якими були комбінації всіх вищевказаних документов,договор страхування вважатиметься укладеною лише тоді, ког так боку дійшли згоди з усіх істотних усло виям договору ЄС і висловили їх у необхідної законом формі.

Стаття 432 ДК РФ говорить, що договір вважається ув'язненим, якщо розрив між сторонами досягнуто згоди за всі істотним умовам договору. Суттєвими умовами договору страхування є умови, без яких страхової договір неможливий як тако виття. У розділі ст. 942 ДК РФ вказує: під час укладання дого вораимущественного страхування між страхователем і стра ховщиком має бути досягнуто згоди:

1) про певний майні або іншому майновому ін тересе, що є об'єктом страхування;

2) про характер події, у разі наступу якого осу ществляется страхування (страхового випадку);

3) розмір страхової суми;

4) про терміні дії договору.

Під час укладання договораличного страхування між стра хователем і страховиком має бути досягнуто згоди:

1) про застрахованном особі;

2) про характер події, у разі наступу що його життя застрахованої особи здійснюється страхування (стра хового випадку);

3) розмір страхової суми;

4) про терміні дії договору.

Юридична значення істотних умов у тому, що відсутність хоча самого такого умови Демшевського не дозволяє счи тать договір ув'язненим. До істотних належить і умови, на узгодженні яких наполягає жодна зі сторін. Несущественными вважатимуться, наприклад, такі умови:

1) розмір страхових платежів;

2) порядок сплати страхових внесків;

3) наслідки несплати внесків;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20