Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз беззбитковості фірми

Реферат: Аналіз беззбитковості фірми

Оглавление

Оглавление

§1. Концепція беззбитковості у сучасній економічної теорії.

§2. Визначення точки беззбитковості.

§3. Аналіз точки беззбитковості.

3.1. Визначення собівартості своєї продукції.

3.2. Цінова політика фірми.

§4.Планирование беззбитковості

Список літератури.

§1. Концепція беззбитковості у сучасній економічної теорії.

Відомо, що метою діяльності фірми (підприємства) у сучасній економіці є отримання прибутку. Саме за цьому умови фірма може стабільно існувати й забезпечувати собі основу на шляху зростання. Стабільна прибуток фірми проявляється у вигляді дивіденда на вкладений капітал, сприяє залученню нових інвесторів і, отже, збільшення власного капіталу фірми. Тому ясним інтерес до проблем прибутковості діяльності фірми. Дуже важливим аспектом цього питання є концепція беззбитковості діяльності фірми, як перший крок для отримання бухгалтерської, а згодом та його економічної прибутку. У цьому параграфі ми розглянемо проблему беззбитковості діяльності фірми з погляду економічної теорії про те, щоб у наступних параграфах вивчити питання визначення точки беззбитковості фірми, аналізу беззбиткової діяльності фірми і планування беззбитковості в короткостроковому і довгостроковому періодах.

З погляду економічної теорії беззбитковість є нормальний стан фірми на сучасному конкурентному ринку, котрий у стані довгострокового рівноваги. А приймаємо в розгляд економічну прибуток, тобто те визначення прибутку, щоб у витрати фірми включається среднерыночная ставка доходу на інвестований капітал, і навіть нормальний дохід підприємства. При таких припущеннях визначення беззбитковості звучить так:

Крапка беззбитковості - це таке обсяг продажу продукції фірми, у якому прибуток від продажів повністю покриє всі видатки виробництва продукції, зокрема среднерыночный відсоток на власний капітал фірми нормальна підприємницький дохід.

У насправді, якщо фірма має бухгалтерську прибуток, тобто сальдо доходів від продажу і надходження витрат за виробництво проданої продукції позитивно, вона може досягати точки беззбитковості себто економічної прибутку. Наприклад, прибуток фірми може бути меншою, ніж среднерыночный відсоток на власний капітал фірми. Отже, існують вигідніших способів використання капіталу, що дозволяють отримати високий прибуток. Отже, поняття точки беззбитковості є це й якимось критерієм ефективності діяльності фірми. Фірма не досягає точки беззбитковості діє неефективно з погляду сформованій ринкової кон'юнктури. Проте, цього факту сам не служить однозначної причиною припинення існування фірми. А, аби цей це питання необхідно детально досліджувати структуру витрат фірми.

А, щоб фірма функціонувала оптимальним чином необхідно максимізація прибутку фірми. Процес максимізації прибутку еквівалентний процесу пошуку точки беззбитковості би в економічному сенсі. При аналізі процесу максимізації прибутку ми користуватися такими основними поняттями:

Граничний дохід - величина, яку зміниться сукупний прибуток фірми зі збільшенням випуску своєї продукції одну одиницю;

Граничні витрати - величина, яку зміняться сукупні витрати фірми зі збільшенням випуску своєї продукції одиницю;

Середні повні витрати - частка повних витрат (тобто постійні витрати + перемінні витрати + неповернуті витрати), яка припадає на одиницю своєї продукції.

З курсу мікроекономіки відомо, що з певного моменту (з деякого обсягу випуску) крива змінних витрат буде зростаючій, а крива граничного доходу - убутній. Для цілей максимізації прибутку основним є співвідношення між граничним доходом і граничними витратами зі збільшенням випуску однією одиницю. Вочевидь, у разі, коли граничні витрати менше граничного доходу, збільшення випуску потягне збільшення доходу фірми; і у випадку коли граничні витрати більше граничного доходу, до підвищення граничного доходу фірми призведе зменшення випуску продукції. Нині ми можемо сформулювати критерії точки, у якій досягається максимальна прибуток:

Максимальна прибуток фірми характеризується обсязі виробництва, у якому граничний дохід дорівнює граничним недоліків.

Для визначення того, буває у оптимальної точці прибуток або збиток, слід розглянути співвідношення між ціною продукції фірми і середніми повними витратами. Удобнее за все це зробити графічно:

I випадок.

У разі рівність граничного прибутку і граничних витрат буває у тій точці, у якій ціна реалізації цього кількості продукції вище середніх повних витрат. Отже, у разі підприємство максимизирует свою економічну прибуток.

За таким графіку легко визначити, як і величина економічної прибутку. На графіці заштриховані повні витрати фірми виробництва продукції (), повний дохід фірми від продукції (). Отже, площа, заштрихованная лише - економічна прибуток фірми.

II випадок.

За такої структури витрат і зупинити цінове ситуації над ринком фірма не отримує економічної прибутку, оскільки її повні вади у точності рівні сукупного прибутку у точці оптимального обсягу виробництва.

Для розгляду наступних двох можливих ситуацій нам знадобляться середні перемінні витрати - тобто частка змінних витрат, яка припадає на одиницю своєї продукції.

III випадок.

У такій ситуації сукупний прибуток, отриманих від реалізації продукції фірми у точці оптимального обсягу випуску продукції, недостатній покриття сукупних витрат. Проте, в такому співвідношення ціни продукції і витрат їхньому виробництво покриваються перемінні витрати їхньому виробництво. Отже фірма функціонує з економічним збитком, але вона може існувати в короткостроковому інтервалі часу. За такого стану все-таки вигідно продовжувати виробництво, оскільки постійні витрати фірма несе незалежно від обсягу випуску продукції. Зауважимо, що наявність економічних збитків значить наявність бухгалтерських збитків. У насправді, економічні збитки можуть бути, наприклад, через виплати зниженого відсотка із капіталу, інвестований у виробництві.

IV випадок.

І тут сукупного доходу бракує навіть компенсації змінних витрат. Тому, за даної структурі цін, і витрат найоптимальнішим є припинення виробництва.

У наступних параграфах ми вивчатимемо аналіз політики та планування бухгалтерської беззбитковості підприємства, тобто вивчати I, II і лише частково III випадки, розглянуті вище.

§2. Визначення точки беззбитковості.

Перша проблема, що з точкою беззбитковості, - проблема визначення критичного обсягу продукції, у якому досягається беззбитковість. У цьому параграфі ми розглянемо спочатку три підходи до визначенню точки беззбитковості: рівняння, маржинального прибутку і графічного зображення. Далі ми обговоримо метод аналізу чутливості прогнозного розрахунку критичної позначки до змін прийнятих допущень (CVP - аналіз). Наприкінці параграфа ми коротенько торкнемося можливих джерел інформації для прогнозів беззбитковості.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8