Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Види, форми і функцій контролю

Реферат: Види, форми і функцій контролю

План:

Запровадження

Глава 1

Функції контролю

· навчальна с. 3

· що виховує с.3-4

· корректировочная с.4

· функція зворотний зв'язок с.4

· котра стимулює с.4-5

Глава 2

Форми контролю

· усний і письмовий с.5-6

· фронтальний і індивідуальний с.6-12

· вимоги до проведення контролю с.12-13

Види контролю

· поточний с.13-19

· підсумковий с.19

Висновки с.20

Додаток с.21-27

Використана література С.28

Запровадження

Актуальність проблеми контролю пов'язані з досягненням останнім часом певних б у реалізації практичної ролі навчання мови у шкільництві, завдяки чому розширилася сфера докладання контролю, зросли його можливості позитивної дії на учебно-педагогический процес, виникли умови для раціоналізації самого контролю, як складової частини цього процесу.

Основні недоліки під час здійснення контролю за навчанням: неправильне розуміння його функцій, невиправдано переоцінюється його роль процесі навчання, контроль перетворюється на самоціль на уроці; використання одноманітних методів контролю ; суб'єктивізм в виставлянні оцінок, відсутність чітких, обгрунтованих критеріїв.

Мета цієї роботи – розкрити комплексний підхід до системи контролю у навчанні і виділити кошти його реалізації .

Вчителю під час до уроку пам'ятаймо, що пошуки необхідних форм контролю та його організація - це найважливіше завдання педагога. Кого, коли, скільки учнів, з питань, з допомогою яких коштів потрібно запитати і оцінити – усе це має бути продумано учителем під час до уроку. Поруч із слід продумати, чим мають займатися учні під час опитування їх товарища.У кожного вчителя мусить бути своя контроль, вона повинна переважно включати різноманітні засоби і прийоми роботи, щоб учні розуміли, що вчитель постійно контролює успіхів, рівень добробуту й якість опанування змісту освіти.

Ведучи мову про дисципліни «Іноземна мова» слід зазначити, основним компонентом змісту навчання йому не так знання, скільки навички та вміння. За умов їх формуванні першому плані висувається такий спосіб навчання, як підкріплення. Успішне становлення досвіду (отже й вміння) вимагає здобуття права учень не знав, правильні його дії чи ні. Не одержуючи такий інформації ззовні (головним чином вчителя), він дав оцінку своїм діям сам, що нерідко закріплює помилкові дії і формує школярі неправильні навички. При формуванні мовних навичок і умінь оцінку діям учня повинен давати вчитель. Оцінка дій учня це і є підкріплення. Але підкріплення не можна без спостережень над діями для учня або без ознайомлення зі своїми результатами. З іншого боку, щоб оцінка була правильної, необхідно кваліфіковане спостереження, яке, власне, і становить контроль.

З сказаного ясно, чому контроль у навчанні набуває особливого значення і потребує більше повного теоретичного обгрунтування.

Глава 1

Контроль , як й інші компоненти процесу , виконує певні функції . Під функцією зазвичай розуміється робота , вироблена тим чи іншим органом, обов'язок , підлягаючий виконання , тощо. буд. Інакше кажучи , функцій контролю – це складові тієї роботи , яку покликані виконувати рецептивно – порівняльні дії контролюючого . У цьому можна буде проаналізувати функцій контролю , виділені деякими методистами .

Так , найчастіше говорять про навчальною функцій контролю.

Є думка , що перевіряючи ми вчимо , а виправляючи помилки , ми підказуємо правильні способи дії .

Але якщо ми хочемо провести справді науковий аналіз стану і не називати навчанням усе те , що включає навчальний процес (у разі навчальна функція поглине й інші ) , то навчальна функція мусить бути обмежена передачею знань і реальними діями вчителя із формування навичок і умінь. Організація ж навчальних дій учнів , спонукання його до таких дій будуть вже ставитися до організуючим чи стимулюючим функцій вчителя.

Як відомо , знання передають у процесі пояснення чи показу , а навички формують неодноразовою підкріпленням. У цьому навчальні функції вчителя закінчуються , оскільки навички та вміння формуються в повторительных діях учнів , які опановують відповідними навичками в організованих учителем вправах. Тому можна говорити про навчальних функціях пояснення , показу чи підкріплення , про навчальних функціях вправ , у процесі яких реалізуються такі способи вчення , як повторення і вишукування , але не можна говорити про навчальною функцій контролю. У межах своїх рецептивних навчальних діях вчитель неспроможне ні передавати учням знань , ні оцінювати його дії (підкріплення). І передати учням знання , і оцінити його дії він зможе по тому , як контроль закінчиться , хоч і виходячи з інформації , яку він отримав у процесі контролю . Отже , навчальну функцію контроль виконувати неспроможна.

Воспитывающая функцію контролю загалом є супутньої , але, можливо і домінує , коли , наприклад , вчитель прагне привчити окремих учнів до систематичної роботі , намагається впливати з їхньої психологічні особливості ( розвивати волю , пам'ять тощо.) , стимулюючи їх оцінкою , при прояві зайвої самовпевненості здійснюється суворіший підхід для оцінювання .

Нерідко говорять про корректировочной чи контрольно – коригуючою функції. Справді , прослухавши учня , вчитель може виправити становище помилки , т. е. пояснити або показати правильні мовні дії . Але корретировка відбувається після контролю , виходячи з інформації , яка отримана у процесі контролю , і є функцією показу чи пояснення (однієї з способів навчання ) , а чи не контролю.

За підсумками інформації , отриманої під час контролю , можна запобігти становлення хибних навичок , зробити узагальнюючі висновки про методі навчання , визначити рівень підготовки учнів , оцінювати роботу , змінити прийоми навчання , скоригувати завдання відстаючим учням і ще багато чого інше , але ці означає , що коригування , узагальнення , діагностика , оцінка , управління – усе це функцій контролю . В усіх цих випадках контроль виконав вже своєї ролі : він поставив інформацію про стан обучаемого цьому відрізку часу . Якщо уявити обучаемого керованої системою , яку управляюча система (вчитель) намагається перевести вже з стану до іншого , можна сказати , що що надходить під час контролю інформація є зворотний зв'язок . Тому функцію контролю , яка полягає отриманні інформацію про рівні підготовки учнів , може бути функцією зворотний зв'язок .

Функція зворотний зв'язок надзвичайно важлива : вона дозволяє вчителю управляти навчальним процесом , діяти осмислено і систематично забезпечувати учнів підкріпленням.

Не можна забувати і той значної ролі , яку відіграє контроль . Відомо , що учні спеціально готуються до контрольної , до зачёту , до іспитів . У присутності викладача все учні виконують задані вправи . Письменным роботам приділяється більше уваги , якщо їх перевіряти . Одне слово , наявність чи очікування контролю стимулюють навчальні дії учнів , є додатковим мотивом їх навчальної діяльності . Сказане дозволяє говорити ще одну функцій контролю : стимулюючої . Стимулирующую функцію переважно пов'язують із оцінкою , котрий іноді називають оцінної функцією . Проте саме оцінювання , як зазначалось , виходить поза межі контролю та є підкріплення , якщо її використав навчальних , а чи не просто каральних цілях . Що ж до контролю , його котра стимулює функція теж не виходить далеко за межі рецептивних навчальних дій вчителя .


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7