Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Активізація процесу (самоосвіта)

Реферат: Активізація процесу (самоосвіта)

Запровадження

Шлях важкий, - оскільки потребує великих зусиль, подолання себе, твердості духу, непростого вміння поєднувати з роботою, виконанням сімейних обов'язків, дозвіллям. Шлях надійний, - пото му що це труднощі долаються усвідомлено, з вірою у себе та свої сили, у майбутнє. Стара китайська прислів'я говорить: навіть найбільш довга дорога починається з перший крок. Тим паче - дорога, нова для ступила її у, при цьому - у новий йому світ інтенсивного пізнання.

Проте - такий життєвий парадокс! - ніж самостійніші за ми вчимося, ніж активніше займаємося самоосвітою, тим більше нуж даемся у допомозі, завжди ділової гри і конкретної, але стає згодом дедалі тоншу і делікатній. І вона з рекоменда ций,как вчитися, аби домогтися на успіх цьому надскладному справі, щоб він приносило задоволення, спонукало до подальшого знання.

Таку допомога може надати або ті студенти, які вже сло жився позитивний досвід самостійного опанування змісту освіти, або наші університетські викладачі, які мають є бога тейшая практика і власного оволодіння наукою, і прилучення до ній одного покоління студентів.

Для самостійної роботи студентів-заочників пропонуються та киє форми, як роботу з першоджерелами, підручниками, збірками педагогічних завдань і ситуацій, розробка моделей занять, аналіз

додаткової літератури, матеріали до участі в круговому семи наре та інших.

Поцінування результатів самостійної роботи студентів може статися по рейтингової системі, що дозволить автоматично по лучити "залік" з педагогіки, успішно підготуватися до іспитів. Оскільки активізація самостійної пізнавальної діяльності віз можна лише за умови розвитку пізнавальної активності лич ности і діалогу студенти з викладачем, то посібнику представлені методичних рекомендацій з організації викладачем навчальної роботи студентів.

Активізація пізнавальної діяльності учнівської молоді в що свідчить залежить від ініціативної позиції викладача кожному етапі навчання. Характеристикой цю позицію є: високий рівень педагогічного мислення та його критичність, спроможність населення і прагнення проблемному навчання, до ведення діалогу з студен тому, прагнення обгрунтуванню виправдання своїх поглядів, спроможність до саме оцінці своєї викладацької діяльності.

Содержательной стороною активізації процесу є добір матеріалу, складання завдань, конструювання образова тільних і педагогічних завдань з урахуванням проблемного навчання з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента.

Активізація процесу починається з діагностування і визначення мети у педагогічній діяльності. Це перший етап рабо ти. У цьому викладач пам'ятає передусім з приводу створення поклади тельно-эмоционального взаємини в студента до предмета, й до своєї діяльності.

Далі, другого етапу, викладач створює умови для система тической, пошукової навчально-пізнавальної діяльності студентів, забезпечуючи умови для адекватної самооцінки які у ході про цесса вчення з урахуванням самоконтролю і самокоррекции.

На етапі викладач прагне створити умови для для са мостоятельной пізнавальності учнів й у индивидуально-творческой діяльності, зі урахуванням сформованих інтересів. У цьому викладач проводить индивидуально-дифференцированную рабо ту з учням з урахуванням її досвіду відносин, способів мислення, ціннісних орієнтації.

Учебно-познавательная діяльність - багаторівнева система, куди входять активні форми регуляції і перетворення різних систем: теоретичних і методичних. Особливо продуктивна то, можливо співпраця викладача і студента (студент-студент; викладач- викладач).

Л.С. Виготський писав: "Навчання тільки тоді ми є гарним, як його є творцем розвитку. Воно спонукає викликає до життя низку функцій, що у стадії дозрівання й у зоні найближчого розвитку".

Отже, розпочнемо з пошуків шляхів активізації саме стоятельной пізнавальної діяльності як умови безперервності та ефективності вашого освіти.

Робота над текстом настановних і узагальнюючих лекцій

Рекомендації для роботи над текстами лекції зводяться до конкретних радам, з першого погляду гаданим до примітивності простими.

На обороті обкладинки зошити записується прізвище, ім'я, по батькові викладача, його учений ступінь звання. Ця запис рас шифровывается коротким розповіддю викладача себе, про своє сту денческих роках, досвід слухання лекцій та проведення записів.

Рекомендується вести записи з одного боку аркуша, залишаючи вто рую бік для роздумів, розборів, питань, відповіді них, для фіксування деталей теми чи пов'язаних із нею фактів, які пригадуєте ви самим студентом під час слухання. Іноді при цьому оставляются лише широкі поля.

Студентам годі було багато та детально все записувати. Натомість, чимало викладачів диктують основні тези - опре розподілу, які від наведених у підручниках, висновки, парамет ры, критерії, аксіоми, постулати, парадокси, парадигми, концепції, ситуації, факты-маяки, і навіть мысли-маяки (ними часто є дотепні вислову) та інших. На перших лекціях стоїть спеціально уп ражняться використання полів: фіксувати питання, викликають власний інтерес, варіанти відповіді них, сумніви, проблеми, суперечка ные становища - тобто. перетворити тетрадные поля була в поля роздумів, розмов із собою, діалогів з товаришами, з викладачем.

Уже першому курсі нерідко практикуються контрольні завдання, яких як міркуванні даються студентами у вигляді мини-лекции тривалістю кілька хвилин. Інші сту денты коротко записують основні тези, відзначені товари щами. Усім важливо бути готовими йти до того що, що набрання до лекції нові тему викладач супроводжує по попередньої лекції: що справило найбільше враження? які думки запам'яталися? які факти запам'ятаються надовго? Саме тоді студенти ведуть роботу в по лях зошитів.

Запис лекцій ведеться у довільній формі. Це то, можливо стиль навчальної програми (назывные пропозиції); деякі студен ти найважливіші думки виділяють кольоровими фломастерами чи примі няют бічні "ліхтарики", які виділяють підтеми. Самим слухачам важливо йти до спеціальної - предметної інтерпретації сооб щаемых загальних знань. Передбачаються і систематичні возвраще ния до попередніх текстам.

Слухання і записування лекцій є одним із вирішальних форм самоосвіти студентів-заочників. З ним, з цим формою, пов'язана й роботу з літературою, і впорядкування планів, тез, кін спектов, і приучення для використання сучасної техніки зберігання інформації, і підготовка до коллоквиуму, заліку, іспиту, до написа нию доповідей, рефератів, курсових робіт. Саме активна слухання лекцій створює попередні для залучення первокурс ников в самостійні дослідження.

Необхідна підготовка до слухання настановної лекції. Вона на чинается з ознайомлення із загальною навчальної програмою, з перегляду записів попередніх лекцій, відновлення у пам'яті їхні матеріалу, з психологічного налаштування майбутню роботу.

Слухання лекцій - складний вид інтелектуальної діяльності, успіх якої обумовлений, по-перше, загальним "умінням слухати", по-друге, прагненням сприймати матеріал (сприймати осмыс ленно, а чи не механічно), потрібне записуючи в зошит. Запис лекції допомагає зосередити увагу до головному, під час самої лекції продумати і осмислити почуте, усвідомити план і логіку изложе ния матеріалу викладачем.

Така нерідко, особливо спочатку, викликає труднощі студентам: деякі прагнуть записувати все дослівно, інші пі блазень уривками, третіх запис виходить хаотична. Щоб хаті жати цих помилок, доцільно дотримуватися низки правил.

1. Після записи ориентирующих і направляючих увагу даних (тема, мета, план лекції, рекомендована література) важливо попи таться простежити, як вони розкриваються змісту, підкріплюють ся формулюваннями, доказами, та був і висновками.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7