Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Відновлення фізичної працездатності

Реферат: Відновлення фізичної працездатності

Запровадження . 2

Психічне вплив з допомогою фізичних чинників 3

1. Ионизация повітря . 3

2. Электростимулирование 6

Психологічні і педагогічні кошти впливу 7

1. Психотерапія і психопедагогика 7

2. Аутогенная тренування 10

Психологічні причини спортивних успіхів, і невдач 13

Раціональне харчування як важливий чинник відновлення працездатності 18

Основи раціонального харчування при розвитку фізичних якостей 18

Медико-біологічні кошти відновлення фізичної працездатності 20

Гидротерапевтичсские кошти відновлення працездатності 23

Вітамінні препарати 25

Література: . 25

Запровадження

Однією з основних та актуальних завдань спортивної психології є розробка ефективних практиче ских методів психологічної підготовки, котрі за могали б спортсменам пристосуватися до дедалі ін тенсивным навантажень на тренуваннях і змаганнях.

У цьому роботі розглянуто кілька методів і за емов, що інколи використовуються при психологічної подго товке спортсменів. Ці прийоми і нові методи подіяли, добре себе зарекомендували. Вони спосіб ствуют підвищення рівня психічної активності, збереженню психічної і моторної працездатності, швидшому відновленню психічної енергії, затрачено іншої спортсменами на специфічні зусилля, у цілому зміцненню розумової працездатності. З іншого боку, ці методи є єдино визначальними. Вона має гігієнічний, профілактичне, лікувальне значення, що надає вплив ширшому пла не - сприяють формуванню фізично міцних лю дей, здатних долати будь-які труднощі. З множе ства існуючих прийомів ми задіяні лише ті, що відповідають вимогам наступній тріади: поло жительный ефект, відсутність побічні ефекти, до ступность і легкість застосування.

Психічне вплив з допомогою фізичних чинників

1. Ионизация повітря

У широкому значенні під іонізацією повітря розуміє ся процес, у якому частки, наявні у віз дусі, рухаючись в електричних полях, зумовлюють електричну провідність. Відомо, що суміш газів, входять до складу атмосфери, з погляду теорії електрики є нейтральною. Перетворення нейт ральных атомів чи груп атомів в іони, які облада ют електричним зарядом через втрату чи поглинань електрона, і є процесом іонізації.

Ионизацией повітря серйозно зацікавилися иссле дователи, оскільки зазначалося, що суміш газів у повітрі, або аерозолів, несучих різні електричні заряди, здатна певні зміни щодо у процесах життєдіяльності організму.

Численні спостереження та експериментальні ис прямування показали, негативні іони надають позитивний вплив на організм - факт, що використовується в терапії (аэроионотерапия).

Ионизация повітря може відбутися як природним шляхом, завдяки дії деяких чинників (дощ, рух води в гірських потоках, електричні розряди тощо. п.), і штучно з допомогою специаль ных апаратів (термоелектричних, гідродинамічних, апаратів, дають слабкий електричний розряд, генера торів радіоактивних іонів тощо. буд.).

Позитивні ефекти іонізації повітря на орга низм зумовлюються певної концентрацією отирай цательных іонів і часом їхнього впливу.

На цей час зібрано багатий фактичний матеріал негативного впливу іонізації повітря на чоловіче ський організм. Цінний внесок до цього внесли дослідження, проведені у Росії, США, НДР, Італії, Німеччині й Ру мынии.

Сфера біологічного впливу иониза ции повітря дуже широка. Вона охоплює основні сис теми життєдіяльності організму — сердечно-сосудис тую, процеси подиху і обміну речовин, физико-химиче ские і морфологічні властивості крові, ендокринна функціонування реалізувати основні властивості нервової сі стемы.

Ионизация повітря експериментально застосовувалася у багатьох країнах, як чинник, сприяє підвищенню працездатності спортсмена. У цьому плані особливий але цікаві дослідження, проведені Минхом, Лепехиной і Вытчиковой у СРСР, Деляну і групою учених Центру спортивних досліджень, у Румунії, які констатували поліпшення деяких фізіологічних параметрів під впливом аэроионизации. Ці иссле дования показали, зокрема, що негативна иониза ция повітря надає сприятливий вплив на мус кульную силу, викликаючи підвищену фізичну сопро тивляемость статичної і динамічної навантаженні і кількість швидкість відбудовних процесів після виконання важкої праці.

Дані спеціальної літератури, які свідчать про позитивному біологічному вплив негативною іонізації на організм, спонукали дослідників до вивчення экспе риментальных умовах можливостей застосування аеро іонізації як і чинника інтенсифікації нервно-психи ческих можливостей спортсменів.

Нижче наведено наслідки впливу негативною іонізації на нервно-психическую сферу спортсмена, отримані експериментальним шляхом. Робота проводилася з групою спортсменів віком від 18 до 23 років, яка перебуває зборах, клінічно здорової. Протягом 18 щоденних сеансів тривалістю від 1 годину. до 1 годину. 15 хв. при концентрації 100 000 ионов/см3 груп па спортсменів піддавалася негативною іонізації.

Протягом усього експерименту температура і ат мосферная вологість до лабораторій перебувають у преде лах норми, а концентрація озону не перевищувала допусти мых меж (0,0001 мг/л). Вплив іонізації на нервово-психічні функції фіксувалося з допомогою клінічних і експериментальних даних. Клінічні і психологічні спостереження дозволили будувати висновки про психі ческой реактивності і до певному пове дению що в осіб з урахуванням наступних показників: сон, аппе тит, стан бадьорості чи втоми, особливості вос прийняття. Особлива увага зверталася на стан «знервованості», дратівливості, незручності, і навіть на досягнуті спортсменами результати, реєстровані у спеціальних хронограммах. Щодня у початок і в кін це періоду впливу аэроионизации проводилися псі хологические виміру часу реакції, пам'яті, теппинг-тест тощо. буд.

Порівняльний аналіз експериментальних даних, по лученных доі після сеансу впливу іонізації, выя вив такі позитивні ефекти від:

Суб'єктивні стану доброго настрою, комфор так і психічного рівноваги. Ще Десауер, одне із ос новоположников аэроионизации, стверджував, що отрица тільні іони цікавить хворих людей стан субъ ективной умиротворення, внутрішньої заспокоєності, добрий настрій. Виходячи з цього, Десауер рекомен довал використовувати негативну іонізацію при станах втоми і психічної депресії. Такі ре зультаты одержав, і Хаппель, який знайшов, що ніхто після впливу негативною іонізації пацієнти з психо логічного погляду були активні.

Дослідження, проведені серед спортсменів, підтвердили дані, отримані внаслідок спостережень хворих, виявили стриману, послідовну псі хологическую картину впливу негативною иониза ции, що характеризується станом психічного оживши ления, рухливості, гнучкості розумових процесів з швидшим протіканням сенсомоторных процесів.

Отже, клінічні спостереження показали, що з короткочасному, легкому вплив негативних іонів люди майже остаточно дійшли стан спокою і психічного рівноваги.

Стан розслаблення та. На противагу психічної сфері, у якому підкреслюється рухливість і «яс ность» розумових процесів, в психомоторной області спостерігаються ефекти розслаблення.

У наші дослідження під час перевірок, які прово дились відразу після впливу іонізації, було від мечено, під її впливом швидкість дії верхніх кінцівок і сила стискування динамометра були від проти вимірами, проведеними початку досвіду. Усе це результат появи стану нервно-мускульно го розслаблення, який свідчив про можливостях ви зывать спад напруження й входження у стан глибшого відпочинку нервово-м'язових груп. Після воздей ствия іонізації, час якої варіювався від 15 хв. до 1 години, швидкість виконання і сила сгибательных м'язів спортсменів відновилися до початкової величини, котрий іноді перевершували її. Прояв психічного вус покоения, викликаний мускульним розслабленням, з погляду несе позитивний еф фект.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9