Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біржі

Сторінка 2

Цивільний кодекс, прийнятий у 1994 р безумовно, визначив магістральний напрям розвитку ринку цінних паперів, оскільки дав стосовно питань класифікації, порядку звернення цінних паперів Але ринок потребує створення об'ємної нормативної бази. враховуючи вказане розмаїття видів цінних паперів і специфи ку їхнього першого звернення. Безсумнівно, черговий віхою у розвитку цієї фінансову сферу став Федеральний закон "Про ринок цінних паперів", ухвалений 22 квітня 1996 г(13). Але це явно мало. Тож у час багато запитань функціонування ринку вирішуються з допомогою постанов Уряди РФ і Федеральної комісії з ринку цінних паперів, інструкцій Міністерства фінансів РФ. інструкцій і листів за Центральний банк РФ

Ринок цінних паперів існує у тісного зв'язку з іншими сфе раме економіки та виконує особливу роль, будучи у своїй регу лирующим елементом економіки. Історично цей тип ринків було сформовано, аби допомогти переміщенню капіталу від. хто володіє вільними грошовими ресурсами, до тих, хто має потреба у фінансуванні інвестиційних проектів, з допомогою вторинного ринку цінних паперів. Можливість б лад перепродажу цінних паперів спонукає багатьох інвесторів їхніх отже надавати капітал установам, потребують ньому

За законом про РЦБ фондовій біржею може визнаватися лише організатор тор говли над ринком цінних паперів, не який поєднує діяльність із організації торгівлі з іншими видами діяльності, за исключе нием депозитарної роботи і діяльності з визначенню взаємних зобов'язань.

Фондова біржа створюється у вигляді некомерційного партне рства організовує торгівлю тільки між членами біржі. Інші вони цінних паперів можуть здійснювати операції у біржі лише крізь посередництво членів біржі.

Службовці фондової біржі неможливо знайти засновниками й учасниками професійних учасників ринку цінних паперів — юридичних, і навіть самостійно брати участь у ролі підприємців у діяльності фондової біржі.

Фондові відділи товарних і валютних бірж, є та ковыми згідно з законодавством Російської Федерації, призна ются фондовими біржами і у своїй діяльності, крім питань їх створення і організаційно-правовою форми, руковод ствуются вимогами Федерального закону, висунутими до фондових бірж

Основні правничий та обов'язки фондової біржі

Фондова біржа самостійно встановлює розміри і поря док стягування:

• відрахувань до користь фондової біржі від винагороди, по лучаемого її членами за в біржових угодах;

• внесків, зборів та інших платежів, внесених членами фондо виття біржі за надані нею послуги;

• штрафів, сплачуваних порушення вимог статуту біржі, правил біржовий торгівлі, і інших внутрішніх докумен тов фондової біржі

Фондова біржа самостійно встановлює процедуру введення до списку цінних паперів, допущених до звернення біржі, процедуру лістингу і делистинга.

Фондова біржа зобов'язана забезпечити гласність і публічність проведених торгів шляхом оповіщення її про місце й час проведення торгів, про список і котируванні цінних паперів, допущений ных до звернення біржі, про результати торгових сесій (15).

Фондова біржа немає права встановлювати розміри вознаграж дения, стягнутого її членами скоєння біржових угод

Будучи організатором ринку цінних паперів, фондової біржі спочатку займається виключно створенням необхідних умов ведення ефективної торгівлі, але в міру розвитку ринку її завданням стає стільки організація торгівлі, як її обслуговування.

Спочатку фондової біржі створювалася у тому, щоб заохочувати і підтримувати торгівлю цінними паперами, що забезпечує дотримання інтересів її учасників. Тому біржа розглядали як належно своїх організоване місце з торгівлі.

Фондові біржі це організації, діяльність яких полягає у створенні умов звернення цінних паперів й визначенні їх ринкових цін.

Вона має перебувати щонайменше ніж із трьох членів, всі з мали бути зацікавленими її акціонерами. Не акціонери неможливо знайти членами біржі. Фондова біржа створюється закрите товариство.

Фондова біржа не переслідує комерційних цілей. Її діяльність полягає в самоокупності. Фондова біржа перестав бути комерційної організацією.

Для ведення біржовий діяльності, відповідно до "Законом підприємства і підприємницькій діяльності, біржі необхідно зареєструватися й одержати ліцензію у Міністерстві економіки та фінансів. Без такою ліцензії здійснення біржовий діяльності незаконно.

Фондові біржі діють виходячи з "Положення про випуск й жорстоке поводження цінних паперів і фондових біржах РФ", і навіть виходячи з Статуту і внутрішнього розпорядку по укладанні угод із цінними паперами.

Порядок укладання угод під час біржових торгів, в тому числі порядок розрахунків з остаточним угодам фондової біржі вибирає і виробляє сама. Усе це має бути затверджено міністерством економіки і фінансів при реєстрації біржі. Наступні зміни у Статуті біржі також указує мають бути затверджені Міністерством.

Міністерство економіки та фінансів проти неї призупинити чи відкликати ліцензію, і навіть застосувати інші санкції при:

1) Не відповідність статутних документів, правив і діяльності біржі законам про фондових біржах РФ.

2) Не відповідність правил внутрішнього розпорядку біржі правилам, встановленим міністерством економіки і фінансів РФ.

3) Нарушении законів про фондових біржах РФ, правил чи внутрішнього розпорядку діяльності бірж керівниками чи членами біржі.

Фондова біржа вправі встановлювати:

1) Кваліфікаційні вимоги до представників членів на біржових торгах.

2) Мінімальні зобов'язальні вимоги інвестиційних організаціям, необхідним вступу до члени біржі.

Членами фондової біржі може бути: інвестиційні компанії, виконавчі органи держави, які проводять операції із цінними паперами. Тільки члени фондової біржі можуть здійснювати у ньому діяльність. Не дозволяється тимчасове членство біржі, і навіть здавання біржового місця біржі не членам біржі.

Фінансова діяльність біржі здійснюється з допомогою:

1) регулярних членських внесків членів фондової біржі.

2) продажу акцій біржі, дає право розпочати її члени

3) біржових зборів з кожним угоди, яка є біржі.

4) інших доходів.

Доходи біржі скеровуються в покриття її витрат.

Правила допуску цінних паперів до торгівлі на фондову біржу чи виняток їх із торгівлі встановлюються біржею за узгодженням із міністерством економіки і фінансів РФ.

3. Поняття біржі.

Питання у тому, що таке біржа і які ознаки входять до складу поняття неї, насамперед, ясна річ, важливі для законодавства. Існує особлива необхідність юридичного ухвали і дифферинциация різних торгових зборів, т.к. економічна важливість та ефективність бірж просто очевидна (достатньо звернутись до оборотів бірж і порівняти його з основними макроекономічними показниками економіки держави (наприклад, ВВП)). Очевидно і те, що біржа є суб'єктом господарювання і проводить господарську діяльність (біржову), виступаючи посередником між покупцями і продавцями. У зв'язку з цим біржа має певними, але досить специфічними, правами і обов'язками. Специфіка правий і обов'язків пояснюється тієї самої економічної відособленістю й пихатістю, отже наглядом держави. З огляду на сказане вище, спробуємо, логічно розмірковуючи, дати визначення терміна «біржа» і відзначимо основні відмінності біржі з ринку.

Насправді вираз «біржа» позначає насамперед будинок (біржа побудовано вулиці N-ської), потім час (біржа магістралі триває з дванадцяти близько трьох), і, нарешті, особливий вид ринку. Винятково з значенням ми не матимемо залежить від подальшому.


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9