Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Селекція і насінництво моркви і капусти кольорової

Сторінка 2

1923-го р. в Україні, а 1924 р. в РРФСР була репетування ганизована Державна мережу сортовипробування, сис тема апробації сортових посівів. У 1926 р. був учреж ден державний контролю над якістю насіння. У 1925—1930 рр. Селекційна станція Московської сільськогосподарської академії їм. До. А. Тімірязєва

організувала сортовое овочеве насінництво низки важ нейших сортів. Було створено спеціальні опорні пункти, які вирощували поліпшені насіння цибулі, капусти» коренеплодів, бобових, огірки та інших лантух тур, використовувані далі на репродукцію. До цієї роботи залучили фахівців по селекції і семеновод ству овочевих культур: Б. У. Квасников, А. Д. Якимович, Т. Ф. Зинов'єва, У. Я. Шалімова, А. І. Вороніна та інших. Діяльність Грибовской селекційної станції, опор ных пунктів академії, спеціалізованих господарств започаткувала планової роботу з селекції і семі новодству овочевих культур нашій країні.

У Московської сільськогосподарської академії їм. До. А. Тімірязєва і Грибовской овочевий селек ционной станції під керівництвом професора З. І. Жегалова було розгорнуто дослідження з розробці біо логічних основ насінництва і методичних основ отримання високих урожаїв високоякісних насіння, і навіть основ по сортоведению і державному сміття тоиспытанию овочевих культур. Вагомий внесок у семі новодческую науку внесли такі вчені, як М. У. Рытов, Р. І. Шрьодер, М. І. Кичунов, М. М. Тимофєєв та інших. У розвитку науки сортоведения овочевих культур сле дме відзначити великій ролі селекционера-овощевода І. П. Павлова. То був перший період розвитку семі новодства нашій країні.

Реконструкція сільського господарства і організація великих овочевих радгоспів зажадали різкого повели чения виробництва високоякісних насіння. У 1931 р. були законодавчо затверджені основні орга низационные принципи системи насінництва. Це давало б ло початок другого періоду розвитку вітчизняного се меноводства. Відповідно до постановою виділили спеціалізовані насінницькі хозяй ства і організовано насінництво за визначеною сі стеме і плану.

Для керівництва та спеціального насінницького обслуговування овочевих насіннєвих господарств у 1934 р. було створено систему Сортсемовош, що мала переважно країв, і областей свої відділення, а насінницьких районах — районні і межрайон ные контори. Створення системи Сортсемовощ вважатимуться початком третього періоду розвитку овочевого насінництва нашій країні.

У післявоєнний період робота з совершенствова нию системи насінництва овочевих культур продол жалася, росли виробництво і заготівля сортових насіння.

Для науково-методичного руководст ва селекционно-семеноводческими роботами научно-ис следовательских і навчальних закладів в 1975 р. з урахуванням Всесоюзного науково-дослідного інституту се лекції і насінництва овочевих культур (ВНИИССОК), організували селекційний центр по овочевим лантух турам.

З метою докорінного по-ліпшення селекції і семеновод ства основних сільськогосподарських культур країни цк кпрс і Раду Міністрів СРСР 1976 р. прийняли постанову «Про заходи з подальшому поліпшенню се лекції і насінництва зернових, олійних культур і трав», яке надало значний вплив і розвиток селекційно-насінницької роботи з овочевими культурами.

Схема розмноження сортових насіння. Схема насінництва — це сукупність спеціальних ділянок з науково-дослідницькою закладах державної і семеноводче ских посівів у господарствах, де послідовно через відбір і розмноження здійснюється процес воспроиз ведення сорти. Схема насінництва включає прийоми та художні засоби, дозволяють забезпечити вирощування насіння з високими сортовыми і врожайними якостями. Вона визначається біологічними особливостями культури, площами, займаними нею виробництві, врожай ностью і коефіцієнтом розмноження, нормами висіву, Організаційними, технічними і економічними вус ловиями.

У кожній зоні країни виділено селекційні й досвідчені станції, сільськогосподарські вузи і науково-дослідні інститути для вирощування елітних насіння. Семена еліти за планом Сортсемовощ передають для розмноження в насіннєві господарства. Чим бли ж виробництво елітних насіння доречно походження сорти, тим паче пристосованим до місцевих умов виявляється насіннєвий матеріал, тим зберегти цінні ознаки й поліпшуючи властивості сорти. Тому насіння еліти слід вирощувати за умов, благоприятствующих збереженню сортових якостей, а, по сортам, районирован ным для захищеного грунту, їх вирощують, як пра вило, у його видах культивационных споруд, котрим вони призначені, й у календарні терміни, прийняті для товарних посівів.

З насіння еліти в насіннєвих господарствах выра щивают насіння відповідних репродукцій. При вирощуванні репродукцій походять від принципу зонально сти, концентрації насінництва і спеціалізації семі новодческих господарств. Тому, за розміщення насінництва Всесоюзне об'єднання Союзсортсемовощ основну увагу приділяє спеціалізації респуб образ, областей, районів і господарств із вирощування сортових насіння певних культур і сортів, концентрації виробництва сортових насіння зонах з найсприятливішими грунтово-кліматичними, економічними умовами щоб одержати високих урожаїв якісних насіння.

Успішна робота з концентрації та спеціалізації насінництва овочевих культур ведеться у господарствах України, Білорусі, Грузії, Молдавії. Начатаона й у Російської Федерації.

У 1975 р. із збільшення виробництва насіння овочевих, баштанних культур і кормових коренеплодів було створено Всеросійські виробниче объедине ние з насінництва овочевих, баштанних культур і корів мовых коренеплодів (Россемовощ) і проведена специа лизация господарств. Нині до об'єднання вхо дит близько 60 радгоспів.

У насіннєвих господарствах сортові насіння овоч ных, баштанних культур і кормових коренеплодів выра щивают до певних репродукцій. Сортовые насіння, отримані з еліти, називаються першої репро дукцией. Семена першої репродукції, розмножені в семеноводческой мережі. дають другу репродукцію. Пос ледующее розмноження називається третьої репродук цией.

Овощные і баштанні культури від багатьох

сільськогосподарських культур високим коефіцієнтом розмноження і високим врожаєм насіння. Наприклад, ес чи один сім'яник білокачанної капусти дасть 40 р се мян, тобто 10000 насіння (один р 250 насіння), то коэф фициент розмноження дорівнюватиме 10 000. У моркви він дорівнює 12000. Середній врожай насіння білокачанної капусти 5—7 ц із першого га. Цього кількості насіння при нір ме витрати на 1 га 0,5 кг досить на площа товар ного посіву капусти в 1000—1400 га. Врожай насіння мор кови із першого га забезпечить площа - близько 80 га. Тому, за насінництві овочевих культур не потрібно у тому тривалому розмноженні.

За окремими овочевим культурам нашій країні встановлено наступна схема вирощування сортових насіння (ОСТ 46-25—74—ОСТ 46-36—74 «Семена овочевих, баштанних культур і кормових корені плодів. Сортовые і посівні якості»).

До першої репродукції розмножують елітне насіння наступних культур: білокачанна капуста, краснокочанная, брюссельська, савойська, кольорова, пекінська капуста, кольрабі їдальня, перець, физалис, баклажан, редька, ріпа, бруква їдальня, редис при беспересадоч іншої культурі, крес-салат, і навіть огірок і томат для захищеного грунту.

До другий репродукції розмножують елітні семі інших овочевих культур (зокрема і редиса при пересадної культурі), крім бобових, кормових культур та цукрової кукурудзи.

До третьої репродукції розмножують елітні семі на гороху, бобів, квасолі, буряків кормової, брукви корів мовой, капусти кормової, турнепсу, кольрабі кормової.

Багаторазово репродукуються насіння цукрової кукурудзи.

При зазначеної схемою розмноження відбувається щорічне відновлення сортових насіння, оскільки для получе ния насіння першої репродукції використовується еліта, а. вирощування .другий репродукции—семена першої ре продукції.


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12