Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Введення ЄІАС у професію

Реферат: Введення ЄІАС у професію

План:

1. Основні види діяльності психолога.

а) Психодиагностическая робота.

б) Психологічний консультування.

- основних напрямів, області й принципи психологічного консультування.

- розмова як метод психологічного консультування.

в) Психотерапевтическое вплив.

- психотерапія в якості основи психологічної підтримки особистості.

- Напрями психотерапевтичної роботи.

р) Коррекционно-развивающая діяльність.

- види й принципи організації психологічної корекції

буд) Психопрофилактическая робота.

Використовувана література:

О.К. Болотова, І.В. Макарова. Прикладна психологія.

Ю.Е. Альошина. Індивідуальне й родинне психологічне консультування.

Ю.М. Жуков. Позиція психолога-практика.

Б.Д. Карвасарский. Психотерапія.

Е.А. Климов. Як вибирати професію.

Реальним продуктом професійної діяльності практи ческого психолога є обговорювані і із клієнтом вироблені системи соціальних взаємодій і програми поведінки, щоб забезпечити оптимальні умови жизнедеятель ности і нейтралізують негативні наслідки пережитих жиз ненных напруг і у відповідність до віковими віз можностями і индивидуально-личностными особливостями.

Практичний психолог орієнтує клієнти на його цілях, по могает побачити ситуацію різнобічно і вибрати собі оптимальний засіб розв'язання проблеми і з травмуючої ситуації. Пошук дозволу конфліктних соціальних взаємодій, і навіть форми роботи з конкретними запитами і вони становлять ос новные напрями діяльності практичного психолога

Серед різноманітних напрямів діяльності практичного психолога, описаних і які у різноманітних літера турных джерелах, вважаємо за доцільне виокремити такі:

- психодиагностическую роботу;

- психологічне консультування;

- психотерапевтичне вплив;

- коррекционно-развивающую діяльність;

- психопрофилактическую роботу.

Встановлення психологическогодиагноза — одне з завдань, що стоять

перед практичним психологом.

Психологічна діагностика можна розуміти у широкому і уз кому сенсі. У широкому значенні вона зближується з виміром вооб ще чи з психометрикой — наукою про вимірі індивідуальних розбіжностей практикою використання психологічного знання. У більш вузькому сенсі мають на увазі вимір индивидуально-психологических особливостей особистості, основу якого склад ляют класифікація і ранжування людей з психічних і психофізіологічним ознаками [Гуревич та інших., 1981]. Психоло гическая діагностика виходить з використанні психодиагнос тических інструментів, і методів, дозволяють здійснювати при менение сучасного статистичного апарату, обеспечивающе го надійність і достовірність даних.

У психодиагностическом обстеженні можна назвати три ос новных етапу: збір даних; переробку та інтерпретування дано ных; винесення рішення (діагноз і лікувати прогноз) [Гріншпун, з. 11]. Діагноз як головна мета психодіагностики може устанавли ваться різних рівнях: перший рівень — симптоматический, чи емпіричний. У цьому рівні діагноз обмежується кін статацией особливостей чи симптомів (ознак); другий уро вень — етіологічний, враховує як наявність характе ристик, а й їх виникненню; третій, вищий рівень — рівень типологічного діагнозу, що полягає в определе нии місця та значення виявлених характеристик у спільній картині психічної життя [Бурлачук, Морозов, 1989]. У своїй практичну роботу психолог часто обмежується діагнозом першого рівня, основу якого застосування тієї чи іншої психодіагностичного інструмента.

Отже, психодиагностическая робота практичного психолога передбачає вибір методи чи конкретної методи кі дослідження, яка максимально відповідала б цілям і заду чам дослідження.

Докладний письмо речей та класифікація методів психодиагнос тики представлені у другій частині книжки.

Важливий напрямок діяльності практичного психолога, які мають у собі индивидуаль ное консультування, профконсультирование, промислове консультування, консультування керівників держави і багато дру гое, є психологічне консультування [Альошина, 1994]. Фактично будь-якій сфері діяльності, у якій використовуються психологічні знання, у тому мірою застосовується кін сультирование.

До психологічного консультування є ра бота з конкретною запитом, що йде як від окремого клієнта, і від групи чи організації у цілому.

Найбільш широкої сферою застосування психологічного кін сультирования є сімейне консультування, що з рішенням подружніх проблем, детско-родительских відносин, дошлюбних проблем, предразводных і послеразводных станів.

Віковий консультування спрямоване влади на рішення проблем психічного розвитку різними вікових етапах, зокрема у періоди вікових криз.

Значне місце займає займає консультування організацій, що з проблемами відбору персоналу, з міським управлінням персо чорною готівкою, формуванням команди, плануванням кар'єри отдель ных працівників, прогнозом розвитку організації у цілому.

Психологічний консультування можна з'ясувати, як не посередню роботи з людьми, спрямовану влади на рішення раз особистого роду психологічних проблем, що з подоланням негараздів міжособистісні стосунки, де основним засобом впливу є належним чином побудована розмова [Альошина, 1994]. Психологічний сенс консультування заклю чается у цьому, аби допомогти людині зрозуміти причини труднощів, проблем соціальних взаємодій у особистих, сімейних і про фессиональных контактах. Основне завдання психолога-консультан та — допомогти клієнту оцінити свої існують, та життєві проблеми зі боку, змінити психологічні установки як у свої труднощі, і на відносини коїться з іншими людьми.

Основні області й напрями психологічного консуль тирования, престиж і значення у думці помітно зросли, дуже великі і многоаспектны і продолжа ют збагачуватися новими соціальними технологіями. Усе це гово рит у тому, що становлення вітчизняної практичної психології набуває рис стабілізації і адаптацію новим соціокультурними умовам і реаліям сьогодні. Перш все го відбулися помітні виділення практичної психології як виду професійної роботи і психологічного консультиро вания зокрема. Тепер, оцінюючи взаємовідносини теорії та практики в психології, практичну психологію і психологи ческое консультування зокрема характеризують чимось яке відрізняється і навіть протилежне фундамен тальной науці. Якщо метою останньої виступає прирощення зна ний про закономірності й механізми виникнення та розвитку психічних явищ, то практична психологія наце льону до пошуку рішення життєвих проблем.

Зрозуміло, постановка проблеми є основою будь-якої на уки, але професіоналізм підходу практичного психолога за ключается у вмінні оцінити нерозв'язну проблему в та кому світлі, що вона стає можливо розв'язати готівкою кошти ми, знайти такі стратегії і форми практичної роботи через індивідуальне консультування, які включали б моді лирование поведінки різних рівнях і самостійний пошук адекватних шляхів виходу з проблемних ситуацій.

У психологічному консультуванні кожної проблемної ситуації та кожної окремій галузі, де у час йде активне використання консультативної допомоги психологів-практиків, намічаються специфічні стратегії надання псі хологической допомоги. Определим області й напрями психо логічного консультування в практичної психології, выде лів такі, які вже можна назвати пріоритетними, й ті, котрі починають відчувати потребу в профессио нальном взаємодії з прикладною психологією. Теоретичес кі можна назвати три основні напрями психологічного консультування. Це індивідуальне консультування, про фессиональное консультування і організаційне (ще й називають промислове) консультування. У кожному з цих напрямів можна назвати специфічні області, чи сфе ры, психологічного впливу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10