Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Менеджмент проект планування виробничої діяльності фірми із виробництва будматеріалів

Реферат: Менеджмент проект планування виробничої діяльності фірми із виробництва будматеріалів

Зміст: стор.

Запровадження 3

1. Планування виробничої діяльності підприємства 5

1.1. Зміст плану виробництва підприємства _5

1.2. Основні показники плану виробництва 9

2. Економічна характеристика і з правової статус підприємства _12

2.1. Правовий статус компанії «МАЙСТЕР» _12

2.2. Економічна характеристика компанії «МАЙСТЕР» 12

3. Сучасне стан планування виробничої діяльності компанії «МАЙСТЕР» 17

3.1. Оцінка можливих ризиків _17

3.2. Планування виробництва будівельних блоків і брущаткою 17

4. Планування беззбиткової діяльності підприємства _23

Укладання _29

Список літератури _30

Додаток _31

Запровадження

У разі ринку, ориентирующего кожного виробника і підприємця отримання високих кінцевих результатів, планування купує підприємствах нові функції. Воно покликане не лише забезпечувати процес виробництва конкурентоспроможної продукції, а й сприяти у своїй досягненню повної зайнятості ресурсів, справедливого розподілу доходів населення і зростанню якості життя.

Сутність планування у вільному ринковій економіці полягає у цьому, щоб найкраще обгрунтувати такі види, обсяги, строки й інші показники виробництва й продажу товарів, виконання робіт і надання послуг, які за вмілому використанні наявних можуть дати підприємству найбільший дохід. На цьому економічного становища випливають дві важливі теоретично планування методу обгрунтування й максимізації планової прибутку кожному підприємстві: скорочення застосовуваних ресурсів немає і прирощення використовуваного капіталу . Перший шлях орієнтує виробників на планування зниження витрат, а другий – для підвищення результатів.

Планування для підприємства за умов ринкових відносин має бути орієнтоване на споживача, носити прогнозний характер, оскільки виходить з неповної інформації. У процесі планування визначається глобальна мета розвитку підприємства, і всі приватні рішення служать передумовою досягнення мети.

Мета роботи: вивчити теоретично основи планування виробничої діяльності, проаналізувати сучасний рівень діяльності підприємства, виявити резерви планування виробничої діяльності підприємства, обгрунтувати ефективність запропонованих заходів.

Завдання, які вирішені задля досягнення поставленої мети: вивчити літературні джерела, виявити основних позицій теоретиків в цьому плані, висловити власну думку за кожен питання.

Джерела інформації: література, дані підприємства, довідкова і нормативна література.

Методи дослідження, використані у роботі: монографічний, економіко-статистичний, расчетно-конструктивный, графічний.

Об'єкт дослідження: компанія «МАЙСТЕР».

1. Планування виробничої діяльності підприємства

1.1. Зміст плану виробництва підприємства

План виробництва визначає генеральне напрям перспективного зростання всіх підрозділів фірм і закупівельних організацій, основний профіль планової, організаційної і управлінською діяльності підприємства, і навіть головними цілями і завдання поточного планування, організації та управління виробництвом. Планування виробництва, товарів та послуг має задовольняти усім діючих підприємствах конкретні потреби покупців, замовників чи споживачів й можуть бути тісно що з розробкою загальної стратегію розвитку фірми, проведенням маркетингових досліджень, проектуванням конкурентоспроможної продукції, організацією її виробництва та реалізації, ні з виконанням інших функцій і деяких видів внутрішньогосподарської діяльності.

За сучасних умов ринок вимагає виробництва адресної продукції споживачам, розмаїття виконуваних робіт й нових послуг, відновлення товарів з ініціативи покупців, проведення частих закупівель ресурсів, планування наступальних дій проти конкурентів, здійснення гнучких бюджетів, і непередбачуваних видатків. Гнучка виробнича політика підприємств чи фірм в плануванні укладати конфлікт за цілями окремих підрозділів, і функціональних служб, прагнуть масового виробництва товарів (виробничі служби), обмеженої кількості видів продукції (конструкторські відділи), постійним бізнес-планом (планові служби), чітко певним бюджетам (фінансові служби), стандартизованим угодам (маркетингові служби), пасивним діям проти конкурентів (юридичні служби). У умовах вищі керівники – менеджери повинні домагатися тісної взаємодії функціональних підрозділів своєї партії у виборі конкретної стратегії кожного з них.

У процесі планування виробництва й продажу продукції повинен досягатися компроміс між можливостями випуску і збуту товарів, здатністю нова продукція заміщати стару, видатками за зберігання і транспортування ресурсів, інвестиціями та прибутками, витратами і прибутком, потенціалом розвитку та капіталовкладеннями, освоєнням нових послуг і ризиком. Тож у процесі вироблення планів виробництва необхідно створити спільні цілі і стимулюватиме контакти між окремими підрозділами, залучати до планування фахівців, що з'єднують воєдино технічні, маркетингові й цілі, створювати межфункциональные робочих групах планувальників, розробляти комплексні програми розвитку з урахуванням конкретних завдань кожного підрозділу [5].

Планування виробництва та реалізації своєї продукції вітчизняних підприємствах є процес розробки та виконання основних показників річного плану, які включають передбачення потреб ринку на найближчу і віддалену перспективу. І тому необхідні вибір і обґрунтування найважливіших напрямів виробничою і підприємницькою діяльності, встановлення обсяги виробництва та організації продажу товарів, розрахунок потреби всіх видів економічних ресурсів. Натомість це означатиме забезпечення збалансованості виробничої програми розвитку й виробничої потужності, конкретизацію обсягів і строків виконання робіт і послуг, оперативне регулювання виробничої роботи і коригування вихідних планових показників.

У річному плані виробництва кожного підприємства міститься взаємопов'язана система наступних планових показників:

· головна мета виробничої діяльності фірми і окремих підрозділів на плановий період;

· обсяг та терміни виробництва, робіт послуг із зазначенням конкретних кількісних і якісних показників з усієї номенклатури товарів;

· розрахунок виробничої потужності підприємства, цехів, і земельних ділянок, підтверджують її збалансованість з річними обсягами виробництва, рівновагу попиту й пропозиції;

· визначення потреби ресурсів виконання річний виробничої програми підприємства його підрозділів, розрахунок балансу напівфабрикатів та українських комплектуючих;

· розподіл планованих робіт з основним цехах – виконавцям ринкових замовлень, і навіть терміном виготовлення й доставки продукції ринку;

· вибір засобів і методів досягнення запланованих показників, розрахунок обсягів незавершеного виробництва, коефіцієнтів завантаження технологічного устаткування й виробничих площ;

· обгрунтування методів і форм організації виробництва запланованих товарів, робіт та і контролю виконання планів виробництва та реалізації продукції.

Як бачимо, планування виробництва передбачає систему взаємодії комплексу економічних ресурсів немає і внутрішньофірмових чинників, спрямованих для досягнення виробленої стратегії і поставлених завдань з урахуванням повного використання технічних, організаційних та інших наявних для підприємства резервів. Планування служить необхідною умовою вибору виду виробничої діяльності, своєчасної підготовки матеріальних й трудових ресурсів, технологічного устаткування й конкуруючих виробів для необхідних ринком товарів та послуг. Тому кожна незалежна виробнича фірма має самостійно планувати свою виробничу діяльність кілька років наперед з урахуванням потреб ринку України і своїх фізичних можливостей.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10