Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища підприємства АПК

Сторінка 9

2.5. Аналіз фінансової стійкості

Оцінка фінансового становища організації буде неповної без аналізу її фінансової стійкості. Фінансова устойчивость—это стабільність фінансового стану, що виражається в збалансованості фінансів, достатньої ліквідності активів, наявності необхідних резервів. Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка розміру й структури активів і пасивів. Це необхідно, що запитання: наскільки організація незалежна з погляду, зростає чи знижується рівень цієї незалежності й чи відповідає стан активів і пасивів орга низации завданням її фінансово-господарську діяльність. По казатели, які характеризують незалежність в кожному елі менту активів і з майну загалом, дають можливість виміряти, чи достатньо стійка анализируемая організація у фінансовому плані.

Довгострокові пасиви (кредити і позики) й викохує власний капітал направляються переважно купівля ос новных коштів, на капітальні вкладення та інші внеоборот ные активи. Щоб виконувалося умова платежеспо собности, необхідно, щоб кошти й кошти на розрахунках, і навіть матеріальні оборотні активи покривали короткострокові пасиви.

Насправді ж можна використовувати різні методики аналізу фінансової стійкості, зокрема використовувати до эффициенты. Розрахунок коефіцієнтів наведемо в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7. Показники фінансової стійкості

Найменування показника

Норматив

початку 2001 р

наприкінці 2001 р

Відхилення

Коефіцієнт співвідношення позикових і власні кошти (U1)

U1>=1

0,301

0,300

-0,002

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування (U2)

U2>=0,5 min=0,1

0,353

0,292

-0,061

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (U3)

U3>=0,4-0,6

0,768

0,769

0,001

Коефіцієнт фінансування (U4)

U4>=0,7 opt=1,5

3,318

3,338

0,020

Коефіцієнт маневреності власні кошти (U5)

U5>=0,6

0,182

0,147

-0,035

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (U6)

 

0,017

0,023

0,006

Коефіцієнт фінансової стійкості (U7)

U7>=0,6

0,782

0,788

0,006

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (U8)

U8>=0,4

0,232

0,231

-0,001

Коефіцієнт фінансової незалежності частині формування запасів (U9)

 

0,468

0,321

-0,147

Це коефіцієнт капіталізації (U1), що свідчить про, скільки позикових коштів організація залучила на 1 тыс.руб вкладених у активи власні кошти. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування (U2) показує, яка частина обігових активів фінансується рахунок власних джерел. Коефіцієнт фінансової незалежності (U3) показує питому вагу власні кошти у сумі джерела фінансування. Коефіцієнт фінансування (U4) показує, яка частина діяльності фінансується рахунок власних, а какая—за рахунок позикових коштів. Коефіцієнт фінансової стійкості (U5) показує, яка частина активів фінансується з допомогою стійких джерел. Та інші коефіцієнти.

Рівень загальної фінансової незалежності характеризується коефіцієнтом U3, тобто. визначається питому вагу собствен ного капіталу організації у загальної його величині. U3 відбиває ступінь незалежності організації від позикових джерел.

Як свідчать дані таблиці 2.7., динаміка коефіцієнта співвідношення позикових і власні кошти чи коефіцієнта капіталізації свідчить фінансового стійкості, оскільки цього необхідно, щоб ця коефіцієнт не була вище 1,5.

Проте коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів дає лише рекомендацію загальну оцінку фінансової стійкості. Це необхідно розглядати в ув'язці з коефіцієнтом забезпеченості власними засобами, яке поки зывает, якою мірою матеріальні запаси мають источни кому покриття власні його оборотні кошти. Там, коли U2 > 50%, можна говорити, організація залежить від позикових джерел коштів при фор мировании своїх оборотних активів. У разі ЗАТ «Полум'я» залежить від позикових джерел постачання та ця залежність за аналізований період зросла. Значення коефіцієнта фінансової незалежності (U3) вище критичної позначки, що свідчить про сприятливою фінансової ситуації, тобто. власникам належать 76,9% вартості майна організації наприкінці року. Такий висновок свідчить і значення коефіцієнта финан сирования (U4).

Обобщающим показником фінансової незалежності явля ется надлишок чи недолік джерел коштів на формирова ния запасів і витрат, що визначається як різниці між ду величиною джерел засобів і величиною запасів і витрат.

Загальна величина запасів і витрат дорівнює сумі рядків 210 і 220 активу балансу:

ЗЗ= стор. 210 + стор. 220.

Для характеристики джерел формування запасів і зат рат використовується кілька показників, що відбивають раз особисті види джерел.

1. Наявність власних оборотних засобів:

СОС = III р. — I р. = Капітал і резерви — Внеоборотные активи чи

SOS = стор. 490 - стор. 190.

2. Наявність власних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат, чи функціонуючий капи таль (КФ):

КФ = (III р. + IV р. ) — I р. = (Капітал і резерви + Довго термінові пасиви) — Внеоборотные активи

чи

КФ = (стор. 490 + стор. 590) - стор. 190.

3. Загальна величина основні джерела формування за пасів і витрат (власні і довгострокові позикові источни кі + короткострокові кредити і позики — внеоборотные активи):

ВИ = (III р. + IV р. + стор. 610 ) - I р. чи

ВИ = (стор. 490 + стор. 590 + стор. 610) - стор. 190.

Трьом показниками наявності джерел формування запа сов і витрат відповідають три показника забезпеченості за пасів і витрат джерелами формування:


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10