Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Атестація як головний чинник підвищення ефективності праці соціальних працівників

Реферат: Атестація як головний чинник підвищення ефективності праці соціальних працівників

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження _3

ГЛАВА 1. Теоретичний аспект проблеми підвищення ефективності Школі соціальної роботи 6

1.1. Сучасний підхід для оцінювання ефективності Школі соціальної роботи 6

1.2. Професійний портрет соціального працівника у трудовій діяльності 20

ГЛАВА 2. Оцінка персоналу як головний чинник підвищення ефективності праці соціальних працівників 30

2.1. Методи оцінки персоналу 30

2.2. Атестація як комплексний метод оцінки соціальних працівників 39

ГЛАВА 3. Практичний досвід застосування атестації соціальних працівників 51

Укладання 62

Список використаної літератури _66

Додатка _68

Запровадження

Актуальність теми обумовлена необхідністю вивчення (дослідження) процесу атестації як комплексного методу оцінки ефективності праці соціальних працівників.

Атестація- це процедура систематичної оцінки щодо узгодженості функціонування конкретного працівника стандарту виконання на цьому робоче місце у цій посади, із застосуванням методів оцінки персоналу, це комплексна перевірка рівня ділових, особистісних, а де й моральних рис працівника за відповідною посади.

Існує велика кількість «за» і «проти» офіційної атестації працівників. Аргументом проти є думка у тому, що керівник і завідувачі й дуже постійно оцінюють своїм співробітникам, що атестація- це формальна юридична процедура, необхідна лише підтвердження або підвищення розряду оплати праці в Єдиної Тарифной Сетке.

Аргументом на користь атестації нині і те, що вона лише служить юридичної основою перекладів, рухів службовими щаблями, нагород, звільнень і запровадження зарплати, а й здійснює низку дуже важливих цілей: допомагає визначити, по-перше, які працівники вимагають більшої підготовки й , по-друге, результати програм підготовки персоналу. Вона допомагає установленню і зміцненню ділових відносин між підлеглими і керівниками через обговорення результатів оцінки й, ще, вона спонукає керівників надати допомогу.

Особливого значення атестації у цьому, що вона спонукає персонал працювати ефективніше. Наявність відповідної програми розвитку й гласність результатів виконання розвивають ініціативу, почуття відповідальності держави і стимулюють прагнення працювати ефективніше.

Атестація- одне з найбільш ефективних інструментів управління персоналом, вона дозволяє провести діагностику персоналу; визначити цінність співробітників як для підрозділи, але й всієї організації; обгрунтовано приймати управлінські рішення, особливо пов'язані з стратегічними завданнями організації.

З переліченого вище, виділимо мета роботи: визначити особливості й умови застосування атестації підвищення ефективності праці соціальних працівників.

З поставленої мети, випливають такі завдання:

1. визначити сутність поняття «ефективності роботи»;

2. виділити критерії ефективності Школі соціальної роботи;

3. вивчити особливості праці соціального працівника;

4. виявити чинники підвищення ефективності праці соціального працівника;

5. скласти професійний портрет соціального працівника;

6. виявити сутність атестації й особливо застосування сили у сфері;

7. виділити методи оцінки персоналу, застосовувані в атестації;

8. вивчити практичного досвіду застосування атестації соціальних працівників;

9. вивчити вплив атестації для підвищення ефективності праці соціальних працівників.

Об'єкт дослідження- професійно - службова діяльність соціальних працівників.

Предмет дослідження- процес атестації соціальних працівників.

Гіпотеза дослідження- однією з основних умов підвищення ефективності Школі соціальної роботи є оцінка праці соціального працівника, на яку використовуються спеціальні методи. Комплексным методом оцінки є атестація. А, щоб атестація проходила найефективніше, необхідно розробити критерії оцінки, встановити стандарти виконання праці кожному за робочого місця, забезпечити об'єктивність оцінки й подальше її використання.

Ефективність Школі соціальної роботи розглянута в працях Фирсова М. В., Жукова В.І., Топчего Л. В. та інших. Професійна діяльність соціального працівника вивчалася на роботах Холостовой Є. І., Ляшенко А.І., Фирсовым М. В. та інші авторами.

Зміст дипломної роботи умовно можна розділити втричі частини. У першій частині розглядається сучасний підхід для оцінювання ефективності Школі соціальної роботи: сутність поняття «ефективність», виділено критерії ефективності Школі соціальної роботи, дано приклади здійснення Школі соціальної роботи на макро- і мікрорівнях. Описано професійний портрет соціального працівника у трудовій діяльності. Дани різні визначення Школі соціальної роботи як професійного виду (закордонні та вітчизняні). Зроблено висновок у тому, що ефективність Школі соціальної роботи великою мірою залежить від особистості соціального працівника, її здійснює.

Друга частина містить опис атестації соціальних працівників, її мети, критерії оцінки, етапи атестації, використовувані методи. Зроблено висновок у тому, що атестація спонукає соціальних працівників до ефективнішого виконання своїх можливостей, отже, впливає для підвищення ефективності Школі соціальної роботи загалом.

Третя глава диплома містить практичну частина, в якому міститься оцінка процесу атестації в Комплексном Центрі Соціального Обслуживания «Новокосино». Дана коротка характеристика центру, її прикладі описаний процес і вивести результати атестації працівників, і навіть розроблено рекомендації підвищення ефективності праці працівників.

Дипломна робота містить чотирнадцять додатків, які включають стандарти методів оцінки персоналу, які розкривають процес атестації: накази «Положення про порядок проведення атестації у державних установах підвідомчих КСЗН р. Москви; посадові інструкції працівники, які підлягають атестації та інших.

ГЛАВА 1. Теоретичний аспект проблеми підвищення ефективності Школі соціальної роботи.

1.1. Сучасний підхід для оцінювання ефективності Школі соціальної роботи

Соціальна робота не зводиться до традиційних формам діяльності; її визначення, дефініції дуже різноманітні. Так, Асоціація соціальних працівників Великобританії на 1989 року дала таке визначення:

соціальна робота - це відповідальна професійна діяльність, що допомагає людям, співтовариствам встановити, визначити особисті, соціальні й ситуативні, тобто. обстоятельственные труднощі, що впливають них. Соціальна робота допомагає їм подолати ці труднощі у вигляді підтримки, захисту, корекції та для реабілітації. Це діяльність патронажу, соціальної допомоги, соціального забезпечення, соціального освіти ис правління і нагляду над правопорушниками, спрямовану діагностику, контроль і реабілітацію осіб, які потребують соціального допомоги.

Професор Сильвія Штаун визначає соціальну роботу як роботу, яку робить соціальний працівник, надаючи соціальної допомоги індивідам, групам, задовольняючи їхні потреби, допомагаючи мобілізувати все джерела суспільства надання допомоги. Посада соціального працівника надається державними й суспільними організаціями, і навіть приватними агентствами соціальної допомоги. Сильвія Штаун вважає, що необхідною передумовою прийому працювати на посаду соціального працівника служить наявність кваліфікації в патронаже — атестата чи диплома. Особливого значення має градуированность (уровневость) кваліфікаційних характеристик соціального працівника.

Міжнародна Федерація соціальних працівників дає свою ухвалу

соціальної роботі. Це професійну роботу по: 1)ведению благодійної діяльності, 2)оказанию допомоги фахівця в царині самовираженні, 3)дисциплинированному впровадження у життя наукового знання про людському поведінці (соціальному поведінці людини). Соціальна робота спрямовано розвиток особистості, індивіда, сім'ї, нації, вищі країн світу - втілення у життя засад соціальної справедливості.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14