Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз собівартості продукції і на шляхів її зниження

Реферат: Аналіз собівартості продукції і на шляхів її зниження

Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних й фінансових ресурсів залежить від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.

Безпосередньою завданням аналізу є: перевірка обгрунтованості плану з собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану вивчення причин відхилень від цього, динамічних змін; виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх мобілізації.

Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей та основних фондів, сировини й матеріалів, робочої сили в, господарських зв'язків.

Витрати живої і упредметненого праці процесі виробництва становлять витрати виробництва. У разі товарно-грошових відносин також господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються різницю між громадськими витратами виробництва та витратами підприємства. Громадські витрати виробництва - це сукупність живої і упредметненого праці, находящая вираження у вартості продукції. Недоліки підприємства складаються із усієї суми витрат підприємства виробництва продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошової форми, називаються собівартістю і є частю вартості продукту. У неї включають ціна на сировину, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, вести виробничого персоналові та інші грошові витрати. Зниження собівартості продукції означає економію упредметненого і живого праці є важнеййшим чинником підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.

Найбільша частка у витратах виробництва промислової продукції посідає сировину й основні матеріали, та був на зарплатню і амортизаційні відрахування. У легку промисловість частка сировини й основних матеріалів становить 86%, а заработнойй плати з відрахуваннями на соціальне страхування - близько 9%.

Собівартість продукції перебуває у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона свідчить про велику частина вартості продукції і на залежить через зміну условийй виробництва та реалізації продукції. Істотно впливають до рівня витрат надають техніко-економічні чинники виробництва. Це вплив проявляється у залежність від измененийй у техніці, технології, організації виробництва, в стрктре та якість продкции і зажадав від величини витрат за його виробництво. Аналіз витрат, зазвичай, проводиться систематично протягом року у цілях виявлення внтрипроизводственных резервів їх зниження.

Для аналізу рівня і динаміки зміни вартості продкции использется ряд показателейй. До них належать: кошторис витрат за виробництво, собівартість товарної і реализемой продкции, зниження яку можна товарної продкции і скоротити витрати однією рбль товарної (реалізованої) продкции.

Кошторис витрат за виробництво - найбільш загальний показник, який відбиває всю суммуу витрат підприємства з його виробничої діяльність у розрізі економічних елементів. У ньому відбиті, по-перше, всі витрати основного і допоміжного виробництва, пов'язані з випуском товарної і валової продукції; по-друге, видатки роботи й послуги непромислового характеру (будівельно-монтажні, транспортні, науково-дослідні й пректные та інших.); по-третє, видатки освоєння виробництва нових виробів незалежно джерела їх відшкодувань. Цю витрату обчислюють, зазвичай, не враховуючи внутризаводского обороту.

У собівартість товарної продукції включають усе витрати підприємства виробництво та збут товарної продукції розрізі калькуляционных статей витрат. Собівартість реалізованої продукції дорівнює собівартості товарної з відрахуванням підвищених витрат першого року виробництва нових виробів, возмещаемых з допомогою фонду освоєння нової техніки, плюс виробнича собівартість продукції, реалізованої із залишків минулого року її. Витрати, возмещаемые з допомогою фонду освоєння нової техніки, входять у собівартість товарної, але з входить у собівартість реалізованої продукції. Вони визначаються як відмінність між планової себестоимостьюпервого року масового проимзводства виробів і собівартістю, прийнятої під час затвердження цін:

СВ = СП - ДТ + (СП2 - СП1),

де СВ - собівартість реалізованої продукції

СП - собівартість товарної продукції

ДТ - підвищені витрати першого року виробництва нових виробів, возмещаемые з допомогою фонду освоєння нової техніки

СП1, СП2 - виробнича собівартість залишків нереалізованої (на яких складах і відвантаженої) продукції відповідно початку і поклала край року.

Для аналізу рівня собівартості в різних підприємствах чи його динаміки за різні періоди часу видатки виробництво повинні наводитися одного обсягу. Собівартість одиниці виробленої продукції (калькуляція) показує витрати підприємства виробництво та реалізацію конкретної продукції розрахунку одну натуральну одиницю. Калькуляція собівартості широко використовують у ціноутворенні, господарському розрахунку, плануванні і порівняльного аналізу.

Показник зниження собівартості яку можна товарної продукції застосовується для аналізу зміни собівартості у часі при порівнянному об'ємі та структурі товарної своєї продукції підприємствах, які мають стійкий за часом асортимент виробів. Під яку можна розуміють таку продукцію, яка здійснювалася серійно чи масово в попередньому році. До неї і частково модернізована продукція, ці зміни не сприяли запровадження нових моделей, стандартів, і технічних умов.

Витрати однією карбованець товарної (реалізованої) продукції - найвідоміший практично узагальнюючий показник, який відбиває собівартість одиниці виробленої продукції в вартісному вираженні обезличенно, без розмежування її за конкретних видів. Він широко испоьзуется під час аналізу зниження собівартості і дозволяє, зокрема, характеризувати рівень добробуту й динаміку витрат за виробництво продукції цілому в промисловості.

Інші які практично показники собівартості можна підрозділити за такими ознаками:

- за складом врахованих витрат - цехова, виробнича, повна собівартість;

- за тривалістю розрахункового періоду - місячна, квартальна, річна, за кілька років;

- характером даних, що відбивають розрахунковий період,- фактична (звітна), планова, нормативна, проектна (кошторисна), прогнозована;

- в масштабах охоплюваного об'єкта - цех, підприємство, група підприємств, галузь, промисловість тощо.

Технико-экономические чинники та резерви зниження собівартості

Нині під час аналізу фактичної себестоииости своєї продукції, виявленні резервів та скорочення економічної ефекту від неї зниження використовується розрахунок з економічних чинникам. Економічні чинники найповніше охоплюють все елементи процесу виробництва - кошти, предмети праці та саму працю. Вони відображають основних напрямів роботи колективів підприємств із зниження собівартості: підвищення продуктивність праці, впровадження передовий техніки і технології, краще використання устаткування, здешевлення заготівлі та краще використання предметів праці , скорочення адміністративно-управлінських та інших накладних витрат, скорочення шлюби й ліквідація непродуктивних витрат і матеріальних втрат.

Економія, що зумовлює фактичне зниження, розраховується за наступному складу (типового переліку) чинників:

1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання коштів і застосування нових видів сировини й матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що б технічний рівень виробництва.

По цій групі аналізується впливом геть собівартість науково-технічних здобутків і традицій передового досвіду. За кожним заходу розраховується економічний ефект, що виражається у зниженні витрат за виробництво. Економія від втілення заходів визначається порівнянням величини витрат за одиницю продукції доі після запровадження заходів і множенням отриманої різниці на обсяги виробництва в планованому року:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10