Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Валютні біржі

Реферат: Валютні біржі

Валютний ринок Росії

Наявність значних диспропорцій у структурі про изводства, його найвища монополізація, криза в систе ме розподілу, незадоволений споживчий попит, відсутність розвинених міжнародних відносин через незначної кількості високоякісної, конку рентної продукції, відсутність програми виходу з крі зиса і, нарешті, пасивну поведінку більшості насе ления - ось тільки частина проблем, дозволити які перед потрібно було шляхом введення ринку, зокрема і валютно го Зрозуміло, що розв'язання проблем, що накопичуються у Росії десятиліттями, до створення ринкової структу ры і приведення діючих над ринком наснаги в реалізації рівновагу потрібно тривалий час. Стабілізація на ступить, як у першу чергу зміняться структура про изводства та її організація. На той час ринок [відрізнятиметься нестабільністю, і ним можливі j різким коливанням. Валютний курс дуже чутливий до |всіх змін, які у економіці країни, і тому може бути індикатором його стани.

Формування валютного ринку на Росії почалося [УМОВАХ монополії держави щодо міжнародну тор говлю, незадоволеного споживчого попиту, у цьому ^числі и^на імпорт, виниклого як наслідок наявності грошової маси, не забезпеченої товарами, що починається ^"фляции і відсутності такої законодавчої бази для у сфері операцій із іноземною валютою. Ці чинники обуслови чи високий початковий попит на іноземну валю ту, який відповідає її пропозиції. Відтак кілька перших місяців існування ММВБ біржі виття валютний курс перевищив реальний (який відбиває по купательную здатність валюти) майже 50 раз. З розвитком валютного ринку виробництва і вирівнювання від попиту й перед ложения відмінність між реальним і біржовим курсом скоротилася майже 25 разів, і нині рыноч ный валютний курс перевищує реальний приблизно двічі.

Нині структура валютного ринку нахо- я дится у процесі формування. Операції з валютою здійснюються через банки, мають ліцензію на совер шение валютних операцій (у країні більш 400). Банки здійснюють валютні операції через біржі (наприкінці 1994 р. країни функціонувало 8 валютних бірж, ще пов'язаних на єдину систему) і міжбанківському рын ке. Торгівля на готівкову валюту країни не виробляє ся, але руках населення, по експертних оцінок, нині перебуває від 7 до 15 млрд. доларів готівкою.

Через війну зміни структури экпортно-импорт-ных операцій (за 1993 р. перевищення експорту над импор тому становить близько 17 млрд. доларів, за I полуго дие 1994 р. - 8,1 млрд. доларів) і складу їх участ-1 ников в підприємств з'явилися великі валютні активи на рахунках уповноважених банках, оскільки валюта нині виконує роль як засобу платежу під час розрахунків за операціями, і высо коликвидного, дохідного активу. Тому з урахуванням эконо мической ситуації, що складається на внутрішньому рын ке, пропозицію іноземної валюти на валютному ринку формується переважно з допомогою обов'язкового продажу валюти підприємствами-експортерами й у меншою степе ні, гравцями валютного ринку, а попит - з допомогою предпри ятий-импортеров і ринку, бажаючих повели чить свої валютні активи.

Слід зазначити, що коли частина іноземної валюти після виконання експортних угод залишається поза кордоном.! За оцінками експертів, 1992 р. ця сума їх становила 7 -8 млрд. доларів, в 1993 р. - 12 - 15 млрд. доларів, а 1994 р. становить близько 1-1,5 млрд. Доларів щомісяця. Іноземні валютні інвестиції в еко номику Росії незначні й у I півріччі 1994 р. склали 278 млн. доларів.

Валютні відносини регламентуються законами Ріс сийской Федерації, указами президента Російської Фе дерации, вказівками й циркулярными листами Централь ного банку Російської Федерації. (Банку Росії).

Валютную стратегію держави здійснює Банк Росії, діяльність якого полягає виходить з власних резервах - на 1 липня 1994 р. вони становили 4,8 млрд. долла рів США. Оскільки основна частка обсягу торгівлі валютою посідає московський валютний ринок та официаль ный курс долара визначається на торгах ММВБ, Банк Ріс ці впливає формування валютного курсу сел редством інтервенцій на ММВБ і операцій на межбанков ском ринку, і навіть через контроль уповноважених банків. Одне з основних завдань, які ставить собі Банк Росії, проводячи інтервенції на ММВБ, - зниження привабливості долари на ролі більш дохідного і образ відомого активу, ніж національної валюти, і утримання ріс та курсу долара нижчий за рівень інфляції. Поруч із інтервенціями на валютному ринку Банк Росії і близько Міністр ство фінансів проводять жорстку грошово-кредитну поли тику, спрямовану зміцнення рубля: підвищення реаль іншої ставки відсотка голосів і жорсткість кредитної політики.

За попередніми розрахунками, що ведуться зараз у Бан ке Росії та інших економічних органах управління, в 1995 р. можливе лише часткове ослаблення кризових тенденцій. Обсяг валового внутрішнього продукту знизиться в 1995 р. може бути на виборах 4 - 7%, спад у промисловості становить близько 15%. Протягом 1995 р. російська економіка має можливість перейти до Депрессивной фазі розвитку, коли він громадське виробництво протягом певного часу стабілізується; на низькому кризовому рівні. Слід зазначити, що перехід до депресивної фазі передбачає досягнення балансу між руйнівними і творчими тенденціями економіки. Згортання неефективних, застарілих виробництв має компенси роваться розширенням випуску продукції, відповідає піт ребностям ринку нафтопродуктів та які забезпечують зростання виробничих накопичень країни. У цій ситуації особливо важливо, що валютний курс вирізнявся передбачуваністю і стабиль ностью, чого можна досягти в депресивний період лише за постійному контролю над ситуацією із боку Банк Росії, оскільки нестабільність валютного курсу отрицател! але впливає економіку країни загалом. Натомість, повстань ление нормального ивестиционного процесу дозволить укр< пити становище національної валюти.

Як заявляють представники уряду, в ближа! шие 3 роки особливу увагу буде приділено зростанню сваволю” ства, стимулюванню інвестицій, насамперед в выс< коэффективные виробництва, підтримці малого среднег бізнесу З огляду на те, що інвестиційний лаг (то eci проміжок часу між вкладенням капіталу й підлога^ чением від цього віддачі) становить 1,5-2 року, мож1 припустити, що реальний припинення знецінено! рубля досягнуть не раніше 1997 р. за умови, год' протягом 1995 - 1996 рр., по-перше, будуть предпр! няты подальші заходи для стримування інфляції, у ті числі монетарними методами; по-друге, буде прим няться й удосконалюватись система банкрутств як непро ходимое умова для структурної перебудови экономш країни (за одночасної підтримці соціальної сф ры); по-третє, отримає поширення стимулирован! інвестицій у виробництво; по-четверте, станеться ізм нение структури експортно-імпортних операцій (за годину" експорту - нарощувати виробництво товарів (продукт< переробки нафти і наукомістких виробництв), здатних конк рировать на міжнародних ринках, у частині імпорту збільшення частки ввезення передових технологій і новейше] виробничого устаткування); по-п'яте, будуть створено умови щодо залучення іноземних інвестицій у Ро цю; по-шосте, зусилля підуть на сглаживай] сезонних коливань. 1 Який варіант валютної стратегії з урахуванням ситуації російському валютному ринку наибол< прийнятний нині для Росії? Проведемо зв великий ситуаційний аналіз.

а) "Вільно плаваючі" валютні курси

Така політика найпоширеніша країнах розвиненою ринковою економікою й участі високий рівень доа так. Успішне застосування "плаваючого" курсу можливо умовах економічної і політичною стабільності ] сударства, відсутності або неважливості инфлящ стійкою макроекономічної політики.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7