Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз майна підприємства міста і проблеми його ефективне використання

Реферат: Аналіз майна підприємства міста і проблеми його ефективне використання

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження ……………………………………………………………………………………………………………………………

Глава 1. Теоретичні основи аналізу майна предп-

риятия …………………………………………………………………………………………………………………………

1.1. Аналіз ефективність використання майна ………

1.2. Аналіз іммобілізованих внеоборотных активів

з погляду раціонального її використання ………

1.3. Аналіз поточних оборотних активів ………………………………………

Глава 2. Аналіз майна туристського комплексу «Дружба»

та ефективності її використання …………………………………………………

2.1. Склад структура основних фондів ………………………………………

2.2. Склад оборотних активів та його оборотність ……

2.3. Стан дебіторську заборгованість ………………………………

2.4. Оцінка динаміки і структура статей активу бал-

ланса ……………………………………………………………………………………………………………………

2.5. Розрахунок собівартості турпродукту ………………………………………

Глава 3. Розробка ефективної витратною політики ……………

3.1. Аналіз собівартості продукції, послуг. Резерви

зниження витрат …………………………………………………………………………………………

3.2. Шляхи можливого виходу з кризової ситуації ………

Укладання ………………………………………………………………………………………………………………………

Література ………………………………………………………………………………………………………………………

Додаток ………………………………………………………………………………………………………………………

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі Російської Федерації перехід до ринків супроводжується багатьом підприємств влученням у зону господарської невизначеності та підвищений ризик, оскільки саме майно дає гарантію незалежності й надійності підприємства. Більшість суб'єктів господарювання стало перед необхідністю об'єктивної оцінки своїх активів.

Одне з найважливіших критеріїв оцінки концепцію діяльності будь-якого підприємства, має за мету отримання прибутку, є ефективність використання майна України та розкриття майнового потенціалу. Незалежно від організаційно-правових видів тварин і форм власності джерелами формування майна будь-якого підприємства є власні і позикові кошти. Це основне джерело поповнення коштів підприємства.

Об'єктом дослідження є стан майна ЗАТ Абаканский туристичний комплекс «Дружба».

Инструментам вивчення об'єкта є: загальний факторний фінансовий аналіз.

Мета дипломної роботи: проаналізувати склад майна підприємства з погляду ефективність його роботи спрямування виявлення його майнового потенціалу; провести планування собівартості туристських послуг на 2000 рік.

Завдання аналізу майна:

1. вивчити теоретичні основи аналізу майна підприємства;

2. проаналізувати внеоборотных активів з погляду раціональнішого її використання;

3. проаналізувати стан обігових коштів і виявити резерви підвищення ефективності їх використання;

4. виявити майновий потенціал підприємства;

5. розробити ефективну витратну політику щодо основному виду діяльності.

Дипломна робота складається з 3-х глав.

I глава – теоретична, містить:

- аналіз ефективність використання майна;

- аналіз іммобілізованих внеоборотных активів;

- аналіз поточних оборотних активів.

II глава – практична, містить:

- склад парламенту й структура внеоборотных активів;

- склад оборотних активів та його оборотність;

- стан дебіторську заборгованість.

III глава – рекомендації й оприлюднять висновки.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛІЗУ

МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

Аналіз буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи, на внутрішні властиві цій об'єкту складові.

Аналізом ширшому сенсі займається теорія эк. аналізу; у професійному – эк. аналіз господарсько-фінансової діяльність у відповідних галузях: у промисловості, сільське господарство, будівництві, громадському харчування й сфері соціально-побутових послуг.

Аналіз – найважливіший інструмент на підвищення ефективність використання майна, приведення на дію резервів зростання продуктивність праці, підвищення якості продукції, послуг, зниження собівартості, поліпшення всіх показників виробничо-господарської діяльності предприятия[1].

На сучасному розвитку народного господарства технічні, економічні та соціальні процеси тісно взаємопов'язані, взаємозалежні. Встановлення взаємозв'язків, взаємозалежностей – найважливіший момент аналізу. Причинная зв'язок опосередковує все господарські факти, явища, ситуації, процеси. Один і хоча б чинник будучи причиною одного явища, часто виступає наслідком іншого. Виявлення таких причинно слідчих зв'язків, ступеня з взаємовпливу на діяльність підприємства служить факторний анализ[2].

Факторний аналіз дає можливість окреслити вплив тих чи інших чинників на майновий потенціал підприємства, розвитку соціально-економічних технічних процесів.

Технічні прийоми аналізу дозволяють полегшити і прискорити аналітичну роботу з оцінки майна, і забезпечують розгляд різних чинників які впливають діяльність підприємства у взаємозв'язку. Вибір технічних прийомів визначається метою аналізу та характером використовуваних джерел.

Діяльність підприємства багатогранна разом й характеризується різними показниками. Результативність діяльності підприємства може оцінюватися з допомогою абсолютних і відносних показателей[3]. Тож з допомогою показників першої групи можна проаналізувати динаміку показників прибутку (балансовою, чистої, нерозподіленого) за кілька років. Друга ж група показників мало схильна до впливу інфляції є різні співвідношення прибутків і вкладеного капіталу (власного, позикового). Економічний сенс значень зазначених показників (їх прийнято називати рентабельності) у тому, що вони характеризують прибуток, отриману з кожного рубля коштів, вкладених у підприємство.

Аналізовані показники необхідно організувати в таблицях, графіках, діаграмах, що б їх динаміку поза певні періоди, залежність планових і фактичних данных[4].

Нині виникла потреба в аналізі вартості підприємства міста і об'єктів нерухомості. Оцінка майна підприємств має дуже широку сферу застосування. Це приватизація державної влади і муніципальної власності, акціонування, здавання майна у найм й необхідність обгрунтування орендної плати за лізингових операціях, продаж майна всіх форм власності юридичним, російським, іноземним особам, визначення бази щодо оподаткування, визначення статутного фонду, при акціонуванні або запровадженні спільних підприємств, підготовкою бізнес-плану розвитку та аналіз виробничої діяльності підприємства, страхування майна, і інші операції. В усіх цих операціях фігурує поняття – майна підприємства.

Майно підприємства – те, чим він володіє: основний капітал та оборотний капітал, виражене в грошової форми і відбите в самостійному балансі предприятия[5].

У процесі аналізу можна використовувати така класифікація майна за категоріями риска[6]:

- мінімальний ризик – готівкові кошти, легко реалізовані короткострокові цінних паперів;

- малий ризик – дебіторська заборгованість підприємства зі стійким фінансове становище, запаси товарів матеріальної цінності, готову продукцію, яка має попит;

- середній ризик – продукція производственно – технічного призначення, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

- високий ризик – дебіторські заборгованості підприємств, що у важкому фінансове становище, запаси готової продукції, що вийшла із вживання, неліквіди.

Найбільш проста і доступна наступна класифікація майна (активів):

- поточні оборотні мобільні:

1) його оборотні кошти;

2) витрати;

3) запаси;

4) кошти;

5) готову продукцію;

6) дебіторська заборгованість;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8