Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз виробничих функцій

Реферат: Аналіз виробничих функцій

Зміст

Теоретична част. З

Мультипликативная виробнича функція 3

Линейная виробнича функція 10

Виробнича функція вхід-видобуток 10

Практична частина 10

Завдання 10

Рішення 10

Укладання 11

Література 12

Теоретична частина

Мультипликативная виробнича функція

Виробнича функція (ПФ) висловлює залежність результату виробництва від витрат ресурсів. При описі економіки (точніше, її виробничої підсистеми) з допомогою ПФ ця підсистема рас сматривается як «чорна скринька», на вхід якого надходять ресурси R1, ., Rn, але в виході виходить результат як річних обсяги виробництва різних видів продукції Х1, ., Хm .

Як ресурсів (факторів виробництва) на макрорівні наи частіше розглядаються накопичений праця викладачів у формі производст венних фондів (капітал) До і реальний (живої) працю L, а ролі результату - валовий випуск Х (або валовий внутрішній продукт Y, або національний дохід N). В усіх випадках результат коротко називатимемо випуском і позначати X, і може бути корисними і валовий ви пуск, і ВВП, і Львівський національний дохід.

Зупинимося кілька докладніше на обгрунтуванні складу факто ра До. Нагромаджений минулий працю проявляється у основних та оборот ных, виробничих та невиробничих фондах. Вибір тієї чи іншої складу K визначається метою дослідження, і навіть характером розвитку виробничу краще й невиробничій сфер в изучаемый період. Якщо цей період невиробничу сферу вкладається приблизно стала частка новоствореної вартості і непроизвод ственная сфера надає виробництва приблизно однаковий вли яние, це є підставою безпосередньо враховувати в ПФ лише произ водственные фонди.

Але виробничі фонди складаються з основних та оборотних виробничих фондів. Якщо співвідношення між тими составны ми частинами виробничих фондів приблизно постійне протягом усього досліджуваного періоду, досить безпосередньо враховувати в ПФ лише основні виробничі фонди.

Якщо изучаемый період досить тривалий і однорідний щодо впливу виробництва зазначених вище складових частин, слід спробувати все варіанти включення в модель (від усіх разом до однієї з них). Щоб не говорити про деталі, далі будемо До називати фондами.

Отже, економіка заміщується своєї моделі у формі нелінійної ПФ

Х= F(K, L),

тобто. випуск (продукції) є функція від витрат ресурсів (фондів і праці).

Тепер на економічну інтерпретацію основних характерис тик ПФ з прикладу мультипликативной функції (зокрема, функ ции Кобба—Дугласа), деякі дру гие ПФ, використовувані економіки, розберемо наприкінці роботи.

Виробнича функція Х= F(K, L) називається неоклассичес дідька лисого, якщо вона є гладкою і задовольняє наступним умовам, здатною піддатися природною економічної інтерпретації:

1) F(0, L) = F(K, 0) = 0

- за відсутності однієї з ресурсів виробництво неможливо;

2)

- зі зростанням ресурсів випуск зростає;

3)

- зі збільшенням ресурсів швидкість зростання випуску сповільнюється;

4) f(+


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3