Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища підприємства АПК

Реферат: Аналіз фінансового становища підприємства АПК

Запровадження

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємств із вышения ефективності виробництва, конкурентоспособнос ти продукції та послуг з урахуванням запровадження науч но-технического прогресу, ефективніші форми господарювання та управління виробництвом, подолання бесхозяйственнос ти, активізації підприємництва, ініціативи й т.д.

Важлива роль реалізації це завдання відводиться экономи ческому аналізу діяльності господарюючих суб'єктів. З його за допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські реше ния, здійснюється контролю над виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють ся результати діяльності підприємства, його підрозділів, і працівників.

У цьому роботі об'єктом аналізу виступає фінансове становище підприємства. Фінансове становище підприємства - економічна категорія, відбиває стан капіталу про цессе його кругообігу і можливість суб'єкта господарювання до саморазви тию фіксований час.

Щоб охарактеризувати фінансове становище підприємства, необхідно оцінити розміщення, склад парламенту й використання коштів (активів), і навіть стан джерел формування (пасивів) за належністю (власний чи зваблений капітал) й терміни погашення зобов'язань (довгострокові і короткострокові). Для загальної оцінки динаміки фінансового становища підприємства статті балансу об'єднують в окремі специфічні групи з ознакою ліквідності (статті активу) і терміновості зобов'язань (статті пасиву). Отже, отримують агрегований баланс.

Читання балансу по систематизованим групам агрегованого балансу ведеться від використанням методів горизонтального і вертикального аналізу.

Горизонтальный аналізце динамічний аналіз показників. Він дає змогу встановити їх абсолютні збільшення і темпи зростання.

Вертикальне аналізце структурний анализактива і пасиву балансу. Структура (склад) би в економічному аналізі вимірюється кількісно, як співвідношення частин, яке виражається їх питомими вагами у загальному обсягу досліджуваної сукупності. Измеряется в частках одиниці чи відсотках.

Фінансове становище то, можливо стійким, хистким (предкризис ным) і кризовим. Здатність перед прийняття своєчасно виробляти пла тежи, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі, переносити неп редвиденные потрясіння і підтримай вать свою платоспроможність в несприятливих обставин свідчить про його усталеному фінансовому сос тоянии, і навпаки. Мета работы—охарактеризовать фінансове становище підприємства з прикладу господарства Московській області ЗАТ «Полум'я».

Задля більшої фінансової підвалина чивости підприємство має мати гнучкою структурою капіталу, вміти організувати його рух в такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення до ходів витратами із метою збереження платоспроможності і створення умов для самовідтворення.

Основні завдання аналізу.

1. Своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансової складової діяльності, і вишукування резервів поліпшення финансо вого стану підприємства його платоспроможності.

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового становища при раз нообразных варіантах використання ресурсів.

3. Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і ук репление фінансового становища підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу фі нансового стану підприємства служать звітний бухгалтер ський баланс, звіти прибутки і збитках, про рух капіталу, про рух коштів інші форми звітності, дано ные первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізувають окремі статті балансу.

Глава 1. Аналіз сучасного стану виробничу краще й фінансової складової діяльності підприємства

1.1. Местоположение господарства і почвенно-климатические умови

Акціонерне суспільство закритого типу «Полум'я» було засновано підставі Закону «Про підприємства і підприємницькій діяльності в РРФСР», «Земельного Кодексу РРФСР», указу Президента «Про негайних заходів з здійсненню земельної реформи, у РРФСР», Постанови Уряди «Про порядок реорганізації колгоспів і радгоспів» від 29 грудня 1991 року №83, Постанови Уряди «Про порядок приватизації й реорганізації підприємств і закупівельних організацій агропромислового комплексу» від 04.09.92 №708.

Повне найменування суспільства: товариство закритого типу «Полум'я». З 2002 р. перейменований на закрите акціонерне товариство (ЗАТ). Юридична адреса: 140126 з. Софьино п/о РАСС Раменский район Московська область.

ЗАТ «Полум'я» лежить у південно-східної частини Раменського району, в 45 кілометрів від р. Москви. Центральна садиба перебуває у з. Софьино, в 30км від найближчій залізниці станції Бронницы й у 25км від районного центру р. Раменское.

Загальна площа землекористування становить 3010га, зокрема сільськогосподарських угідь 2599га чи 86,35% загальної площі господарства.

Площа ріллі становить 74,95% загальної земельної площі й 86,8% від площі сільськогосподарських угідь.

Природні кормові угіддя у складі сільськогосподарських земель займають 13,2%, зокрема сенокосы-8,3%, пастбища-4,9%. Площа сіножатей равна-215га, пастбищ-128га. Сенокосные угіддя зручні щодо механізованих робіт, а пастбищные угіддя найчастіше залесены, розташовані вздовж струмків, у межах населених пунктів, віддалені від ферм. Усе це утрудняє можливість поліпшення природних пасовищ, унаслідок чого ефективність їх використання низька.

Кліматичні умови дозволяють вирощувати у господарстві все основні, оброблювані у сфері сільськогосподарські культури.

Тривалість вегетаційного періоду становить 171-177 днів, сума температур за вегетаційний період 2250-24000С. Сталий промерзання грунту настає у другій половині листопада, повне оттаивание—23-25 квітня. Середньорічна сума осадков—575мм.

Переважним типом грунтів є дерново-підзолисті, що є 45% загальної площі господарства. Велике поширення лево- і правобережних частинах заплав р. Москви мають заплавні дернові грунту, що є 42%.

По механічному складу переважають легкосуглинистые і среднесуглинистые грунту. Найпоширеніші почвообразующие породи: на водораздельной правобережної частини господарства переважають покривні суглинки, моренні відкладення, в заплаві р.Москвы—современные алювіальні відкладення.

У господарстві є 1505 га зрошуваних земель та дванадцяти га осушених.

1.2. Спеціалізація, величину і рівень інтенсивності виробництва

Основне виробниче напрям хозяйства—овощемолочное. Зокрема товариство закритого типу "Полум'я" здійснює виробництво молока, м'яса, овочів, картоплі і зернових культур. У загальній земельної площі господарства картопля займають площу 200 га, овочі 191 га, кормові культури 1655 га, зернові 210 га. Поголів'я великої рогатої худоби 1395 гол, зокрема корів 675 гол.

Валове виробництво сільськогосподарської продукції 2001 р. становило: молоко 2758 т, приріст маси 98 т, картопля 1825 т, овочі 4798 т, зерно 365 т.

Реалізація продукції 2001 р. за видами продукції: молоко 2541 т, м'ясо 72 т, картопля 403 т, овочі 2132 т, зерно 281 т.

Виручка від сільськогосподарської продукції становила 22021 тыс.руб. від іншої реалізації 560 тыс.руб.

Таблиця 1.1. Розмір і структура товарної продукції підприємства

Галузі і різноманітні види продукції

Розмір товарної продукції, тыс.руб

Структура товарної продукції, в % від виробленого

2000 р.

2001 р

2000 р.

2001 р.

1. Растениеводство-всего

3177

6028

21,61

26,70

їх: зерновиробництво

962

461

6,54

2,04

картопля

920

1204

6,26

5,33

овочі відкритого грунту

1291

4361

8,78

19,31

інша продукція рослинництва

4

2

0,03

0,01

2. Животноводство-всего

10411

15993

70,82

70,83

їх: скотоводство-всего

447

1008

3,04

4,46

в т. год. молоко

9368

14022

63,72

62,10

інша продукція тваринництва

52

4

0,35

0,02

Продукція тваринництва, реалізована в переробленому вигляді

544

959

3,70

4,25

3. Усього за сільськогосподарського виробництва (стр1+2)

13588

22021

92,43

97,52

4. Прочая продукція, роботи, послуги

1113

560

7,57

2,48

5. Усього за підприємству (3+4+5+6)

14701

22581

100,00

100,00

Коефіцієнт спеціалізації (Кс)

x

x

0,7375

0,6627


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10