Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Технології обробітку с/г культур

Реферат: Технології обробітку с/г культур

Вступ.

1. Завдання, які стоять перед АПК.

Сільськогосподарське производство—важнейшая галузь народ ного господарства нашої країни. У разі але виття аграрної поли тики необ ходимо значно підвищити його. Один із ос новий ных завдань агропромышлен ного комплексу залежить від на дежном забезпеченні насе ления продуктами харчування. Для далеч нейшей интенсифи кации виробництва треба поза дрять нові тих нологии.

Як зазначалося на мар товском (1989 р.) Пленумі цк кпрс, зараз, як у корені перебудовуються экономиче ские відносини у селі, створюється сприятлива сі туация у тому, щоб орга нически з'єднати сільському господарстві з научно-техниче ской революцією, забезпечити перехід налаштувалася на нові технології, до активно му використанню досягнень біотехнології, селекції, агрохи мии.

Провідна галузь сель скохозяйственного производ ства — рас тениеводство. Практичну галузь, в до торою займаються ви ращива нием культурних рослин, називають землеробством. Наря ду під назвою галузі обидва терміна вживають й у назва ния у вужчому сенсі відповідних наук. Термін «зем леделие» застосовують до растениеводче ским галузям, що з обробкою грунту, преиму щественно до полеводству.

Рослинництво — наука про рослинах польовий культури, изу чающая по-різному образие їх форм, особливості біології, требова ния до фак торам зовнішнього середовища й наи досконаліші прийоми вирощування культур для по лучения високих урожаїв найкращої якості. Кінцевою метою рослинництва — по лучение максі мального коли чества сільськогосподарської продукції з каждо го гектара при найменших видатках праці.

Овочі — повсякденний продукт харчування, незамени мый ис точник різних ві таминов, мінеральних солей, ефірних олій і фітонцидів, вкрай необхідні здо ровья і гармо ничного разви тия людини. Вживання різноманітних све жих ово щей для харчування сприяє правильному обміну речовин, охороняє людини від за болеваний і порушує про изводительность його.

Специфічна особливий ность овочівництва — біль шой набір різноманітних культур. Значні разли чия у тому біологічних осо бенностях, зональних услови ях обробітку визначають розмаїття та складність технологічних процесів виробництва овочів. З усіх технологічних процесів прибирання і послеубороч ная про работка — найбільш трудоем кая. На частку при ходится 60 .80 % всіх трудових за витрат при выращива нии ово щей.

Нині ме ханизированы багато опера ции посіву, посадки, догляду за рослинами, жнив і після збиральної обробки ка порожні, томатів, цибулі, моркви та інших овочевих культур. Для ефективного ис користування цих машин не обходжено передусім изу чение їх устрою як інженерно-технічними ра ботниками господарств, а й бригадирами, звеньевыми овощеводческих господарств й іншими спеціалістами, свя занными з експлуатацією ука занной техніки. Особливе вни мание слід приділяти на будівництві машин на поставлене режим роботи, і навіть регу лировкам робочих органів. Комплексна механізація обробітку овочевих лантух тур передбачає, ще, добір специаль ных сортів для механізованої збирання, кратну відповідність ширини захоплення посівних машин ширині за хвата убо рочных, ретельну предпо севную обробку полів, під приготування їжі поворотних смуг при збиранні, чітку организа цию праці при механизиро ванній потокової збиранні ово щей. Взаємозв'язок всіх рас смотренных элемен тов при знаходить ще більше значе ние при возделыва нии овочів по індустріальним техноло гиям, що дозволяють по лучити високу якість го товой продук ции, помітно поліпшити умови праці ра бочих, сни зить витрати в 3 .4 разу, а собівартість ово щей — в 1,5 .2 разу – і є основні завдання сель скохозяйственного производ ства.

Розділ №2

1. Технологія возделы вания овочевих культур.

А) Технологія подго товки грунтів та насіння до посіву.

Підготовка грунту під овочевим культурам — одна з важ нейших заходів аг ротехнического комплексу, спрямований ного створення сприятливого водно-воз душного, харчового і тепло вого режимів грунту. Обра ботка грунту передбачає також боротьбу з бур'янистої зростати тельностью, з шкідниками і бо лезнями сельскохозяйст венних культур. При обра ботке грунту роблять заділи вают органічні та міні ральные добрива.

Система обробітку грунту залежить від почвенно-климати ческих умов, закладення раз особистих добрив, предшест вующей лантух тури, залягання грунтових вод, местораспо ложения поля, лантух тури, під яку готується полі, і інших умов.

Правильна обробка грунту повинна поєднуватися з правиль ным веденням сівозмін. Велику роль підвищенні уро жайности овочевих лантух тур грають раціональні се вообороты і правильна структура посівних площа дей. Тип і змістом сево обороту визначають, виходячи з державних планових завдань, економічних пріоритетів і природних умов хозяй ства, його спеціалізації. Під час упорядкування сівозмін враховують осо бенности від ділових культур, їх требова ния до попередникам, забезпеченість господарства технікою, робочої силою, добрива ми, отрутохімікатами, гербіцидами тощо. буд.

Дотримання сівозміни — це дотримання намічено ного по рядка використання оранки, дотримання эффектив іншої системи меро прийнять для підняття лантух тури землеробства, по увеличе нию виходу продукції з каж дого гектара ріллі при наи менших видатках праці та коштів.

Перелік деяких схем овочевих сівозмін:

1. Багаторічні трави.

2. Багаторічні трави.

3. Бахчи.

4. Помідори.

5. Корнеплоды, цибулю 1-го роки життя.

6. Квасоля, горох, кукурудза, огірки.

7. Помідори.

8. Корнеплоды, цибулю 2-го року + літній посів багаторічних трав після збирання семенникоз.

II

1. Багаторічні трави,

2. Багаторічні трави.

3. Помідори, перці, бакла жаны.

4. Капуста 2-го роки життя.

5. Лук, моркву, буряк 1-го роки життя.

6. Огірки, кабачки, патисони, квасоля.

7. Капуста 1-го роки життя.

8. Лук, моркву, буряк 2-г& роки життя + літній посів багато літніх трав після збирання семенни ков.

III

1. Багаторічні 1равы.

2. Багаторічні трави.

3. Капуста середня, пізня.

4. Помідори, перці, бакла жаны.

5. Лук, часник.

6. Огірки, кабачки, патисони.

7. Помідори.

8. Корнеплоды.

9. Капуста рання, зеленные Т- літній посів трав.

IV

Багаторічні трави.

2. Помідори (розсада).

3. Огірки, кабачки, патисони, бобові.

4. Лук, часник.

5. Помідори, перці, бакла жаны.

6. Капуста середня, пізня.

7. Корнеплоды.

8. Помідори, картопля років ній посадки.

9. Капуста рання + літній посів трав.

І це тільки деякі, із великої безлічі, схеми сівозмін овочевих лантух тур. Але все-таки основним фак тором, істотно впливаю щим отримання доброго та якісного врожаю явля ется основна і предпосевная підготовка грунту.

Овощеводство ха рактеризуется інтенсивним технологічним процесом производ ст ва, які мають більш 80 технологічних операцій, осуществ ляемых при обробці грунту, підготовці посадкового (посівного) мало териала, висадці (сівбу) їх у грунт, обробленні культур, жнивного поля, післязбиральній обробці, зберіганні, предреализационной обробці чи переробці, реалізації продукції.

Основна обробка грунту включає лущення стерні, планування поверхні по лей, оранку, боронування, культивацію, прикатывание.

Основна обробка грунту сприяє відновленню її родючості, забезпечує поліпшення водно-воздушного режиму, заделку рослинних залишків і знищення бур'янистих рослин. Вона вклю сподівається лущення і зяблевую оранку. Після поздноубираемых перед шественников зяблевую оранку усунути дискованием удвічі сліду.

На заливних заплавах щоб уникнути змиву родючого шару основну обробку грунту проводять навесні.

Планування полів необхідна для якісного виконання посіву насіння, посадки розсади, міжрядної обробки, поливу і прибирання врожаю. Для капітальної планування полів застосовують экска ваторы, бульдозери, скрепери, самосвальные транспортні середовищ ства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9