Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища і основи економічних результатів господарську діяльність підприємства

Реферат: Аналіз фінансового становища і основи економічних результатів господарську діяльність підприємства

Зміст

Зміст

Запровадження .

1. Аналіз фінансового становища підприємства .

1.1. Загальна ж оцінка фінансового становища підприємства .

1.1.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу .

1.1.2. Горизонтальный і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу

1.1.3 Порівняльний аналітичний баланс

1.2. Аналіз майнового становища підприємства .

1.3. Аналіз джерел формування майна .

1.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства .

1.5. Аналіз ліквідності підприємства

2. Аналіз економічних результатів .

3. Аналіз ефективності діяльності підприємства .

3.1. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ділову активність .

3.1.1.Анализ ефективності оборотних засобів

3.2. Розрахунок і аналіз показників рентабельності

Укладання .

Список літератури

Додатка .41

Запровадження

У курсової роботі представлений аналіз фінансового становища і ступінь економічних результатів господарську діяльність підприємства.

Під фінансовим станом підприємства розуміється здатність підприємства фінансувати своєї діяльності. Фінансове становище підприємства (ФСП) - це сукупність показників, що відбивають його спроможність погасити свої боргові зобов'язання.

Фінансова діяльність охоплює процеси формування, руху, і забезпечення схоронності майна підприємства, контролю над його використанням. Фінансове становище є наслідком взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства міста і тому визначається сукупністю виробничо-господарських чинників.

Основними завданнями аналізу ФСП вляются:

- оцінка динаміки складу і структури активів, їх до стану і рух,

- оцінка динаміки складу і структури джерел власної родини та позикового капіталу, їх до стану і рух,

- аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства міста і оцінка зміни її,

- аналіз платоспроможності підприємства міста і ліквідності активів його балансу.

Фінансове становище то, можливо стійким, хистким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно виробляти платежі, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовий стан.

Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможності.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства його результати йдуть на планування, контролю та прогнозування ФСП. Його мета - встановити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові кошти в такий спосіб, щоб забезпечить нормальну функціонування підприємства, отримання максимуму прибутків і виняток банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками потребує матеріальних та фінансових ресурсів, контролюючих органів з урахуванням опублікованій звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутків і виключити ризик втрат.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового становища підприємства служать звітний бухгалтерський баланс (форма №1), звіт прибутки і збитках (форма №2), звіт про рух капіталу (форма №3) інші форми звітності, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізувають окремі статті балансу.

Прибуток і збиток характеризують фінансовий результат діяльності підприємства міста і можуть визначити лише у системі бухгалтерського обліку. З погляду бухгалтерського обліку прибуток відбиває фінансовий результат від господарську діяльність, отриманий підприємством за звітний період (у разі перевищення доходів на видатками). Прибуток ставитися до найважливіших показників оцінки роботи і визначення ефективності діяльності.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Зростання прибутку створює базу для самостійного фінансування, розширення виробництва, вирішення питань соціальних і трудових конфліктів. за рахунок прибутку виконується також певна частина зобов'язань підприємства до бюджету, банками та інші підприємствами і міжнародними організаціями.

Основні завдання аналізу:

1. Оцінка динаміки показників прибутку;

2. оцінка обгрунтованості освіти і розподілу її фактичної величини;

3. вивчення структури балансового прибутку;

4. виявлення і вимір дій різних чинників з прибутку;

5. оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку з урахуванням оптимізації обсяги виробництва і витрат.

У курсової роботі представлений аналіз показників ділову активність.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється насамперед у швидкості обороту коштів податку. У курсової роботі зроблено розрахунок і аналіз показників рентабельності, що відбивають ступінь прибутковості діяльності підприємства. Аналіз ділову активність і рентабельності залежить від дослідженні рівня життя та динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів.

1. Аналіз фінансового становища підприємства

1.1. Загальна ж оцінка фінансового становища підприємства

1.1.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс служить індикатором з метою оцінки фінансового становища підприємства. Разом балансу називається валюти балансу і за дає орієнтовну суму, що у розпорядженні підприємства.

Для загальної оцінки фінансового становища підприємства становлять ущільнений баланс, у якому об'єднують до груп однорідні статті. У цьому зменшується кількість статей балансу, що підвищило б його наочність і дозволяє порівнювати з балансами інших підприємств.

Уплотненный баланс можна виконувати у різний спосіб. Припустимо об'єднання статей різних розділів.

У таблиці 1 представлений ущільнений баланс.

Таблиця 1

Уплотненный баланс

Найменування статей

на поч. р.

наприкінці р.

Найменування статей

на поч. р.

наприкінці р.

1. Внеоборотные активи

   

4. Капітал і резерви

   

1.1. Основні кошти

0

0

4.1. Статутний капітал

6

6,3

1.2. Нематеріальні активи

0

0

4.2. Добавочный і резервний капітал

0

0

1.3. Інші внеоборотные кошти

0

0

4.3. Спец. фонди й цільове финан-ние

0

0

Разом у розділі 1

0

0

4.4. Нерасп-ная прибуток отч. року

0

0

     

Разом у розділі 4

6

6,3

2. Оборотні активи

         

2.1. Запаси

226

439,8

5. Довгострокові пасиви

0

0

2.2. Дебит. задол-ть (плат. через 12 міс.)

0

0

     

2.3. Дебит. задол-ть (плат. в теч.12 міс.)

515

412,7

6. Короткострокові пасиви

   

2.4. Короткострокові фин. вкладення

0

0

6.1. Заемные кошти

0

0

2.5. Грошові ср-ва

44

5,5

6.2. Кредиторська заборгованість

179

353,1

Разом у розділі 2

788

860,2

6.3. Інші пасиви

603

500,8

Разом вартість майна

788

860,2

Разом у розділі 6

782

853,9

     

Разом позикових коштів

782

853,9

Баланс

788

860,2

Баланс

788

860,2


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13