Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Види і типи уроків історії

Реферат: Види і типи уроків історії

Зміст

Запровадження . 2

1. Типи уроків 3

2. Види уроків . 10

3. Задум уроку 14

Укладання . 19

Библиографический список . 21

Запровадження

Наявність вчителя історії чітких програмних установок, стабільних підручників і методичних посібнику, додаткової літератури ще недавньому минулому було найважливішим показником ефективності й надійності роботи шкільного педагога. Певному ідеологічно отшлифованному базису знанні за всі курсів вітчизняній та загальної історії відповідала чітка методична надбудова як рекомендацій, вказівок, розробок до того, як їм краще спорудити і провести урок у тій чи іншого темі.

Сьогоднішні зміни у стані методик викладання історії, ясна річ, породжені переглядом змісту гуманітарної освіти загалом і визволенням його від сформованих стереотипів в осмисленні найважливіших історичних подій і процесів. Від другої половини 80-х рр. вчитель історії щодня відкривав і це відкриває собі своїх учнів нові аспекти різноманіття минулого. Він уже має давно з'явилася можливість розмовляти уроках як про класах і класову боротьбу, соціальних антагонизмах і переможному звільнення від зовнішніх ворогів, а й культурно-побутових умов життя людей, інтересах, світосприйнятті, етики спілкування, і традиціях суспільства. На уроках історії сьогодні вже можна почути про геополітиці і социоментальности, про турботах і сподівання, звичаї і розваги, стимули поведінки й моральний вибір. Облики історичних діячів, настільки непідвладні його власних оцінок учителів і учнів за часів, настільки зазнали пристальному увазі істориків, що вчитель де й сам він не знає, яку саме думку він сповідує, характеризуючи тієї чи іншої персонажа.

Прикметою відновлення змісту шкільного історичного освіти стала поява різноманіття альтернативних програм. З одного боку, це науково-методична реакція налаштувалася на нові підходи до вивченні минулого, з іншого — педагогічний у відповідь виниклі всі можливі типи навчальних закладів — ліцеї, гімназії, коледжі. Таке педагогічне розмаїтість передбачає від вчителя використання найрізноманітніших типів і деяких видів уроків. Про найпоширеніших також йтиметься у цій роботі.

1. Типи уроків

Образовательно-воспитательные і розвиваючі завдання шкільного курсу історії реалізуються кожному уроці шляхом раціонально вибраних учителем засобів і методичних прие мов навчання. Урок — частина процесу, але з механиче ски обумовлена і замкнута, а логічно й надто педагогічно за вершенная. Як елемент процесу навчання урок характеризує ся усіма її рисами, одночасно будучи і основний його фор мій. Урок — це організаційна одиниця процесу, функція якого у досягненні завершеною, але частич іншої мети навчання.

Урок історії є частиною змісту, що посідає певне місце у системи шкільної курсу і побудованого по проблемно-хронологическому принципу: події та явища представлені у комплексі кожному даному відрізку часу. Сквозные взаємозв'язку процесів і закономірностей устанавли ваются з уроку в урок учнями під керівництвом вчителя з проблем економічного, соціально-політичного, історико-культурного та інших аспектів змісту. І тут маємо кілька систем уроків, де переважно рассмат риваются: 1) питання економічного життя суспільства на після довательно що змінюють одне одного історичні епохи; 2) зі циально-политические аспекти життя суспільства; 3) історико-культурна утримання і ін.

Кожен урок, будучи елементом процесу навчання дітей і системи змісту курсу, входить у той чи інший тип — групу уроків, має певні інтегральні риси. Тип уроку впливає якість навчання дітей і розвитку учнів. У дидактиці і доходи приватних методиках існують різні підходи до типізації уроків: по провідному методу, по ланкам процесу навчання, за цілісністю учнів та інших. У методиці викладання історії набула класифікація по ланкам процесу навчання: 1) урок, у якому все ланки процесу навчання,— комбінований чи складовою урок; 2) урок вивчення нового фіала; 3) повторительно - узагальнюючий урок; 4) урок перевірки обліку знань. Методисты вважає її найпродуктивнішої, зазначаючи такі позитиви: вона ясно визначає основну дидактичну завдання кожного уроку; дозволяє визначити доцільну структуру системи уроків за типами; показує, що у цій системі повинні рішуче пре мати уроки вивчення нових знань і комбіновані уро кі; в V—VII класах найбільш плідні комбіновані уроки, відмінні оптимальної зміною видів навчальної ра боти.

Ця типологія недостатньо враховує розвиваючу мета навчання. У ньому не виділено як особливий тип розвиваючий урок, у якому інтенсивно формуються вміння. Слід, певне, можу погодитися з А. А. Вагиным, який виділив у особливий тип уроки формування навичок і умінь: «Умения роботи з кар тієї, картиною, ілюстрацією в підручнику, складання таблиць, планів, конспектів ми виробляємо на кожному уроці у зв'язку з вивченням нового матеріалу або його повторенням про спілкуванням, але у якусь мить, певний чергової сходинки шкільного курсу слід присвятити 25—30 хвилин показу учням нових прийомів записи, роботи з контурній карті, ра боти з учебником»[1].

Нової навчальної програмою звернуто найсерйозніша внима ние формування умінь. Очевидна необхідність запровадження спеціальних уроків з вироблення умінь і навиків в самостоя тельную систему в кожному класу.

Особливий тип уроку представляють семінарські заняття з ис тории в старших класах. Завдання запровадження у старші класи елементів лекционно-семинарской форми навчання вимагає далеч нейшей теоретичної і з практичної розробки методики та ких уроків.

Усі вищевикладені обставини засвідчують з вестной вузькості типізації уроків лише з ланкам процесу навчання. Необхідно, враховуючи потреби шкільної практи кі, у комунікативній методиці викладання історії застосувати і інші подхо ды до типізації уроків. Становить інтерес перелік возмож ных типів уроків в «Дидактике середньої школы»3: уроки предъяв ления і засвоєння (вивчення) нового матеріалу; уроки примене ния знань та формування навичок і умінь; проблемні з творчим застосуванням знань і умінь і комбіновані уроки, поєднують різні структурні елементи.

У цьому класифікації уроків, коли його застосовувати до своєї історії як предмета викладання, під сумнівом выде ление у спеціальний тип проблемного уроку з творчим примі нением знань і умінь. У практиці викладання такі уроки трапляються вкрай рідко. Звісно ж, що проблемність і творче ские завдання мають застосовуватися у будь-якому типі уроку, якщо його утримання і підготовленість класу відкривають таку можливість. Не треба вводити, як особливий тип, урок за кріплення, відриваючи його контролю знань і умінь.

Програмою з історії закріплення знань, по найважливішим і важким тем і розділах заплановані уроки узагальнення.

Маючи згадану дидактичну концепцію типиза ции уроків та інші типи уроків, враховуючи необхідність обуче ния учнів раціональним прийомів діяльності з формиро ванию умінь і всебічну інтенсифікацію їх самостійної роботи, як на відтворюючому, і на творчий рівень, найбільш прийнятними можна вважати наступні типи: 1) уро кі вивчення нового матеріалу, викладеного учителем; 2) уроки обговорення нового матеріалу, підготовленого самостійно будинку на підручника. У практиці такий тип уроку зустрічається поки нічого сто, але сучасні підручники з історії значно розширюють можливості таких уроків; 3) комбіновані уроки. Інакше їх називають складовими, т. е. що містять все ланки процесу навчання; 4) уроки застосування знань та формування умінь і навиків. Їх може бути лабораторними. 5) уроки узагальнення чи повторительно - узагальнюючі; 6) уроки повторення, перевірки знань і умінь.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5