Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ринку праці та безробіття

Сторінка 3

Серйозне впливом геть динаміку робочої сили в надають процеси імміграції. У вона становить середньому 20% приросту населення. Зростає вплив імміграцію та ринку праці Росії: лише 1990—1994 рр. з колишніх зі ветских республік з Росією в'їхало 4,5 млн людина.

З боку попиту головним чинником, надають вли яние на динаміку зайнятості, є стан экономиче ской кон'юнктури, фаза економічного циклу. До того ж серйозний вплив на потреба у робочої сили надає науково-технічний прогрес.

Особливості російського ринку праці

Ще нещодавно робоча сила нашій країні не розглядалася як товар. Безсумнівно, проте, що у реальному житті, невідь що пов'язану з полит-экономическими уявленнями, мільйони людей вступали і входять у відносини найму. Але він безсумнівно і те, що існуючий (так багато в чому що стоїть і понині) ры нок праці був у нашій країні свого роду квазирынком, по народженням адміністративної економіки, обтяженим мно гочисленными диспропорціями.

Головне, що відрізняє наш ринок праці від реальної, це наявність адміністративних, правових і соціальних економічних огра ничений, досі які перешкоджають вільній продажу робочої сили найбільш быгодных умовах більшості робіт ников. І це наявність реєстрації, формально яка замінила прописку, і відсутність реального ринку житла за його огром ном дефіциті, і нерозвиненість механізмів державного регулювання та соціальній підтримки у сфері зайнятості.

Ринок праці Росії незбалансований. Більшість ре гионов за 90-ті рр. стали трудоизбыточньми. Так було в цілій низці галузей і республік Росії у 1995,г. пропозицію робочої сили десятки, або навіть у сотні разів перевищувало попит її у (в Іванівській області — в 158, Республіка Тува — в 143, а Архангельської і Тамбовської областях, республіках Удмуртія, Бурятия, Калмикія, Дагестан — в 42—47 раз). У той самий час у районах Крайньої Півночі досі відчувається брак робочої сили в, особливо кваліфікованої. Суще ствует також незадоволений попит деякі категорії фахівців (юристів, банківських працівників, бухгалтерів, програмістів) при зростання безробіттю переважно про фессиональных категорій робочої сили в.

Попри всі ці труднощі, можна сподіватися, що із сучасним квазирынком досить швидко буде покінчено. У 1995р. частку недержавного сектору економіки вже припадав 61% від кількості зайнятих. У обстановці конкуренції підприємства мусять йти до оптимізації зі става й чисельності працівників; своєю чергою, працівники дістануть змогу пошуку роботи з найвигідніших вус ловиях. Усе це, проте, може бути реалізований лише за створенні справді конкурентного середовища з урахуванням приватиза ции, при скасування реєстрації, котра перешкоджає вільному пе редвижению робочої сили в, під час створення ринку житла і дей ственной системи сприяння найму.

Сегментация ринку праці. Структура робочої сили в

Більшість дослідників дійшли висновку про двойствен ности сучасного ринку праці, де функціонують по край ній мері два неконкурирующих друг з одним ринку робочої сили в, або двоє сегмента єдиного ринку робочої сили в. Найбільш спрощена формула цієї сегментації — наявність двох неза висимых друг від друга ринків робочої сили в, заснованих на виключно профессионально-квалификационном розподілі зайнятих.

Основні сегменти ринку праці

Один ринок охоплює робочі місця спеціалістів із вищою освітою, управляючих і адміністраторів всіх його ланок, висококваліфікованих робочих. Це высокоопла чиваемые групи робочої сили в, мають високий рівень кваліфікації, надійні гарантії зайнятості. До нього теж належать робочі місця техніків, административно-вспомо гательного персоналові та працівників середньої кваліфікації.

Інший ринок охоплює робочі місця, зазвичай, які потребують спеціальної підготовки й значної квалифи кации. Їх займають працівники обслуговування, неквалифици рованные робочі, нижчі категорії службовців.

Проте це можна констатувати появу у найбільш раз кручених країнах нових типів сегментації ринку праці, осно ванного на змішаному, профессионально-отраслевом справі нии робочої сили в: а) ринок, охоплюючий быстрорасту щие наукомісткі виробництва та галузі сфери послуг зі значно меншим середнім рівнем концентрації та змішаної в кваліфікаційному відношенні робочої силою; б) ринок у ста рых, традиційних секторах економіки, колишніх в недав ньому минулому головними.

Послаблення внутрішнього ринку праці та посилення мобільності робочої сили в

Одночасно відзначимо ослаблення з так званого внутрішнього ринку праці великих компаній традиційних отрас лей (але тільки їх) і всі велику орі ентацию фірм на зовнішні стосовно ним джерела кадровому забезпеченню. що великі компанії, не покладаючись на зовнішні стосовно ним джерела кадровому забезпеченню. Слід пам'ятати, що великі компанії, не покладаючись на систему освіти,

створили мережу професійної підготовки і перепідготовки кадрів, яка эффек тивно діє й у час. Проте якщо з середини1980-х рр. багато фірм найрозвиненіших країн меншою мірою, ніж раніше, здійснюють підготовку безпосередній але робочих місць, воліючи приймати готових спеці алистов ззовні. З іншого боку, поширюється тенденція вре менного найму за контрактом до виконання конкретних робіт. Виникло навіть чимало фірм, які займаються посредни ческими функціями і підготовкою кадрів із єдиною метою предложе ния робочої сили за тимчасовому контракту різним кому паниям.

Усиливающаяся орієнтація компаній працівники, під готовленных і переподготовленных зовні, пояснюється також зростанням мобільності робочої сили в. Мобільність робочої сили дедалі більше визначається приналежністю немає фірмі (раніше багатьом категорій працівників переважало всередині фірмову пересування та просування), а до тій чи іншій професії. За даними національного бюро економічного аналізу США перевищив на кінець 80-х рр. американські робітники і слу жащие протягом трудового життя змінювали роботу у середньому понад 10 раз. Серед спеціалістів-електронників Силіконовій долини, наприклад, виробнича плинність в 80-х рр. становила 30%. Зрозуміло, таку високу плинність специа аркушів вищої кваліфікації не віднести з цього приводу поганих умов праці, із чим зазвичай пов'язана плинність не кваліфікованих груп робочої сили в. Вона пов'язана, передусім, орієнтації на професійне совершенствова ние і службовий зростання.

Поняття робочої сили й зайнятих

На малюнку представлена загальна схема визначення основних станів зайнятості.

Класифікація зайнятого і безробітного населення

Економічно активне населення

(більшість населення, забезпечує пропозицію робочої сили в для товарів та послуг)

 

Економічно неактивне населення

(населення, яке входить до складу робочої сили в)

             

Зайняті

 

Безробітні

   
               

а) виконують роботу з

 

а чи не мають

 

а) учні і студенти,

найму за винагороду

 

(дохідного заняття);

 

відвідують денні

за умов повного

 

б) займаються поис­

 

навчальними закладами;

чи неповного робочого

 

кому роботи (обраща­

 

б) особи, отримують пенсії

часу;

 

лисій в служби за­

 

від старості, на пільгових

б) тимчасово відсутні

 

нятости, использо­

 

умовах, за інвалідністю;

на роботі через хворобу,

 

вали оголошення,

 

в) особи, зайняті веденням

відпустки, роботи з спе­

 

зверталися до ра­

 

домашнього господарства, вухо­

циальному графіку, від­

 

ботодателю тощо.);

 

будинок дітей;

запуску через вагітності,

 

в) готові присту­

 

р) зневірені знайти рабо­

навчання, страйки,

 

пити на роботу.

 

які цю та котрі припинили її пошук;

з інших причин;

     

буд) інші особи, які мають

в) самостійно обес­

     

не потрібно працювати.

Печивают себе роботою.

       

Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10