Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адвокату

Реферат: Адвокату

§ 1. Юридична допомогу дітям і захист з кримінальних справ, їхнє утримання і значення

Забезпечення громадян кваліфікованої юридичної по міццю в наші дні вважається важливим конституційним поло жением. Йому присвячені ст. 48 Конституції РФ й видано багато дру гих законодавчих розпоряджень, насамперед тих, до торые покликані гарантувати розглянуте вище (див. § 10 гол. IV підручника) право підозрюваного, обвинувачуваної та подсуди мого право на захист з кримінальних справ.

Увага законодавця до того що, щоб громадянам предостав лялась кваліфікована юридична допомогу, пояснюється передусім широким визнанням порівняно простого ис ходного становища: реалізація права і свободи чоловіки й граж данина можлива повною мірою, що вони відстоюються зі знанням справи, кваліфіковано.

Таку реалізацію може здійснювати далеко ще не всякий. Для неї потрібно лише вміння читати законодавство, а й уміння розуміти його, і навіть навички по швидкому отыс канию того акта, потрібного на вирішення виниклого у проса, досвід ведення справ у правоохоронні органи і мно гое інше. Інакше кажучи, щоб забезпечити ефективну допомогу, потрібен фахівець. Саме ця має на увазі згадаю тое конституційне становище. «Кожному, — в год. 1 ст. 48 Конституції РФ, — гарантується декларація про отримання кваліфікованої юридичну допомогу. У нещасних випадках, преду смотренных законом, юридична допомога виявляється біс платно».

За вмістом юридична допомогу охоплює широке коло дій: допомогу у пошуку потрібного норматив ного акта, роз'яснення її змісту, сприяння составле нии заяви чи клопотання, іншим документом, доборі аргументів, визначенні органу, який найбільш эффектив а може дозволити що виникла проблему, здійсненні перед ставительства у суді чи іншому органі, віданні захисту за уго ловному справі чи відстоюванні законних інтересів граждани на, залучуваного до адміністративної відповідальності ще, тощо. буд.

Як свідчить багаторічний досвід, що така діяльність у стані найбільш результативно здійснювати спеціально створюване установа — адвокатура.

§ 2. Адвокатура і його завдання

Під адвокатурою прийнято розуміти організоване певним чином об'єднання юристів-професіоналів, головною фун кцией якого є надання кваліфікованої юриди ческой допомоги всім, хто її потребує. Нині перед ній офіційно поставлено завдання сприяння охороні правий і законних інтересів всіх фізичних юридичних осіб, осу ществлению правосуддя, дотриманню і зміцненню законнос ти, вихованню громадян, у дусі точного і неухильного исполне ния законів, шанування правам, свобод, честі і достоинст ву інших.

Здійсненню з завдань підпорядковані основні направле ния діяльності адвокатури:

дача консультацій і роз'яснень юридичних вопро сам, усних і письмових довідок за чинним законо дательству;

здійснення представництва у судах інших государ ственных органах з цивільних і адміністративних справах;

складання заяв, скарг, і інших документів право вого характеру;

участь адвокатів під час виробництва дізнання і випереди тельного слідства, у суді з кримінальних справ як за щитников підозрюваних, обвинувачених і підсудних, предста вителей потерпілих, цивільних позивачів, цивільних від ветчиков;

надання правову допомогу за трудовим колективом та інших органам, провідним боротьбу з правопорушеннями;

що у правової пропаганді і роз'ясненні законодавець ства населенню.

Консультирование з питань застосування законодательст ва є важливим ділянкою роботи адвокатів. Вона найчастіше в роз'ясненні чинного громадянського, се мейного, трудового, адміністративного та кримінального законода тельства. Велике в цій роботі займають поради по судових справ.

Інший ділянку діяльності адвокатів — обслуговування підприємств, установ, організацій, які мають юрисконсультів. Воно відбувається виходячи з дого злодіїв з юридичними консультаціями, у яких предусмат риваются обов'язки сторін. Адвокат, обслуговуючий перед прийняття, установи, всі види комерційним структурам, фер мерских господарств тощо. буд., перевіряє законність видаваних ними наказів та інших їхніх рішень, бере участь у договірних кампа ниях (оформляє переддоговірні документи і договори), ве дет претензионную роботи й справи в самісінький судах, дає консультації з правовим питанням административно-управленческому перекл соналу, робітникам і службовцям тощо. буд.

Участь адвоката у кримінальній судочинстві — важлива форма адвокатську діяльність. Суспільство зацікавлений у тому, щоб жодна громадянин ні притягнутий до кримінальної відповідальності держави і засуджений без достатніх підстав. Закон, як вище, передбачає забезпечення подозре ваемым та обвинуваченим у вчиненні злочинів, подсуди мым права право на захист. І він значною мірою реалізується адвокатами, яким при цьому надані досить ши рокие можливості. Зокрема, кримінально-процесуальне за конодательство передбачає широке коло прав, переді ставляемых адвокату-защитнику як із судовому розгляді (в стадіях судового розгляди та наступної про верки законності й обгрунтованості винесених по конкретно му справі вироків), і попередньому слідстві або за виробництві дізнання.

Права що така постійно вдосконалюються. Наприклад, у травні 1992 р. в КПК було внесено суттєві поправки, відповідно до якими адвокаты-защитники стали допускати ся до брати участь у справі з затримання підозрюваного, укладання під варту чи пред'явлення обвинувачення. Водночас можуть ознайомитися з протоколом затримання чи посади новлением про обрання припинення у вигляді взяття під варту (арешту), мати побачення з підзахисним без огра ничения їхньої кількості і тривалості, брати участь у його просах тощо. Тоді ж у КПК було включено положення про право захисника приносити скарги на неправомірність аресом та особи, що він захищає, чи продовження терміну такого арешту.

В багатьох випадках, визначених у КПК, привлекаемое до кримінальної відповідальності обличчя обов'язково повинен мати захисника. Якщо це громадянин або його родичі чомусь не виявляють ініціативу на запрошення адвоката, він може бути призначений на пропозицію слідчого, пуття рора або судді. Такий адвокат користується ті самі права, як і адвокат, запрошений обвинувачуваним або його родственни ками. Його праці повинен цілком відійти оплачуватися рахунок коштів державного бюджету.

Адвокат, що у розгляді справ, обя зан використовувати усі вказаних у законі кошти й засоби захисту з метою з'ясування обставин, виправдувальних про виняемого чи пом'якшувальних його відповідальність, надавати обвинувачуваному необхідну юридичну допомогу.

Зблизька кримінальної справи адвокат може участво вать у справі як як захисника обвинувачуваного, а й представника інтересів потерпілого, громадянського позивача, громадянського відповідача.

Адвокат приймає також участь у розгляді граж данских справ у ролі представника позивача, відповідача і перспективами третина їх посадових осіб.

§ 3. Становлення і еволюція російської адвокатури

Поява професійної адвокатури у Росії пов'язані з судової реформою

1864 р. Отримавши законодавче закреп ление в судових статутах, вона почала новим юридичним учреж дением Росії.

У дореформене час протягом кількох століть роль адвокатів виконували приватні особи — стряпчі чи хо датаи у справі. Їх функції були законодавчо регла ментированы, будь-яких вимог до них (у наявності спеціальної освіти та інших) не пред'являлося. Як пра вило, їхні обов'язки обмежувалися упорядкуванням деяких документів (паперів), їх подачею тощо. буд. І дуже навіть створення 1832 р. інституту присяжних стряпчих з станового характеру своєї діяльності були гарантувати новим соціальним верствам Росії захист їхніх інтересів у суді та інших учрежде ниях.

По судовим статутам 1864 р. адвокати поділялися на дві категорії — присяжних повірених і доходи приватних повірених. Присяжні повірені об'єднувалися в особливу корпорацію — стан присяжних повірених. Для таких корпорацій характерне внутрішнє самоврядування як виборних ор-ганов (рад присяжних повірених) і нагляд право їх дея тельностью із боку судових установ. До завдань адвокатури крім захисту за кримінальних справ входило представительст у сторін у цивільному процесі змін і надання юридичну допомогу населенню, включаючи безкоштовні консультації для бід ных.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5