Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Валютні біржі

Сторінка 3

Слід зазначити, що час розгляду динамикм зміни валютного курсу в довгостроковому періоді этад залежність стає жорсткішою, а короткостроковому • менше жорсткою. Пов'язано це передусім про те, що ВНП • показник стану економіки загалом, а своє' тимчасової реакції економіки на несподівані зміна на внутрішньому чи міжнародному ринку необхідний опре ділений період.

Пропозиція грошей

Грошова маса як категорія має певну струк туру, куди входять (у напрямку зниження їх ліквідності)

МО = готівка;

Ml = МО + депозити населення Криму і підприємств у кому мерческих банках; депозити населення сбербанках буд< запитання; вартість розрахункових, поточних і спеці альных рахунках підприємств, громадських організацій і громадян;

М2 == Ml + термінові вклади в сбербанках;

МОЗ == М2 + депозитні сертифікати банків, облигаци Госзайма.

Поняття грошової маси, яка у розрахунках лютных курсів, входить у М2.

Розмір грошової маси пов'язана з з^. ниями валютного курсу. При посиленні жорсткості грошової п^д тики держави відбувається скорочення грошової м;. країни, що зумовлює падіння цін, і удорожа^^ національної валюти. Так, скорочення грошової м^ на 1% призведе викличе подорожчання валютного курсу на 1%. ^ у разі з ВНП, у реальному економіці існує ^ жество чинників, що впливають на грошову ^ су, а проміжок часу між зміною дене^ ., є і наступним для цього зміною валютного) са, як говорилося, називається тимчасовим лагом, t/. й у ВНП, залежність валютного курсу від денед;." маси буде жорстка, ніж більший проміж^ часу розглядається.

Платежный баланс

(узагальнений підсумок міжнародних операцій странь\

На формування валютного курсу крім рассмот^ ных чинників впливають два показника: m вый баланс, є нетто-соотношением експорт нафти й імпортних операцій, і баланс розрахунку по поточним v раціям, тобто баланс експортно-імпортних розрахунків операцій із товарами, послугами і фінансами. Дефц торгового (чи поточного) балансу означає вища від попиту іноземні товари, послуги, чи фінанси,^ спричиняє падіння національної валюти. Проте ха{. тер впливу торгового балансу на валютний курс мо^ бути різним залежно від ситуацій у різних р< дарствах. -

Так, розглядаючи країни, валюта якого є. зервной, зокрема США, необхідно пам'ятати,' дефіцит платіжного балансу може визначатися піт^ ностью інших держав збільшити свої валкж резерви чи розширити міжнародну торгівлю. Та^ ситуація мала місце початку 80-х рр., коли за повів]], нии дефіциту торгового балансу спостерігався стабилц „ зростання курсу долара, пов'язані з зростанням світової экономи.

Відсоткові ставки

Показником дохідності капіталу різних страназ є облікові відсоткові ставки (0, тобто ставки які застосовують центральні банки у бойових операціях з кому мерческими банками та інші кредитними інститутам! з обліку короткострокових державних зобов'язань Спреж де всього казначейських векселів) і переобліку комерційні векселів. Та у різних країнах имеютсз різні темпи інфляції, то тут для коректного определе ния дохідності обчислюються реальні відсоткові ставвд з урахуванням "ефекту Фішера".

"Ефект Фішера" так пов'язує але минальные відсоткові ставки (0, реальні процентны ставки (1 реал-) і інфляцію Від):

(1 + 0 = (1 + IP^ ) (1 + тт) .

Наприклад, США номінальна відсоткову ставку сод ставляет 9,5%, інфляція - 4%, у Росії - соответственна 180 і 170%. З урахуванням "ефекту Фішера" реальні про“ центные ставки дорівнюватимуть:

для США:

1реал. = (1 + i)/(i + л) - 1 = 1,095/1,04 - 1 = 5,288%,

для Росії:

ipean. = (буд + ^/(^ + ^) . і = 2,8/2,7 - 1 = 3,703%

Отже, за наявності твердої гарантії возвра та капіталу і відсотка вільні капітали будуть вложе ны до тієї країни, де реальна відсоткову ставку вищою, і отже, можна було одержати вищий дохід, ті є привабливість і вартість даної валюти повы шается. ~

На думку, залежність валютного курсу від реаль ных відсоткові ставки визначається обсягами і рівень” свободи капіталів, і навіть надійністю нових активом порівняно з старими і наявністю перспектив зраді” ния відсоткові ставки із них. Ступінь свободи капита вилов визначають час, необхідне продажу маю щихся активів, та наявність попиту ці активи над ринком Тому можна дійти невтішного висновку, що у короткостроковому пери' оді зміни у відсоткових ставках (з урахуванням ризику сприяють мобільності абсолютно вільних капита-и лише за збереженні тенденцій на період відбувається рух раніше "пов'язаних капита вилов" .

Наприклад, якщо ваша капітал вкладено в сталеливарну

поомышленность Великій Британії та у вас є реальний прибуток нею у вигляді 5%, а реальна ставка відсотки надходжень у США становить 10%, та найбільш розумним дією, здавалося б, буде переклад капіталу з сталеливарної промисловості Великобританії на США. Але це віз можна лише за виконанні кількох умов: нали чие покупця, готового розмістити свій капітал в стале ливарне виробництво Великобританії, попри віз можность розміщення його передачі під 10% США; переклад капи таля у досить стислі терміни; наявність впевненості що обсяг реальної ставки по знову придбаний ным активам не знизиться нижче реального відсотка доходу сталеливарного виробництва. Отже, виграш від цієї операції може бути менш очевидним, більше, ви можете програти.

У ідеальному разі (над ринком чистої конкуренції) дохідність капіталу в всіх учасників однакова, поэто му власник вільного капіталу повинен мати одина ковую прибуток як від перекладу капіталу США, допус тім, під 10%, і від вкладення сталеливарну промыш ленность Великобританії із реальним доходом 5%, але з умовами продажу, компенсирующими недоодержання у вигляді ще п'ять%.

Чинники державного регулювання

У країнах, на економіку яких міжнародна тор говля надає значний вплив, підтримки стабільності та розвитку економіки застосовується государ ственное регулювання національних валютних ринків. Пов'язано це передусім про те, що валютний курс, сфор мированный під впливом безлічі економічних, по литических, психологічних та інших чинників, своєю чергою, впливає з їхньої формування.

Якщо з низки причин країни порушено экономи ческое рівновагу, то падіння національної валюти буде спричинить загострення економічної ситуації в, що, своєю чергою, викликає ще більше падіння національної валюти, тобто буде освічений замкнуте коло. Одне! із заходів виправлення схожій ситуації й являетсЛ запровадження державного регулювання національним валютних ринків. Розглянемо докладніше деякі сої ставляющие державного регулювання.

Тариф (мито)

Мита (одне із видів податкові платежі) нала' гаются як у ввезені, і на які товари Мита на ввезені товари застосовуються колись всієї як захист місцевих виробників аналогічно! продукції з іноземних конкурентів. Крім цього, пош ліни захищають доходи працівників і кількість службовців, зайняті! у цьому виробництві, і навіть доходи виробників постачальних даному виробництву сировину й матеріали

Разом про те запровадження високих мит позбавляє покупате лей дешевших і якісних товарів хороших і не стимулюємо підвищення якості аналогічної вітчизняної продукції.

У окремих випадках, коли економіка країни нахо дится глибокій занепаді, мита перестають использо ваться як захист інтересів місцевих справляєте лей і стають статтею прибутку держави.

Можна простежити вплив мит на ВНП, якщо перед ставити котрі становлять у наступному вигляді (по соответ ствующим групам готової продукції):

ВНП = 2Рп+ ЕИн+ SV^ (Ц+ Ц) + W" (Ц+ Ц),

де У9" - обсяг експорту на окремі види про дукции,


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7