Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виховання самостійності у учнів допоміжної школи процесі професійно-трудового навчання

Реферат: Виховання самостійності у учнів допоміжної школи процесі професійно-трудового навчання

Оглавление

Запровадження

Глава 1. Проблема і завдання дослідження .

Глава 2. Стан професійно-трудового навчання учнів допоміжної школи

п.1. Загальна характеристика постановки навчання швейному справі у допоміжної школі

п.2. Рівень підготовленості учнів допоміжної школи до виконання трудових завдань .

Глава 3. Дослідження ефективності деяких прийомів виховання в учнів самостійності і під час трудових завдань .

п.1. Завдання й методику дослідження

п.2. Результати експериментального навчання .

Укладання .

Література .

Запровадження

Основне завдання допоміжної школи є підготування розумово відсталих дітей до праці. На цьому етапі у шкільництві ще незадовільно виходить із цієї завданням. Підприємства, куди направляються закінчили школу діти, пред'являють до останніх серйозні претензії, підкреслюючи, що вихованці допоміжної школи не підготовлені в достатній мірі до праці. З'ясування причин слабкої підготовки учнів допоміжної школи до практичної роботи і визначення ефективних шляхів формування в вихованців цих шкіл вміння працювати самостійно є одним із найактуальніших завдань олигофренопедагогики, позитивного рішення якої має важливе теоретичне і практичного значення.

У цьому роботи підставі тривалого вивчення стану професійно-трудового навчання з швейному справі у допоміжної школі, і проведення експериментальних досліджень робиться спроба з'ясувати причини недостатньою підготовки учнів до праці і побачити методику роботи вчителів професійно-трудового навчання, найбільшою мірою сприяє формування в дітей вміння самостійно виконувати трудове завдання.

Ця робота складається з запровадження, трьох глав і мережні додатки.

У першій главі розглядається проблема виховання в дітей самостійності у процесі професійно-трудового навчання дітей і визначаються завдання дослідження.

У другій главі аналізується стан трудового навчання учнів у допоміжної школі на етапі з погляду виховання в них вміння виконувати самостійні завдання; розглядається й рівень самостійності учнів випускного класу під час виконання ними трудового завдання.

У третій главі обгрунтовується ефективність запропонованих методів і прийомів навчання швейному справі учнів допоміжної школі першому році (4 клас) професійно-трудового навчання, яка виховання навичок самостійності виконання завдання.

Глава 1. Проблема і завдання дослідження.

Навчання і підростаючого покоління має бути був із життям, з продуктивною працею. Ми домагаємося здобуття права працю, як творець всіх культурних і матеріальних благ, перетворився на найпершу життєву потреба.

Трудове виховання і підлітків у тому мірою ввозяться сучасної школі протягом усього історії. Але досі воно було поставлено на належну висоту. Педагогічна наука повинна всебічно розробляти такої системи трудового навчання школярів, що забезпечує успіх у підготовці підростаючого покоління до праці. У зв'язку з цим педагогічні працівники направляють свої сили на наукове обгрунтування забезпечення і вироблення найефективніших методів трудового навчання. У цьому приділяють значну увагу такого важливого питання як розвиток самостійності активності учнів.

Сучасні школи успішно вирішують завдання трудового навчання, дають учням широке коло знань, здійснюють виробниче навчання. Кращий досвід його роботи узагальнюється педагогічної наукою й поширюється інші школи.

Вивчення і вміле використання передового досвіду для підготовки молоді до праці до засобів масової школі має важливого значення й у організації системи трудового навчання у спецшколах. Але щодо учнів допоміжної школи, мають порушення у розумовому і фізичному розвитку, потрібно застосовувати особливі і більше специфічні методи виховання і навчання.

Перед сучасної допоміжної школою поставлено завдання підготувати учнів до праці, до суспільно - корисного продуктивної праці. Вихованці цієї школи обов'язково мають оволодіти певної фахом, т. е. маємо бути підготовленими на роботу з виробництва.

У допоміжної школі навчаються діти із грубими порушеннями інтелектуальної і пізнавальною видами діяльності. Різке розумовий недорозвинення є причиною те, що допоміжна школа дає найелементарніші знання з загальноосвітніх предметів, приблизно межах початковій загальноосвітньої школи.

Общеобразовательное навчання у допоміжної школі може забезпечити безпосереднього включення які у виробництво. Воно є скоріш цілям корекції недоліків загального розвитку аномального дитини.

Проте, попри вузькість і елементарність загальноосвітнього навчання, він може має відповідати цілям підготовки учнів до праці. Головним засобом підготовки розумово відсталих дітей до виробничому праці є система навчання і виховання, яка практикується у вітчизняній допоміжної школі.

Система трудового навчання в допоміжної школі складається з цих розділів:

· а ручна праця / 1 - 3 класи /;

· профессионально-трудовое навчання /4-9 класи/ .

На уроках ручної праці учні 1-3 класів знайомляться з основними властивостями папери, картону, тканини та інших. матеріалів, набувають певних навичок їх елементарної обробки, і навіть найпростіші навички вирощування рослин i догляду по них.

У процесі професійно-трудового навчання у 4-9 класі учні, навчаючись по спеціальної програмі, отримують обрану спеціальність. Під час навчання в допоміжної школі учні долучатимуться до продуктивної праці в навчально-виробничих майстерень школи, і навіть під час проходження виробничої практики для підприємства.

Програми професійно-трудового навчання / швейне справа, столярну справу, слюсарне справа, взуттєве / побудовано по операционно-предметной системі, т. е. навчання учнів різним виробничим операціям / умінням і навичкам / ввозяться процесі виготовлення ними корисних речей.

Однією з умов успішного включення розумово відсталих які у діяльність є вибір доступних їм елементарних видів праці. Проте, як свідчить досвід, цього ще досить. Однією з вирішальних умов включення випускників допоміжної школи виробничий працю є виховання в них достатньої самостійності у виконанні трудових завдань.

Виховання в учнів вміння самостійно виконувати трудові завдання є одним із найголовніших завдань допоміжної школи. Тим більше що, як свідчать спеціальні дослідження, проведені у галузі навчання швейному справі, рівень самостійності і під час завдань зі праці учнями є дуже низьким. Пояснюється це передусім тим, що це не знайшла ще дидактичного і методичного рішення.

Здебільшого величезна увага приділяється вихованню у учнів певного ставлення до праці, формування професійно- трудових навичок і умінь. Але набагато менше уваги приділялося формуванню самостійності в дітей віком і під час трудових завдань.

Проблема виховання в розумово відсталих школярів навичок самостійної роботи у різної методичної літературі, стосовно завдань різних предметів / М. Ф. Гнездилов, Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова, А.А. Поставская /, соціальній та окремих роботах, присвячених дидактичні питанням навчання в допоміжної школі / О.Н. Граборов, Г.Н. Дульнєв /.

Є ж спеціальні дослідження, у яких розглядаються питання виховання в учнів самостійності у процесі викладання деяких загальноосвітніх дисциплін. Але дуже мало висвітлюється питання виховання в школярів допоміжної школи самостійності у процесі трудового навчання.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5