Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вплив Революції Росії на ситуації у світі

Реферат: Вплив Революції Росії на ситуації у світі

Жовтнева револю ция дозволила протиріччя, назрілі за умов Росії. Одновре менно що це проблеми універсального значення, поставлені еволюцією капи талистической системи.

На межі XIX—XX ст. сталося переростання капіталізму вільної кін куренции в імперіалізм — монополисти ческий капіталізм. Хозяйничанье можу щественных монополістичні промислово-фінансових об'єднань загострило головні протиріччя імперіалізму — між зрослим громадським характе ром виробництва та частнокапиталистичес кім присвоєнням її результатів, між і капіталом, між монополіями основними верствами нації. У результаті зазначених процесів загострилася боротьба двох тенден ций в міжнародному робочому русі — опортуністичній і революційної, на чалу формуватися політична армія соціальної революції. У Росії її образо валась більшовицька партія. У социали стическом русі інших країнах возника чи опозиційні ліві групи й течії, в масових демократичних, антимонопо листических рухах брали участь широ киє верстви трудящих.

У другому десятилітті XX в. капитали стический світ був складну картину. До четвірці високорозвинених інду стриальных країн — Великобританії, Франції, Німеччині, й США — за рівнем розвитку капіталістичних відносин примикали невеликі європейські госу дарства — Бельгія, Данія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, а Північній Америці — Канада. Далі йшли стра ны із середнім рівнем розвитку капита лизма, де були повністю вирішені завдання буржуазно-демократичних рево люций, а завершення промислового пере ворота збіглося з переростанням капита лизма в імперіалізм. До них ставилися, окрім Росії перед революцією 1917 р., багато національна Австро-Угорщина, Італія, Іспанія, та деяких інших. До цієї каті гории тяжіли держави індустріально ще слабко розвинені — Португалія, Румы ния, Греція, і навіть ряді країн Латинська Америка. На периферії капиталистическо го світу піднімалися боротьбі народи колоніальних і залежних країн.

Попри розходження в рівнях інду стриального розвитку окремі государ ства і регіони, пов'язані фінансово-економічними і стають політичними отноше ниями, були частиною єдиної світової господарства, світової системи капіталізму.

У результаті першої Першої світової почалося переростання монополістичного капита лизма в государственно-монополистиче ський капіталізм. У основних вию ющих державах створювався механізм державно-монополістичного регу лирования економіки та соціальних отно шений, підлеглий інтересам великого капіталу, його цілям «війни до перемоги».

Система імперіалізму загалом визріла до соціальних революцій нових типів — пролетарських. Нерівномірність капіталістичного розвитку на умовах загострення газових класових протиріччі созда валу обстановку, чревату соціальними катаклізмами, дозрівали передумови для прориву ланцюга імперіалізму у його наибо лее слабких ланках. У цій ситуації Ок тябрьская революція у Росії була задо номерним явищем. Наявність спільних рис і тенденцій у формуванні передумов соціалізму у Росії в капиталистиче ском у світі загалом надавало Жовтневої революції всесвітньо-історичний харак тер.

Соціалістична революція у Росії стала«переломным подією все мирної історії, визначила генеральне напрям й освоєно основні тенденції миро вого розвитку, започаткувала необрати мому процесу — зміні капіталізму але виття, комуністичної общественно-эко номической формацією». Вперше у исто вдз виникло і утвердилось держава диктатури пролетаріату. Робочий клас, об'єднавши навколо себе трудящі верстви населення, приступив до створення основ нового суспільства.

{???}Перемога Жовтня стала головним собы тием XX в. Характеризуючи всемирно-истори ческую роль російської революції, У. І. Ле нин підкреслював два її аспекти: междуна рідне значення в «широкому значенні слова» й у «найвужчому буквальному розумінні». У першому випадку йшлося і про вплив Жовтня в розвитку світового революційного про цесса. У другому — була у вигляді історії ческая неминучість повторення в між народному масштабі деяких головних чорт Жовтневої революції.

Досвід Жовтня дозволив по-новому ос мислити хід революційного процесу. Було зроблено важливий висновок у тому, що нали чие матеріальних, об'єктивних предпосы лок соціалізму саме собою автоматично не веде до перемоги пролетарської рево люции. Вирішальне значення у тих услови ях має зрілість суб'єктивного чинника. Тим самим було завдано удару з теорії та практиці социал-реформизма, з його по литике пасивного очікування соціалізму як «природно необхідного» результа та еволюції капіталізму. У. І. Ленін розробив струнку теорію пролетарської партії нових типів як провідною сили зі циалистических перетворень. Через війну досвіду Жовтня, писала одна з созда телей Комуністичної партії Італії А. Грамши, марксистська концепція рево люции знайшла «ідейну і історичну конкретність».

Величезний міжнародного резонансу викликала нову форму політичної влади пролетаріату — Радянська влада. Ок тябрьская революція надихнула рабо чий клас в усьому світі. Був завдано серйозного удару по теоріям «непорушності» капіталізму. У пролетаріату капіталістичних країн з'явилися сприятливіші можливо сти для відстоювання своїх інтересів у боротьбі проти монополій. Національна політика Радянського держави, переді ставление народам колишньої царської Ріс ці права самовизначення, створення національних республік надали великий вплив на народи колоній і залежних країн, спонукавши їх до боротьби за националь ное і соціальний звільнення. Почався криза колоніальної системи.

Одне з найважливіших гасел револю ции було гасло встановлення справедливо го і тривалого миру. Першим декретом З ветского держави почав декрет про мир. У 1920-х роках СРСР першим забив на сполох з приводу насування небезпеки виття ны, а 1930-ті роки активно виступив за колективний відсіч фашистської агрес ці.

Проте дорога Жовтня — шлях первопро ходцев. Будівництво нове життя не мало зразків, воно припускало посто янный пошуку шляхів рішення практичних завдань. Новизна перетворень, темпи та масштаби вторгнення нового, затрудняв шие можливість аналізу обстановки і з наслідків прийнятих рішень, наклали негативний відбиток в розвитку револю ционного процесу у СРСР.

Жовтнева револю ция була Найважливішим проявом революцион ного підйому 1918—1923 рр. Буржуазно-демократические револю ции припадають на Німеччині, й Австро-Вен грии. У Німеччині революція мала соці алистические тенденції: у низці міст було проголошено Радянські республи кі. У 1919 р. виникла Радянська республіка в Баварії. Більше чотирьох ме сяцев 1919 р. існувала Радянська рес публіка в Угорщини. Влітку 1919 р. було проголошено Радянська республіка у Словаччині. За інших капіталістичних країнах, особливо у країнах Західної Єв ропы, в 1918—1920 рр. розгорталися економічні бої і різного характеру політичні акції пролетарського про тесту. 1923-го р. повоєнний підйом за вершився великими класовими битвами у Німеччині, Болгарії та Польщі, у яких робітничий клас зазнав поразки.

У 1924 р. почалася тимчасова частич ная стабілізація капіталізму. Вона підлозі чила свій відбиток у економіці, внутрішньої політики і до зовнішньої політиці, наклала відбиток на робоче рух та Духовну життя років. Це були роки экономиче ского процвітання, щодо стабиль ного розвитку буржуазного суспільства.

Однак у 1929 р. вибухнув глибокий економічну кризу, щодо наслідків до торого капіталістичний світ було хата витися до Другої світової війни. Він спричинив у себе масове безробіття і зубожіння робітничого класу, небачене раніше руйнування і банкрутство мелкобур жуазных верств, крах багатьох капиталисти ческих підприємств і банків. Соціальні наслідки кризи носили разносторон ний та глибокий характер. У багатьох країн, насамперед у Німеччини, активизирова лисій реваншистські настрої і фашист ское рух з його соціальній і нацио налистической демагогією. У разі рас кола робітничого руху, за активної під держке верхівки фінансової олігархії нацисти встановили у Німеччині диктатор ський, терористичний режим. У 1930-ті роки внаслідок нерівномірності розвитку капіталізму змінилося співвідношення наснаги в реалізації капіталістичний світ. Німеччина, Ита лия і навіть Японія взяли курс - на війну з метою нового переділу світу. 1939-го р. почалася друга світова війна, розв'язана агрес сивными державами — Німеччиною, Італією і Японією. Вона завершилася у 1945 р. розгромом агресорів і перемогою демократичних антифашистських сил на чолі із колишнім Радянським Союзом.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4