Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Удосконалення збутової діяльності підприємств у складі НПКХ "Азовський Фермер"

Сторінка 9

Кожен бізнесмен переслідує над ринком вільної конкуренції лише свої власні мети. Проте закони «невидимою руки» ринку діють в такий спосіб, що, переслідуючи власні інтереси, він у водночас реалізує інтереси широкого загалу споживачів. Конкуренція немилосердно витісняє фірми, що виробляють надмірну з погляду ринку продукцію, тобто не затребувану їм. У той самий час фірми, випускають дефіцитну продукцію, виявляються хіба що поза конкуренцією. На таку ринкову нішу рухається безліч продавців і виробники таких товарів отримують поштовх нарощуванню виробництва. Конкуренція є тонесенький і гнучким механізмом регулювання вільного ринку, допомагаючи фірмам миттєво реагувати на будь-які зміни ринкової кон'юнктури. У цьому необхідно пам'ятати, що ця адаптація завжди займає що час, що дозволяє реалізувати накопичені якісні зміни виявити власні механізми економічного зростання.

У Росії її становлення та розвитку вільного ринку перших кроків наштовхнулося на природні монополії, і навіть на монополії на галузевому рівні, і різних регіонах з сформованого поділу праці умовах формування єдиного народногосподарського комплексу.

Боротьба природними й іншими видами монополій почалося з ухвалення закону «Про конкуренції, та обмеження монопольної діяльності на товарних ринках», який набрав чинності 26 квітня 1990 року. Однак дієвого механізму його реалізації, хоча у останнім часом робляться деякі кроки у цьому напрямі. Було створено Державний антимонопольний комітет, який покладалися функції проведення життя цього закону, аналіз монополізації товарних ринків, антимонопольна експертиза законодавчих актів, злиття підприємств у об'єднання, асоціацію та концерни, освіту акціонерних товариств та іншого подібного начиння, і навіть розробка та реалізація програм антимонопольної роботи і розвиток конкуренції. Відповідно до цього закону, монополістом вважається те підприємство чи фірма, продукція якої займає понад 30-35 % ринку. З іншого боку, Комітет бере участь у формуванні митно-тарифній політики, яка надає пряме вплив на стан конкурентного середовища на ринку, оцінює можливі наслідки ведення заходів тарифного і нетарифного характеру по зовнішній торгівлі, котрі мають спричинить порушення заходів міжнародної торгівлі, суттєвого обмеження конкуренції, дефіциту товарів, встановленню монопольно високі ціни та зростання контрабанди. У окремих випадках, коли на внутрішній ринок ввозяться товари в особливо великих обсягах і з демпінговими цінами, завдаючи серйозних збитків вітчизняним виробникам подібних чи конкуруючих товарів, застосовуються захисних заходів як спеціальних мит чи квот, і навіть антидемпінгових і компенсаційних мит.

Під час проведення конкурентної політики і стратегії слід розрізняти такі економічні процеси, як конкуренція і конкурентоспроможність фірм і окремих товарів. Кожна з цих понять має власний утримання і реалізує свої власні функції в маркетингової стратегії фірм і.

Конкурентоспроможність є відносну оцінку переваг фірм, підприємств, продуктів та надаваних послуг, що дозволяє нею з більшої ефективністю задовольнити потреби споживачів. Конкурентоспособной є фірма, що займає найстійкіші позиції на ринку, проникає і зовнішніх ринках, проводить ефективну конкурентну стратегію. Вона визначається поруч зовнішніх й міністром внутрішніх чинників:

- наявність нормативних актів, якими керується підприємство;

- науково-методична документація, проектно-конструкторські документи;

- технологія виробництва; технічний рівень продукту або ж послуги;

- ділові і особисті якості робочих, фахівців і менеджерів;

- стан цінних паперів, тобто забезпечення їх ліквідності над ринком;

- інфраструктура та моральний стан довкілля;

- рівень інформації.

Якщо всі ці чинники оцінити за рівнем задоволення потреб виробників у реалізації обраних цілей бізнесу і маркетингу, можна кожному за конкретного випадку вибрати основні вимоги, яких мають відповідати ці показники. Так, до нормативних актів можуть бути пред'явлені вимоги відповідності міжнародних норм застосування їх розробки системного і комплексного підходів до управління підприємством; до проектно-конструкторській документації – застосування сучасних методів науково-технічних розробок, створення випереджальної бази порівняння у разі планування відновлення продуктів й нових послуг, які відповідають міжнародним вимогам; до виробництва – створення і використання прогресивних технологій, сучасних методів маркетингу і технічного менеджменту, відновлення основних фондів, забезпечення гнучкості виробничих процесів. До окремому робочому пред'являються такі вимоги, як вміння виконати все технологічні нормативи за всі заданим параметрами виробів, а до спеціаліста – вміння розробити чи сконструювати продукт, який на початок процесу виробництва та під час якого випереджає своїх суперників у всіх параметрах.

При аналізі конкуренції над ринком визначають, яка форма її переважає (загальна, непряма, очікувана). Так, загальна конкуренція передбачає передусім наявність прямих конкурентних відносин, вона може відбуватися або з просуванням однієї й тієї ж самого продукту цього разу вже яке зайняте і освоєному ринках, або з продуктами, але різних ринках. Косвенная конкуренція може статися, якщо фірма чи підприємство виходить із у тому ж продуктом географічно і сезонно однією й тому самому чи різних ринках. З іншого боку, розрізняють ще очікувану конкуренцію у зв'язку з впровадженням у ринок нових продуктів цього разу вже освоєний чи новий ринок, географічно і сезонно.

Визначаючи своєї стратегії над ринком, фірма має виходити із те, що конкуренція – багатозначне явище, классифицируемое за низкою ознак. Так, функціональна конкуренція виникає через те, що різні товари можуть задовольняти те ж потреба, але по-різному. Предметная конкуренція проявляється, коли підприємства пропонують покупцям практично однакові товари, различаемые собою лише незначними відхиленнями цінується і як, або навіть збіжні за всіма параметрами.

Наявність різної форми і деяких видів конкуренції змушує підприємства старанно вивчати свого суперника над ринком. Насамперед слід постійно ознайомитися з рекламної кампанією, що проводить конкурент, - якими засобами реклами користується, який приблизний розмір рекламних коштів, проводити систематичне дослідження всієї первинної і вторинної інформації, що стосується найближчих конкурентів.

Зібраний матеріал про кожен конкурента піддається ретельного аналізу, і відразу приймають рішення про створення адекватної стратегії конкурентної боротьби. Вона може висловлювати наступальні чи захисні дії підприємства, створені задля заняття міцної позиції над ринком.

Виділяється ще стратегія збереження конкурентних переваг, як у внутрішньому, і зовнішньому ринках. Щоб виявити їх, необхідно проаналізувати конкурентної ринкової ситуації, який засвідчить, які ключові чинники успіху для аналізованого ринку, виявленого за цими ключовим чинникам. З отриманої інформації, фірма може конкурентні переваги, щодо якої вона не має найкращі позиції, і навіть ухвалити рішення про досягненні такої переваги у певній області й спробувати нейтралізувати очевидних суперників. Наприклад, до уваги беруться такі чинники конкурента, як широта асортименту, транспортне забезпечення доставки товарів на склади фірми і доставка покупок покупцям, через відкликання постачальниками, інтер'єр магазинів, легкість скоєння купівлі, якість товарів, зручність розташування магазину.

При количественно-качественной оцінці все фірми діляться на групи, кожна з яких реалізує над ринком своїх функцій: «лідер», «викликає», «щілинній», «послідовник».


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15