Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ринку праці та безробіття

Реферат: Аналіз ринку праці та безробіття

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

1. Поняття ринку праці 5

2. Механізм функціонування ринку праці та теоретичні підходи для її аналізу 6

Неокласичний підхід 6

Кейнсианский підхід 7

Монетаристская модель 7

Институционалисты ринку праці 8

Марксизм про особливості ринку праці 8

Специфіка ринку праці 8

Особливості російського ринку праці 9

3. Сегментация ринку праці 10

Основні сегменти ринку праці 11

Послаблення внутрішнього ринку праці та посилення мобільності робочої сили в 11

Поняття робочої сили й зайнятих 12

Галузева і професійно-кваліфікаційна структура 13

4.Безработица і його вимір 16

Регулювання ринку праці 16

Сутність безробіття 16

Поняття природною безробіття 17

Форми безробіття 18

Сучасні явища ринку праці і політиці зайнятості 22

Політика держави щодо ринку праці 24

основні напрями державного регулювання ринку праці 25

Концептуальні основи регулювання 26

Непряме регулювання ринку робочої сили в 27

Біржі праці та приватні посередницькі фірми 27

Укладання 30

Додатка 33

Бібліографія 34 Запровадження

Сучасний етап розвитку пов'язані з новим поглядом на робочої сили як на із ключових ресурсів економіки. Цей новий погляд — свідчення реального зростання ролі чоло веческого чинника за умов технологічного етапу НТР, коли відбувається пряма залежність результатів виробництва від каче ства, мотивації й правничого характеру використання робочої сили це брухт і окремого працівника зокрема.

Зростання ролі людського у виробництві підтверджено результатами економічних досліджень веду щих американських учених. Починаючи з 1929 року головним ис точником зростання продуктивність праці і національної доходу США в тріаді "труд—земля—капитал" є перший чинник, охоплюючий сукупність освітніх, кваліфікаційних, демографічних і культурних характе ристик робочої сили в.

Вкладення засобів у людські ресурси, і кадрову ра боту стають довгостроковим чинником конкурентоспроможності та виживання фірми за умов ринкової економіки. Не слу чайно прямі витрати приватного бізнесу у США перевищив на всі види навчання зросли до початку 80—х по 30 млрд. дол., а повні приватні та державні видатки з урахуванням виплат компенсацій під час навчання досягли 100 млрд. дол.

У період високорозвиненою ринкової цивілізації роль ринку праці еволюції економіки безупинно зростає. Пов'язано це про те, що в міру розширення й поглиблення, особливо останні через два десятиліття, науково — технологічної революції, освоєння высокосложных технологій й ризик поширення ЕОМ господарство не може коштувати без масової творчої діяльності.

Вперше за історію продуктивні сили виходять та дідька лисого рівень розвитку, у якому їх еволюція можлива умов творчу активність працівників значній своїй частині професій і використання у сфері общест венного праці новітніх технічних засобів і супроводжуючих їх знань. До робочої сили починають пред'являтися цілком нові, проти минулим, вимоги: участь у розвитку виробництва на кожному робоче місце; обеспече ние високої якості у за своїми характе ристикам і технологічно дедалі більше складної продукції; утримання низьку собівартість однієї виробів шляхом постійного вдосконалювання методів виробництва; індивідуалізація всіх видів тварин і форм виробничого і невиробничого обслуговування.

У нових, ефективніших організаційних умов відбувається з'єднання робочої сили й робочих місць, включення до инновационно-производственный процес творчий потенціал трудящих, підготовка і перепідготовка кадрів, ре шение проблем соціального захисту трудящих, і т.п.

Інтенсивна економіка, яка у режимі периодиче ского технологічного і організаційного відновлення, посаді пінно перетворюється на економіку сталого розвитку, на яку характерно практично постійне вдосконалення методів виробництва, принципів управління, експлуатаційних характеристик товарів хороших і форм обслуговування населення.

Ринок праці стає найважливішим ланкою національної та світової ринкової цивілізації, у ньому формуються працю творчого типу, здійснюють повсякденну эво люцию суспільства. Йдеться тій чи іншій формі ініціативи, виробничої самостійності, прагнення до зроблений ствованию технологій і методів обслуговування населення.

Дослідження свідчать, що активний творчий праця викладачів у зараз у тій чи іншій мері входить у утримуючи ние діяльності більшу частину працездатного населення, передусім спеціалістів із вищою та середнім спеціальним освітою, адміністративно-управлінського персоналу, высо коквалифицированных робочих, працівників послуг. Це провідний загін національної робочої сили в, охоплюючий у країнах від 40 до 50 % зайнятих в народному господарстві.

Поняття ринку праці

Сфера праці – важлива і багатопланова область економічної та соціальній життя суспільства. Вона охоплює як ринок робочої сили в, і її безпосереднє використання у громадському виробництві. Ринок робочої сили в, чи як він ще називають, ринок праці, має принципову особливість – її складниками є безпосередньо живі люди, що виступають носіями робочої сили в, а й наділені специфічними особливостями: психофізіологічними, соціальними, культурними, релігійними, політичними та інших. Ці особливості істотно впливають на мотивацію і рівень трудовий активності покупців, безліч б'ють по стані ринку робочої сили цілому.

На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили в, визначаються умови його найму, зокрема величина зарплати, умови праці, можливість здобуття освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості тощо. буд. Ринок праці відбиває основні тенденції у поступовій динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), т. е. у громадському розподілі праці, і навіть мобільність робочої сили в, масштаби і надасть динаміки безробіття.

Ринок праці є механізм здійснення контактів між покупцями робочої сили в (нанимателями) і продавцями робочої сили в (найманими). Цього ринку включає як спеціально організовані установи - біржі праці, але й індивідуальні угоди за наймом робочої сили в. Ринок праці тісно пов'язані з іншими підсистемами ринку. Наприклад, щоб здобути попит, робоча сила повинна мати певної сукупністю фізичних, розумових і фахових здібностей. Реалізуючи ці здібності у процесі виробництва, вона повинна переважно постійно відтворюватися. Це, зокрема, стану ринку споживчих товарів. На ринку робочої сили мусить може бути конкуренція як основна рушійна сила вдосконалення здібностей працівника до праці.

Зазнаючи потреба до постійному відтворення, причому щоразу в новому, рівні, носій робочої сили в шукає лише роботодавця, якому міг би запропонувати в найвигідніших умовах. Тож у попиті на робочої сили повинен бути конкуренція. При такі умови відбуватиметься соціальне і економічного розвитку суспільства, заснований на ринкової активності працівників, пропонують своє робочої сили, з одного боку, і наймачів - з іншого.

Механізм функціонування ринку праці та теоретичні підходи для її аналізу

Неокласичний підхід

У економічних теоріях ринок праці — це ринок, де реалізується позбав одне із інших ресурсів. Тут можна назвати чотири основних концептуальних підходи до аналізу функціонування сучасного ринку праці. У основі першої концепції лежать постулати класичної політекономії. Її дотримуються у основному неокласики (П. Самуэльсон. М. Фелдстайн, Р. Голл), а 80-х рр. утримували також прибічники концепції економіки пропозиції (Д. ГилдерЯ А. Лаффер та інших.). Прибічники цього концепції вважають, що праці, як й інші ринки, діє основі цінового рівноваги, т. е. основним ринковим регулятором служить ціна — у разі робочої сили в (заробітна пла та). Саме з допомогою зарплати, на думку, регулюється попит робочої сили в, поддержива ется їх рівновагу. Інвестиції в освіту й кваліфікацію (в людський капітал) — це аналоги інвестицій у машини та устаткування. Відповідно до маргінальною концепції індивід «інвестує в кваліфікацію» до того часу, доки знижується норма прибутку для цієї вкладення. З неокласичної кін цепции слід, що ціна робочої сили в гнучко реагує під потребу ринку, збільшуючись чи зменшуючись в зависи мости попиту і такі пропозиції, а безробіття неможлива, якби ринку праці є рівновага.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10