Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансових результатів від продукції рослинництва

Сторінка 4

Таблиця 3 - Результати фінансової складової діяльності СПК "Краснодарський"

Показники, тыс.руб.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2001 р.

в % до

1999 р.

Валова продукція за собівартістю

11993

20758

23813

198,56

Валовий дохід

5064

9124

6623

130,79

Виручка від продукції

14137

19980

22060

156,04

Прибуток (збиток) від продукції

726

2501

1803

248,35

Чиста (нерозподілена) прибуток звітного

року

707

849

861

121,78

За даними таблиці 3 можна назвати, що це показники фінансової складової діяльності зросли 2001 р. проти 1999 р. Наприклад, валова продукція за собівартістю збільшилася майже 2 разу, а прибуток від реалізації – в 1,5. Чистий прибуток 2001 р. збільшилася на 21,78%, а валовий дохід на 30,79%. Та найбільше збільшення відбулося відношенні прибуток від реалізації продукції. Вона зросла на 148,35%.

Аналізуючи показники таблиці 4, слід зазначити, що з усіх категоріям 2001 р. проти 1999 р. сталося збільшення. Так, найвищий валовий дохід на одну середньорічного працівника, зайнятого переважно виробництві, і як 36,59 крб. 2001 р., що у 65,49% більше, ніж у 1999 р. Валовий дохід у розрахунку один карбованець виробничих витрат у 2001 р. посутньо не змінився і знову залишився навколо оцінки 39 коп. Найбільше прибутку доводиться знову ж таки одного середньорічного працівника основного виробництва – 9,96 крб. 2001 р., що становить 314,2% проти 1999 р.

Таблиця 4 - Ефективність використання ресурсів у СПК "Краснодарський"

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2001 р.

в % до

1999 р.

Доводиться валового доходу на розрахунку:

· одного середньорічного працівника,

зайнятого переважно виробництві, тыс.руб.

· один гектар сільськогосподарських угідь,

тыс.руб.

· один карбованець оборотних і основних произ-

водственных фондів основний діяльності,

крб.

· один карбованець виробничих витрат, крб.

22,11

4,05

0,13

0,39

42,44

7,56

0,24

0,57

36,59

5,46

0,21

0,39

165,49

134,81

161,54

100

Доводиться прибуток від реалізації для:

· одного середньорічного працівника, зайнятого

переважно виробництві, тыс.руб.

· один гектар сільськогосподарських угідь,

тыс.руб.

· один карбованець оборотних і основних произ-

водственных фондів основний діяльності,

крб.

· один карбованець виробничих витрат, крб.

3,17

0,58

0,01

0,06

11,63

2,07

0,03

0,16

9,96

1,49

0,02

0,10

314,2

256,89

200,0

166,67

Підбиваючи загальний підсумок за результатами діяльності СПК «Краснодарський», слід визнати, що високі показники було виявлено в 2000 р. Порівнюючи ж показники результатів виробничу краще й фінансової складової діяльності господарства за 1999 і 2001 гг.,следует відзначити їхнє зростання на менш, ніж 20%. Аналіз ефективність використання ресурсів у господарстві дав змогу виявити, що у 2001 р. використання ресурсів господарства була більш ефективно й продуктивно, ніж у 1999 р. Це засвідчують числові дані про прибуток від реалізації продукції, де всі показники набагато перевищують 100-відсотковий рівень.

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РАСТЕНИЕВОДСТВА У СПК «КРАСНОДАРСКИЙ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

3.1. Динаміка показників, характеризуючих фінансові результати

Статистика мають забезпечувати правильне визначення обсягу валової продукції і характеристику і розподілу і реалізації продукції відповідно її економічному змісту і зростаючим споживчим запитам.

Під валовий продукцією матеріальної галузі народного господарства мається на увазі сукупний продукт цій галузі, створений за певний період. При визначенні валової продукції сільського господарства та інших галузей матеріального виробництва необхідно, передусім, чітко обмежити продукцію кожної галузі й уточнити зміст сукупного продукту галузей у умови їх всебічних внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків. Усі галузі процесі виробництва пов'язані один з одним: продукт одного виробництва чи галузі протягом періоду, протягом якого береться обсяг сукупного продукту, споживається як на другий галузі цього підприємства, чи інших підприємств, тобто. робить певний оборот.

Сукупний продукт, визначається як проста сума продуктів різних взаємозалежних у процесі виробництва галузей, тобто із включенням того що відбувається з-поміж них взаємного обороту, є валовий оборот.

Валова продукція сільського господарства обчислюється методом валового обороту, тобто як сума сирих продуктів рослинництва і тваринництва. До сирої первинної продукції сільського господарства належить продукція, не подвергшаяся переробці інших галузях, наприклад зерно, цукрові буряки, насіння соняшнику, сирі овочі, плоди, молоко.

Сільськогосподарська продукція, реалізована межі господарства, називається товарної продукцією. Частина продукції, споживаної у даному лісовому господарстві чи реалізованої його межі, може попередньо піддаватися промислової переробці. Розподіл фізичного обсягу сільськогосподарської продукції то, можливо представлено в грошах за умови єдиних цін всім каналів реалізації. Розподіл продукції з вартості (недоліків виробництва) передбачає врахування фактично створених цін.

Відсоткове ставлення товарної продукції цього виду до валової продукції цього ж виду є показник товарної продукції. При визначенні показника товарності усієї нашої сільськогосподарської продукції підприємства обсяги товарної і валової продукції беруться в грошової форми в єдиних цінах.

При обчисленні показника середньої товарності продукції з сільськогосподарському підприємству звичайно приймають до уваги (не включають ні з товарну, ні з валову продукцію) нетоварні переважно види продукції (сіно, солому, силос, зелений корм та інших.).

Структура товарної продукції та її зміни за досліджуваний період із 1999 року у 2001 рік представленій у таблиці 5.

Аналізуючи дані таблиці 5, треба сказати, що найбільше питому вагу 2001 р. у структурі товарної продукції посідає реалізацію виробленої іншої продукції, основну частину якої складають ягідні культури (всього іншої продукції – 7228 тыс.руб. чи 40,42% загальної продукції рослинництва). Виробництво цієї категорії продукції 2001 р. зросло більш як вп'ятеро проти 1999 р. і це надало найбільший приріст за період. Також треба сказати збільшення обсягів виробництва та її реалізації зерна на 81,32% 2001 р., порівнюючи цей показник з 1999 р. Обсяги реалізації овочів, навпаки, знизилися й у 2001 р. становили лише 26,86% загальної продукції рослинництва, тоді як і 1999 р. цей показник дорівнював 52,88%. Найменшу питому вагу 2001 р. у структурі посідає реалізацію кісточкових і зерняткових плодів – всього 13,95% замість 18,44% в 1999 р. Загалом в галузі рослинництва у господарстві треба сказати на збільшення обсягів реалізації своєї продукції 62,54% - з 11005 тыс.руб. в 1999 р. до 17887 тыс.руб. 2001 р.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14